magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» VII. ÉVFOLYAM - 2002. 1. (23.) SZÁM - A STÁTUSTÖRVÉNY DILEMMÁI
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A Magyar Köztársaság Kormányának és Románia Kormányának egyetértési nyilatkozata*

A Magyar Köztársaság és Románia kormányai között a Szomszédos államokban élô magyarokról szóló törvényrôl és a kétoldalú együttmûködés egyéb kérdéseirôl a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya, a továbbiakban mint "Felek" attól a közös erôfeszítéstôl vezérelve, mely szerint kétoldalú kapcsolataikat a kölcsönös egyetértés és a jószomszédi együttmûködés szellemében erôsítik; szem elôtt tartva a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmével foglalkozó európai és nemzetközi dokumentumok rendelkezéseit; igazodva a Velencei Bizottságnak az anyaállamok részérôl a nemzeti kisebbségeiknek nyújtott kedvezményes elbánásról szóló jelentéséhez, amely meghatározza azokat a feltételeket, melyek jogszerûvé teszik az anyaállamok szerepvállalását - nevezetesen a területi szuverenitás tiszteletben tartását, a szerzôdések tiszteletben tartását, a jószomszédság elvét, az emberi jogok és alapvetô szabadságok tiszteletben tartását, különösen a diszkrimináció-mentesség elvét -; figyelembe véve az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Fôbiztosának nyilatkozatát, valamint az Európai Bizottságnak a Szomszédos államokban élô magyarokról szóló törvénnyel kapcsolatban kialakított álláspontját, amely felhívja az érintett államokat, hogy törekedjenek az érvényes európai normáknak megfelelô kétoldalú megegyezésre, összhangban a Magyar Köztársaság és Románia között kötött kölcsönös megértési, együttmûködési és jószomszédsági szerzôdéssel, különösképpen annak a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogai védelmével foglalkozó rendelkezéseivel, s elismerve, hogy az országaikban élô nemzeti kisebbségek számára biztosított valódi egyenlôség biztosítása a jogok és lehetôségek terén, továbbá a szülôföldjükön való boldogulás feltételeinek megteremtése elengedhetetlen tartozéka a térség stabilitásának és a kulturális és nyelvi sokszínûség és tolerancia értékelvein alapuló "jövô Európája" létrehozásának, ismételten kinyilvánítva szilárd eltökéltségüket a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztési ütemének fenntartására, és készen arra, hogy az államaik közti kereskedelmi kapcsolatok bôvülését ösztönözzék; tekintettel a 2002-ben esedékes prágai csúcstalálkozóra, s üdvözölve Romániának a csatlakozási feltételek teljesítése terén elért haladását, a Magyar Köztársaság támogatja Románia elhatározását, hogy az Észak-atlanti Szerzôdés Szervezetének tagjává váljon; ismételten leszögezve, hogy kölcsönös, folyamatos és hathatós támogatásban részesítik egymás Európai Unióba történô integrálódási szándékát; eltökélten arra, hogy valamennyi elôttük álló nyitott kérdést megoldják, és elômozdítsák együttmûködésüket; az alábbiakban egyeztek meg:

I. A Szomszédos államokban élô magyarokról szóló törvényt illetôen:

1. Jelen nyilatkozat megállapítja a Szomszédos államokban élô magyarokról szóló törvénynek a román állampolgárokat érintô végrehajtási feltételeit.

2. Minden román állampolgár, származására való tekintet nélkül, a Magyar Köztársaság területén érvényes munkavállalási engedély alapján ugyanazokat a munkavállalási feltételeket és elbánást élvezi.

A munkavállalási engedélyek a Magyarországon tartózkodó idegen állampolgárok munkavégzési engedélyeztetésérôl hozott általános rendelkezések szerint kerülnek kibocsátásra.

A munkavállalási engedélyek egy naptári évben legfeljebb három hónapra szólnak, de lehetôség van azok meghosszabbítására, s a román állampolgárok számára a Magyar Köztársaság területén az alábbi könnyítések állnak rendelkezésre: A Magyar Köztársaság területén dolgozó román állampolgárokat bármilyen alkalmazási szerzôdés alapján megilleti az a jog, hogy az e célra alapított közhasznú szervezethez forduljanak az önfinanszírozó egészségügyi ellátás költségeinek elôzetes megtérítéséért.

2002 januárjának elsô hetében a Felek levélváltás útján az idénymunkát érintô módosításokat csatolnak a Szezonális munkavállalók foglalkoztatásáról szóló egyezményhez.

Ezek a módosítások csak a három hónapra (és nem hat hónapra, amint az egyezmény elôírásaiban áll) kibocsátott munkavállalási engedélyek esetére érvényes további kiegészítô, kölcsönösen biztosított elônyöket érintik.

Az egyezmény alkalmazása során az etnikai alapú különbségtétel kizárására vonatkozó kölcsönös kötelezettségvállalást is rögzíteni fogják.

3. A nem magyar identitású román állampolgárok nem kapnak igazolványt, és nem lesznek jogosultak olyan elônyökre, amelyeket a Szomszédos államokban élô magyarokról szóló törvény biztosít.

4. Az igazolványok kiállításának folyamata (a kérvények átvétele, az igazolványok kiadása, továbbítása) a Magyar Köztársaság területén fog elsôsorban lezajlani a magyar hatóságok által felállított megyei közigazgatási hivatalokban, illetve a Belügyminisztérium Irodájában, valamint a magyar diplomáciai képviseleteken.

5. A magyar ajánlószervezetek vagy egyéb szervezetek Románia területén nem adnak ki olyan ajánlást, amely az etnikai eredetre vagy egyéb feltételre vonatkozik.

Ezek a szervek, illetve egyéb szervezetek Románia területén csak - egyéb hivatalosan igazoló iratok híján - jogilag nem kötelezô erejû információt szolgáltathatnak.

6. A magyar hatóságok által az elônyök igénybevételére jogosító hivatalos igazolvány neve: Magyar igazolvány.

7. Az igazolvány csak a legszükségesebb személyes adatokat (vezetéknév, keresztnév, állampolgárság, lakóhely szerinti ország stb.) és az elônyökre való jogosultságot tartalmazza, s nincs benne utalás a származásra vagy nemzeti identitásra.

8. Az igazolványok kiadásának kötelezô feltételei az alábbiak:

  • megfelelôen beterjesztett kérelem,
  • az állampolgársága szerinti államban lakó, magyar kisebbséghez tartozó személy szabadon tett, magyar identitásának vállalásán alapuló nyilatkozata,
  • a magyar nyelv ismerete, vagy
  • az állampolgárság szerinti állam nyilvántartása, amely a személyt magyarként jegyzi, vagy
  • a személy egy magyar érdekképviseleti szervezet tagja (különösen az RMDSZ-tagság),
  • vagy egy magyar egyház bejegyzett tagja.

9. A Felek tárgyalásokat kezdenek a Magyar-Román Kormányközi Vegyes Bizottság Nemzeti Kisebbségi albizottságának keretében a Magyar Köztársaság területén élô román kisebbség és a Románia területén élô magyar kisebbség részére kivételezett elbánást biztosító megállapodás megkötésérôl, annak érdekében, hogy megôrizzék e kisebbségek kulturális önazonosságát, összhangban a nemzetközi dokumentumok elôírásaival, a Velencei Bizottság jelentésével és az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Fôbiztosának útmutatásaival.

10. A Magyar Köztársaság nem nyújt támogatást a romániai magyar politikai szervezeteknek, kivéve a román hatóságok elôzetes értesítésével és hozzájárulásával.

11. A Felek közös tapasztalatainak alapján a Magyar Köztársaság kormánya hat hónappal a jelen Egyetértési Nyilatkozat aláírását követôen kezdeményezi a Szomszédos államokban élô magyarokról szóló törvény felülvizsgálatát és szükséges módosításait.

2002. január 1-ig a Magyar Köztársaság hatóságai meghozzák a szükséges intézkedéseket a jelen egyezmény elôírásainak megvalósítása érdekében, végrehajtási jogszabályok formájában, s a továbbiakban is figyelembe veszik a Kisebbségi Bizottság ajánlásait, amely a jövôben vizsgálni fogja a Szomszédos államokban élô magyarokról szóló törvénnyel kapcsolatos kérdéseket is.

II. A kétoldalú kapcsolataik kérdésében:

1. A Magyar Köztársaság és Románia közötti aktív partnerség 5. évfordulójának alkalmából a Felek összehívják a Kormányközi Vegyes Bizottság rendkívüli ülését.

A kétoldalú együttmûködés terén teendô konkrét elôrelépések kidolgozása érdekében a Felek az Aktív Együttmûködési és Partnerségi Kormányközi Vegyes Bizottság szakbizottságaiban, illetve annak 2002 elsô negyedére tervezett plenáris ülésén áttekintik a kétoldalú kapcsolatok teljes spektrumát, és javaslatokat tesznek a szükséges intézkedésekre.

2. A Magyar-Román Aktív Együttmûködési és Partnerségi Kormányközi Vegyes Bizottság Kisebbségügyi Szakbizottságának 2001. október 19-i, budapesti 4. ülésén aláírt jegyzôkönyvben foglalt ajánlásokat a két kormány jóváhagyja, és megteszi a szükséges intézkedéseket a gyakorlati megvalósítás érdekében.

3. A Felek elsôséget biztosítanak a két országot összekötô vasúti és közúti hálózat fejlesztésének, valamint az ehhez kapcsolódó határátkelô infrastruktúra programnak.

4. A Felek megbeszéléseket kezdenek egy, a kis- és közepes vállalkozásaiknak a másik országába irányuló befektetéseit garantáló közös pénzügyi alap mûködési feltételeinek kidolgozása céljából.

5. A Felek megosztják egymással az euroatlanti integrációs folyamattal kapcsolatos tapasztalataikat.

6. A Felek kifejezésre juttatják, hogy érdekükben áll minden lehetséges intézkedést megtenni a kétoldalú kapcsolatok jogi kereteinek aktualizálása és fejlesztése céljából.

Kelt Budapesten, 2001. december 22-én két eredeti, angol nyelvû példányban.

* Nem hivatalos fordítás angol nyelvbôl. Forrás: http://www.htmh.hu/egynyil.htm


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék