magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» I. ÉVFOLYAM - 1995. 2. (2.) SZÁM - Alkotmányjogi helyzet Romániában
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A magyar politikatudomány
válogatott bibliográfiája

 

Aron Raymond 1994. Tanulmány a szabadságjogokról. Pécs: Raymond Aron Társaság, Tanulmány K.

Balaskó Jenô 1994. Mosolyrapszódia: Közéleti írások 1990-1994. Bp.: Kráter Műhely.

Bayer József 1994. Válogatott esszék, publicisztikai írások. 1989-1993. Bp.: T-Twins.

Benkô Zoltán 1993. Történelmi keresztutak. (1941-1956) Miskolc: Felsômagyarország K.

Berki Mihály 1994. Az Államvédelmi Hatóság. Salgótarján: Nógrádi Ny.

Bossányi Katalin 1994. (Átiratok) "Mindannyian naivak vagyunk..." Beszélgetések a demokráciáról. Szombathely: Savaria Univ. Pr.

Botlik József - Csorba Béla - Dudás Károly 1994. Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki magyarság történetéhez, 1918-1993. Bp.: Hatodik Síp Alapítvány; Új Mandátum K.

Bozóki András (ed.) 1994. Democratic Legitimacy in Post-Communist Societes. Bp.: T-Twins (in cooperation with the International Center of the Tübingen University)

Csaba László 1994. Az összeomlás forgatókönyvei. A rendszerátalakítás alkalmazott közgazdaságtana. Bp: Figyelô.

Demeter György (szerk.) 1994. A változó NATO. Dokumentumok, 1989-1994. Bp.: Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet.

DeVOS, Rich 1994. Együttérzô kapitalizmus. Segíteni másoknak - segíteni önmagukon. Bp.: Bagolyvár.

Diószegi István 1994. A hatalmi politika másfél évszázada, 1789-1939. Bp.: História; MTA Történettudományi Intézet. (História könyvtár, Monográfiák 4.)

Drahos Péter - Setényi János - Varga Kristóf (szerk.) 1994. A jó polgár. Bp.: Usis. 1994. Emberi jogok a nemzetközi jogban. Alapvetô okmányok gyűjteménye Bp.: Emberi Jogok Magyar Központja.

Fromm, Erich 1994. Birtokolni vagy létezni? Egy új társadalom alapvetése. Bp.: Akadémia Kiadó.

Gearty, Conor 1994. Terror. Bp.: Holnap K.

György Péter 1994. Levél a Mesterhez. Bp.: Pesti Szalon.

Gyurgyik László 1994. Magyar mérleg. A szlovákiai magyarság a népszámlálási és a népmozgalmi adatok tükrében. Pozsony: Kalligram (Mercurius könyvek)

Harsányi László 1994. Honi tükör. Közélet, gazdaság, a Dunatáj új arca. Miskolc: Felsômagyarország K.

Horváth István 1994. Európa megkísértése. Bp.: Láng K.

Huntington, Samuel P. 1994. A katona és az állam. A civil és a katonai szféra viszonyának elmélete és politikája. Bp.: Zrínyi; Atlantisz Kutató.

Jagosics Béla (szerk.) 1994. Népfôiskola és önkormányzat. Bp.: Magyar Népfôiskolai Társaság (Népfôiskolai kiskönyvtár)

Jeszenszky Géza 1994. Az elvesztett presztízs. Magyarország megítélésének megváltozása Nagy-Britanniában (1894-1918). Bp.: Magyar Szemle Alapítvány.

Kecskés János - Németh György (szerk.) 1994. Az 1994. május 9-i és 29-i országgyűlési választások. Képviselôi arcképcsarnok, választási és parlamenti adattár. Bp.: Press + Print Kft.

Kelemen András 1994. Ez a föld..."Eleitôl fogva.. ". Bp.: Zrínyi K.

Kende Péter 1994. Miért nincs rend Kelet-Közép-Európában? Bp.: Osiris; Századvég.

Kolnen Krisztina 1994. Ô a Soros! Aki kérdez, Krisztina Kolnen. Bp.: Ab Ovo.

Kosáry Domokos 1994. A Görgey-kérdés története. 1-2. Bp.: Osiris; Századvég (Századvég könyvtár).

Kulcsár Kálmán 1994. Kontinuitás és átmenet. Töprengések az utóbbi évek magyar politikai gyakorlatáról. Szombathely: Savaria Univ. Pr. (átiratok)

Macartney, C. A. 1993. Teleki Pál miniszterelnöksége 1939-1941. Bp.: Occidental Pr.1994.

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1985-1989. Bp.: Interart.

Mátés Károly 1994. A magyar nemzeti állameszme. A magyar újjászületés eszközei. Bp.: HOGYF.

Platon 1994. Az állam. 4. kiad. Bp.: Gondolat. (Politikai gondolkodók).

Pokol Béla 1994. Jogbölcsészeti vizsgálódások. Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Rechnitzer János 1993. Szétszakadás vagy felzárkózás. A térszerkezetet alakító innovációk. Gyôr: MTA Regionális Kut. Int.

Rozsnay Ervin 1994. A történelem kelepcéi. (Végzetszerű volt-e, ami történt?) Tanulmány. Bp.

Rytkó Emília et al. (összeáll. és szerk.) 1994. Az 1994. évi országgyűlési képviselôválasztás hivatalos végeredménye. Bp.: BM Országos Választási Iroda. (Választási füzetek 13.)

Szabó József, N. 1994. A Független Kisgazdapárt művelôdéspolitikája a politikai pluralizmus idején (1945-1946). Nyíregyháza: Stúdium.

Szabó Tibor 1994. Szinte szabadon. Korszerűtlen gondolatok, 1991-94. Szeged: A szerzô kiadása.

Szôke Domokos 1994. Nemzet, középosztály, reform. Tanulmányok. Debrecen: Csokonai K.

Tilkovszky Loránt 1994. Nemzetiség és magyarság. Nemzetiségpolitika Magyarországon Trianontól napjainkig. Bp.: IKVA.

Tocqueville, Alexis de. 1994. A régi rend és a forradalom. Bp.: Atlantisz (Circus Maximus)

Tóth Károly Antal 1994. Hova-tovább? Az Ellenpontok dokumentumai, esszék, tanulmányok. Szombathely: Savaria Univ. Pr.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék