magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» III. ÉVFOLYAM - 1997. 1-2. (7-8.) SZÁM - Kisebbségi törvények
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája

1974

Arató Endre: A magyarországi nemzetiségek polgári nemzeti ideológiájának elôzményei a XVIII. században. MTA Filoz. Tört. Tud. Oszt. Közl. 1974. 1. sz. 49-66.

Balla Gyula: Fejezetek a kárpátukrajnai magyar irodalom történetébôl. Üzenet 1974. 1. sz. 45-50.

Balogh Edgár: Duna-völgyi párbeszéd. Cikkek, tanulmányok, dokumentumok 1929-1972. Bp. 1974, Szépirodalmi K. 612 l.

Bellér Béla: A nemzetiségi iskolapolitika története Magyarországon 1918-ig. Magyar Pedagógia 1974. 1. sz. 47-65.

Budzsáklia Mátyás: Nemzetiségi egyenjogúság és jogok a Magyar Népköztársaságban. Állam és Igazgatás 1974. 9. sz. 781-801.

Csatári Dániel: A kelet-európai nemzetiségi kérdés történetének hazai kutatásáról. Párttörténeti Közlemények 1974. 2. sz. 144-155.

Deák Ernô: Az idô sodrában. Ôrségi jegyzetek. Földrajzi megközelítés. Integratio 1974. Bécs 1975, Európa Club. 140-170.

Ferenczi Imre: Nemzetiségeink és nemzetiségi magyarok. Tiszatáj 1974. 3. sz. 53-58.

Für Lajos: Európa elsô nemzetiségi törvénye (1849). Tiszatáj 1974. 8. sz. 58-66. Ua.: Hungaro-Polonica. Tanulmányok a magyar-lengyel történelmi-irodalmi kapcsolatok körébôl. Emlékkönyv Waclaw Felczak 70. születésnapjára. Szerk. Kiss Gy. Csaba, Kovács István. Bp. 1986, MTA Irodalomtudományi Intézet. 90-100.

Füves Ödön: Comenius és a magyarországi görögök. Bp. 1974, Akadémia. 297-299. Klny. Magyar Pedagógia.

Györe Kornél: Bácska szabad királyi városainak népesedési viszonyai a XVIII. század végén. Üzenet 1974. 11. sz. 842-849.

Györe Kornél: A Szabadak településnév földrajzi eredetérôl. Üzenet 1974. 2. sz. 122-127.

Hanák Péter: Polgárosodás és asszimiláció Magyarországon a XIX. században. Történelmi Szemle 1974. 4. sz. 513-536.

Illyés Elemér: A romániai magyarság népesedési problémája. Katolikus Szemle 1974. 1. sz. 60-70. 2-3. sz. 199-209.

Kemény István: A magyarországi cigány lakosság. Valóság 1974. 1. sz. 63-72.

Kemény G. Gábor: Közeledési motívumok a magyar-délszláv kapcsolatok történetében (1790-1914). Üzenet 1974. 5-6. sz. melléklete 1-21.

Kósa László: A hagyománykeresés útján. Jegyzetek a romániai magyarság önismereti törekvéseirôl. Jelenkor 1974. 10. sz. 934-942.

Matijevics Lajos: A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek a Magyar Nyelvôrben 1872-1972-ig. Létünk 1974. 4. sz. 99-176.

Mayer Mária: A ruszinok (kárpátukránok) és az 1865. évi képviselôválasztás. Századok 1974. 5-6. sz. 1142-1175.

Miskolczy Ambrus: George Bariţ a román-magyar szövetségért 1848-ban. Tiszatáj 1974. 6. sz. 42-46.

Pándi Pál: Petôfi és a nacionalizmus. Bp. 1974, Akadémia. 307 l. (Korunk Tudománya)

Penavin Olga: Néhány gondolat Észak-Bácska földrajzi neveivel kapcsolatban. Üzenet 1974, 7-8. sz. 567-576.

Sárközi Zoltán: Az erdélyi szászok 1848-1849-ben. Bp. 1974, Akadémia. 99 l. + 4 t. (Értekezések a történeti tudományok körébôl új sor. 74.)

Sárréti Sándor: A transzilvanizmus fogalmáról. Tiszatáj 1974, 54-57.

Stahl Ferenc: Az ôrség jogállása. Vasi Szemle 1974, 2. sz. 218-236.; 3. sz. 390-402.

Szeli István: Nemzeti irodalom - nemzetiségi irodalom. Szabadka-Újvidék 1974, Fórum. 27-8l.

Szita László: Az 1850. évi népszámlálás eredményei Baranya megyében és Pécsett. Baranyai Művelôdés 1974, 1. sz. 146-150.

Szűcs Jenô: Nemzet és történelem. Bp. 1974, Gondolat. 669 l. (Társadalomtudományi könyvtár.) Bibliogr. a fejezetek végén. 2. kiad. 1984.

Tóth István: Híd a jugoszláv és a magyar nép között. Szenteleky Kornél (1892-1933). Baranyai Művelôdés 1974, 1. sz. 159-162.

Török Sándor: A magyarok létszámának alakulása Ausztriában az elsô világháború óta. Integratio 1974. Bécs 1975, Europa Club. 171-185.

Zarko, Jovan Veselinov: Vajdaság s népeinek meg nemzetiségeinek harca. Híd 1974, 3. sz. 243-255.

1975

Arató Endre: A feudális nemzetiségtôl a polgári nemzetig. A magyarországi nem magyar népek nemzeti ideológiájának elôzményei. Bp. 1975, Akadémia. 174 l. Bibliogr. 143-170.

Balla Gyula: A kárpátukrajnai magyar irodalom szociográfiai kezdeményei. Forrás 1975. 9. sz. 89-90.

Baráth Tibor: A külföldi magyarság ideológiája. Történetpolitikai tanulmányok. Montreal 1975, Szerzô. 242 l.

Beke György: Bukaresti magyar hagyományok a XIX. században. Korunk 1975. 7. sz. 553-559.

Bellér Béla: Az ellenforradalom nemzetiségi politikájának kialakulása. Bp. 1975, Akadémia. 290 l.

Bellér Béla: Az osztrák-magyar viszony és a burgenlandi kérdés. Soproni Szemle 1975. 3. sz. 232-244.

Bodor György: Székely honfoglalás 1945-ben. Forrás 1975. 3. sz. 70-83.; 4. sz. 59-68.

Drahos Ágoston: A kétnyelvűség kérdése és néhány didaktikai konzekvenciája. = Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy körébôl. Szerk. Jakab Róbertné, Mokuter Iván. Bp. 1975, OPI. 39-56.

Fogarassy László: Határmenti események Burgenland megalakulásától az új határvonal megállapításáig (1921. nov. - 1923. márc.) Soproni Szemle 1975. 2. sz. 139-157.

Görömbei András: Vázlat a csehszlovákiai magyar szociográfiáról. Forrás 1975. 9. sz. 82-85.

Gulka Géza: Kétnyelvű tanítás Szabadka és környéke iskoláiban. = Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy körébôl. Szerk. Jakab Róbertné, Mokuter Iván. Bp. 1975, OPI. 106-119.

Jakab Róbertné-Szabó Gyula: A nemzetiségi nyelvoktatás szóbeli szakaszának néhány problémája. = Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy körébôl. Szerk. Jakab Róbertné, Mokuter Iván. Bp. 1975, OPI. 74-89.

Kiss Gy. Csaba: Nemzetiség és oktatásügy. Tiszatáj 1975, 2. sz. 63-68.

Kiss Gy. Csaba: Nemzetiségi lét, nemzetiségi irodalom. Jegyzetek az utolsó negyedszázad szlovákiai magyar irodalmáról. Alföld 1975, 10. sz. 23-29.

Kiszely Gábor: Egy vajdasági falujáró jegyzetei. (Korógy-Vörösmart.) Új Látóhatár 1975, 6. sz. 515-523.

Kósa László: Magyarországi nemzetiségek néprajzi kutatása 1945-1970. Etnográfia 1975, 2-3. sz. 422-436.

Kozma Gyula: A hazai román anyanyelvi képzés nyelvi alapjai és az ebbôl következô feladatok. = Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy körébôl. Szerk. Jakab Róbertné, Mokuter Iván. Bp. 1975, OPI. 70-73.

Mokuter Iván: Nemzetiségi oktatásunk egyes nyelvhasználati és nyelvművelési kérdéseirôl. = Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy körébôl. Szerk. Jakab Róbertné, Mokuter Iván. Bp. 1975, OPI. 7-38.

Pintér Lajos: Vajdasági magyar valóságirodalom. Forrás 1975. 9. sz. 85-89.

Pomogáts Béla: Szociográfiai törekvések a romániai magyar művelôdésben. Forrás 1975. 9. sz. 78-81.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék