magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» VII. ÉVFOLYAM - 2002. 1. (23.) SZÁM - A STÁTUSTÖRVÉNY DILEMMÁI
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája

1990

Ács Zoltán: Szlovéniában jó magyarnak lenni. = Erdélyi Magyarság 1990. 2. sz. 19-20.

Ács Zoltán: Van-e esélyük a megmaradásra? Magyarok Burgenlandban. = Erdélyi Magyarság 1990. 2. sz. 16-18.

Albricht, William Foxwell: A szervezett kisebbségek szerepe a társadalomban. Ford. Lukács Ilona. = Múlt és Jövô 1990. 4. sz. 53-57.

Aukerl Géza: A nemzeti kisebbség szociál-ökológiai fennmaradásáról. (Különös tekintettel a Kárpát-medencei magyar kisebbség helyzetére.) = Eszmélet 1990. 7. sz. 154-157.

Baka András: Eötvös Józseftôl Jászi Oszkárig. A magyar nemzetiségi politikai gondolkodás változásai. Bp. 1990, Közgazd. és Jogi K. 245 l. Bibliogr. 217-234.

Baka András: Nemzetiségi vagy kisebbségi törvény? = Magyar Tudomány 1990. 4. sz. 385-393.

Baka András: Az új magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi törvény koncepciójáról. = Regio 1990. 4. sz. 59-66.

Balla Gyula: Az egyházak helyzete Kárpátalján. = Katolikus Szemle 1990. 4. sz. 354-367.

Balla Gyula: Hitélet, az egyházak helyzete Kárpátalján. = Varietas Historiae. Bp. 1990, Magyarságkutató Intézet. 21-27.

Balla D. Károly: Kárpátalja: A magyarság szellemi ébredése. Integrálódni, de mibe? = Forrás 1990. 4. sz. 77-79.

Balla D. Károly: Kisebbségi magyar skizofrénia. Adalékok a kárpátaljai magyarság identitástudatának természetrajzához. = Szivárvány 1990. dec. 32. sz. 111-117.

Ballek, Ladislav: Magyarok és szlovákok a Duna két partján. Ford. G. Kovács László. = Hitel 1990. 25. sz. 28-29.

Balogh Júlia: A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1918-1940. = Varietas Historiae. Bp. 1990, Magyarságkutató Intézet. 31-41.

Balogh Sándor: A nemzeti, nemzetiségi kérdés és a kollektív felelôsség Közép- és Délkelet- Európában az 1940-es években. = Múltunk 1990. 2. sz. 18-42.

Bán D. András: A két világháború közötti szlovákiai magyarság jogállásának és politikai életének néhány kérdése. = Varietas Historiae. Bp. 1990, Magyarságkutató Intézet. 43-56.

Barabás Béla: A romániai magyarság helyzete 1940-1944. = Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989. Bp. 1990, Magyarságkutató Intézet. 45-48. (A Magyarságkutatás könyvtára 5.)

Barabás Béla: A romániai magyar nemzetiség "képviselôinek" részvétele az ország vezetésében 1945-1989. = Varietas Historiae. Bp. 1990, Magyarságkutató Intézet. 57-63.

Barabás Béla - Kovács Éva - Molnár Imre: Vizsgálódások a határon túli magyarság körében. = Regio 1990. 3. sz. 191-219.

Beke György: Egyazon égbolt alatt. = Tiszatáj 1990. 9. sz. 44-52. A Kárpát-medencei magyar kisebbségek keszthelyi találkozója.

Beke György: Magyar gondok Erdélyben. Egyéni feljegyzések közös fájdalmakról. Bp. 1990, Magvetô. 194 l.

Beke György: Szóváltás Erdélyben 1944-ben. = Magyarok 1990. 5. sz. 25-41.

Benda Kálmán: Az erdélyi fejedelemség és a magyar nemzeti hagyományok. = Erdélyi Magyarság 1990. 2. sz. 24-25.

Benda Kálmán: Történettanítás és nemzeti öntudat. = Új Szemle 1990. 1-2. sz. 19-22.

Benedek István: Nemzetiség és kisebbség. = Hitel 1990. 19. sz. 34-36.

Benisch Arthur: Javaslatok a kormány békeelôkészítô programjának kialakításához (1915). = Regio 1990. 1. sz. 132-148.

Bojtár B. Endre: A horvát irodalom 1945 és 1970 között. = Varietas Historiae. Bp. 1990, Magyarságkutató Intézet. 65-79.

Borsody István: A 20. század magyar kérdés elôzményei a közép-európai állami és nemzeti fejlôdés tükrében. = Regio 1990. 4. sz. 1-18.

Braxator, Frantisek: Az európai kisebbségvédelem. Ford. és utószó: Püspöki Nagy Péter. = Kapu 1990. 6. sz. 40-44.

Cholnoky Gyôzô: Töprengés a Teleki Intézet szellemi örökségérôl. Magyarság- és kisebbségkutatás - könyvtárak. = Könyvtáros 1990. 11. sz. 647-650.

Csanády András: Nemzetiségi ellentétek Romániában és az egyenlôtlen fejlôdés. = Eszmélet 1990. 6. sz. 67-78.

Csoóri Sándor: Eltemetetlen gondok a Duna-tájon. = Alföld 1990. 3. sz. 13-23.

Csoóri Sándor: A nemzet mi vagyunk. = Alföld 1990. 4. sz. 3-20.

Csorba Csaba: A soknemzetiségû Románia. = Szabolcs Szatmári Szemle 1990. 1. sz. 5-18, 2. sz. 161-174.

Degan, Vladimir Duro: Az etnikai csoportok tagjainak, valamint a polgároknak diszkrimináció-ellenes jogvédelme. = Létünk 1990. 6. sz. 603-614.

Diószegi László: Az erdélyi magyar iskola 1919-1940. = Varietas Historiae. Bp. 1990, Magyarságkutató Intézet. 81-94.

Diószegi László: A romániai magyarság története 1919-1940. = Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989. Bp. 1990, Magyarságkutató Intézet. 11-44. (A Magyarságkutatás könyvtára 5.)

ua. = Kortárs 1990. 7. sz. 117-126.

Domokos Géza: Nagyváradi beszéde 1990. április. = Itt-ott 1990. 115.sz. (2. sz.) 18-21.

Duray Miklós: Kelet-európai rendszerváltás és a csehszlovákiai helyzet. = Katolikus Szemle 1990. 4. sz. 320-353.

Duray Miklós: Önigazgató kisebbségek. Reflexiók. = Regio 1990. 2. sz.

Éger György: Régió, etnikum, vallás. A regionális jellemzôk és az etnikai összetétel változása néhány magyarországi határtérségben 1880-1980 között. = Varietas Historiae. Bp. 1990, Magyarságkutató Intézet. 95-100.

Éger György: A történeti Gömör déli részének társadalomstatisztikai jellemzôi 1870-1980. = Regio 1990. 3. sz. 75-96.

Egyed Albert - Tarnóczy Mariann: Magyar tudományosság Csehszlovákiában. = Magyar Tudomány 1990. 5. sz. 559-568.

Enyedi Sándor: A romániai magyar iskolahálózat 1945-1989 között. = Mozgó Világ 1990. 9. sz. 86-95.

Enyedi Sándor: Romániai magyar színházak. = Varietas Historiae. Bp. 1990, Magyarságkutató Intézet. 101-109.

Erdélyi Csaba: A katolikus egyház Romániában. = Katolikus Szemle 1990. 4. sz. 294-319.

Az Európa Tanács parlamenti ülésének 1989. szeptember 5-i jelentésébôl. Nemzeti kisebbségek Romániában. = Confessio 1990. 1. sz. 82-87.

Fábián Ernô: Egyenes beszéd. = Magyarok 1990. 8. sz. 20-35. A kisebbségi kérdésrôl.

Fábián Ernô: Európa és a kisebbségek. = Magyar Napló 1990. 8. sz. 8-9.

Fényi Tibor: Kettôs járom alatt. A kisebbség jogfosztása. = Rubicon 1990. 4. sz. 20-22.

Flere, Sergej: Demográfiai változások és változó nemzetiségi viszonyok. = Létünk 1990. 6. sz. 649-657.

Fried István: Szlovákok Pest-Budán a 19. században. = Regio 1990. 3. sz. 52-65.

Für Lajos: Kisebbségi magyarok történelmi tudata. = Tiszatáj 1990. 6. sz. 34-53.

Gál Sándor: Szlovákiai magyar iskolaügy 1989. = Forrás 1990. 2. sz. 56-72.

Gergely András, A.: Modern nemzet - etnikai tradíció - ellenkultúra. = Valóság 1990. 8. sz. 23-37. Bibliogr. 34-37.

Gergely András, A.: Politikai modernizáció és az etnikai alternatívák. = Regio 1990. 4. sz. 67-81.

Giay Béla: A hungarológia kialakulása és fejlôdése. = Regio 1990. 3. sz. 14-28.

Glotz, Peter: A nacionalizmus reneszánsza. Ford. Kenesei István. = Világosság 1990. 4. sz. 243-246.

Györffy György: Európa és magyarság. = Katolikus Szemle 1990. 4. sz. 289-293.

Halász Péter: Az álmuk még magyar. Vallomás a moldvai csángókról. = Erdélyi magyarság 1990. 1. sz. 10-11.

Hámos László: Beszámoló az erdélyi magyarság helyzetérôl. = Itt-ott 1990. 116. sz. (3. sz.) 17-27.

Herczegh Géza: A nemzeti kisebbségek védelme a nemzetközi jogban. = Magyar Tudomány 1990. 4. sz. 376-384.

Hódi Sándor: Kisebbségi mentalitás. = Jászkunság 1990. 2. sz. 62-70, 3. sz. 44-53.

Hódi Sándor: Táj és lélek. = Magyarok. 1990. 1. sz. 13-29. A vajdasági magyarokról.

Hódi Sándor: A tudomány fehér területei. A nemzetiségkutatás pszichológiai lehetôségei. = Hitel 1990. 5. sz. 33-35.

Jaworski, Rudolf: A Közép-Európa-vita történeti dimenziói. = Regio 1990. 2. sz. 1-18.

Joó Tibor: A magyar nemzeteszme. Szeged 1990, Universum k. 219 l.

Józan Lajos, Nt.: A kárpátaljai református egyház. = Itt-ott 1990. 115.sz. (2. sz.) 15-17.

Kalmár György: Lázadó nemzetek, vérzô kisebbségek. Bp. 1990, Püski.

Kántor Lajos: Birtok az országút mentén. = Forrás 1990. 9. sz. 26-38.

Kárpáthy Gyula: Gondolatok az identitáskutatás és -ôrzés jegyében. = Új Szemle 1990. 1-2. sz. 7-10.

Katona Imre: Egység a sokféleségben. A magyarság idôbeli-térbeli tagolódása és fennmaradása. = Délsziget 1990. 43-46.

Katona Szabó István: Európa és a romániai magyarság. = Napjaink 1990. 2. sz. 13-14.

Katona Szabó István: Magyar oktatás Erdélyben (1918-1939). = Erdélyi Magyarság 1990. 4. sz. 36-37.

Katona Szabó István: A nagy remények kora. Erdélyi demokrácia 1944-1948. Bp. 1990, Magvetô. 1-2. köt. 612; 343 l. (Tények és tanúk.)

Käfer István: Magyar-szlovák vita. = Katolikus Szemle 1990. 3. sz. 268-270.

Kiss Gy. Csaba: Alföldi szlovákokból - szórványnemzetiség. A magyarországi szlovákság múltjából. = Regio 1990. 1. sz. 44-48.

Kiss Gy. Csaba: Magyarság - határokon kívül és belül. = Tiszatáj 1990. 4. sz. 74-80.

Kloczowsky, Jerzy: A mi Kelet-Közép-Európánk. = Regio 1990. 4. sz. 19-33.

Kocsis Károly: Elcsatoltak. Magyarok a szomszéd államokban. Bp. 1990, TIT. 117 l. + 2 melléklet

Kolozsvári Grandpierre Emil: Európában. (Nemzetek, nemzetiségek.) = Új Szemle 1990. 1-2. sz. 32-35.

Kostya Sándor: A Felvidék. Történeti tanulmány. Bp. 1990, Montázs X. 238 l.

Kovac, Dusan - G. Kovács László: A szlovák-magyar kapcsolatok történeti kérdéseirôl. = Regio 1990. 4. sz. 82-91.

Kovács Éva: Zsidók válaszúton. Tézisek a felvidéki zsidóság identitásáról a két világháború közötti idôszakban Kassa példáján. = Varietas Historiae. Bp. 1990, Magyarságkutató Intézet. 137-150.

Kovács Péter: Az Európa Tanács a nyelvi kisebbségekért. = Világosság 1990. 8-9. sz. 630-634.

Kovács Péter: Kisebbségvédelem és a kárpátdunatáji együttmûködés. = Borsodi Szemle 1990. 2. sz. 46-53.

Láng Gusztáv: Kisebbség és demokrácia. = Életünk 1990. 1-2. sz. 105-107.

Lapidus, Gail: Az átmenet folyamata a Szovjetunióban. = Mozgó Világ 1990. 12. sz. 11-15.

Lengyel László: Az ünnep vége. = Magyar Napló 1990. 14. sz. 6-7, 16. sz. 8-9. A kisebbségekrôl. 15. sz. 8-9.

Licht, Sonia: Néhány elméleti megjegyzés. = Mozgó Világ 1990. 12. sz. 18-19.

Lipták Béla: Látogatás Erdélyben. = Itt-ott 1990. 114. sz. (1. sz.) 6-11.

Liszka József: Kultúrák találkozása. = Regio 1990. 3. sz. 220-230.

Litván György: Jászi Oszkár és a Maléter-család kapcsolata (1925-1947). = Regio 1990. 4. sz. 170-188.

 

 


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék