magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» VI. ÉVFOLYAM - 2000. 4. (22.) SZÁM - ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája

1989

(folytatás)

 

 

Kreczinger István: Javaslatok az erdélyi magyarság helyzetének halaszthatatlan és garanciális megoldására. Magyarok 1989. 5. sz. 123-142.

Lázár Guy: Magyarságtudat és nemzetiségek. Egy közvéleménykutatás tapasztalatai. Világosság 1989. 11. sz. 857-864.

Lipcsey Ildikó: A román nemzetiségi politika négy évtizede. Külpolitika 1989. 2. sz. 46-66.

Magyarok a Kárpátmedencében. Összeállította és szerkesztette Glatz Ferenc. Budapest, 1989, PLKV. 335 l.

Makkai László: Magyar-román közös múlt. 2. kiadás. Budapest, 1989, Héttorony. 291 l. Bibliogr. 279-281.

Marosi Endre: Magyarok Burgenlandban.Unio 1989. 4. sz. 68-71.

Mazsu János: A hungarológia egyik kiemelkedô amerikai központja: Bloomington, Indiana. Új Forrás 1989. 5. sz. 93-97.

Mezey László Miklós: Elfelejtett kisebbség. Kultúrtörténeti vázlat a Szlovák Állam magyarságáról. (1939-1945). Palócföld 1989. 6. sz. 22-33.

Mikó Jenô: Mit jelent reformátusnak lenni kisebbségben? Confessio 1989. 2. sz. 22-27.

Monostori (Maász) Márton: A hűség ára. Magyarok 1989. 3. sz. 155-173, 4. sz. 62-74, 5. sz. 108-122, 7. sz. 110-140. A mezôberényi német nemzetiségrôl.

Móricz Kálmán: Színes, nagy falu. Adalékok a kárpátaljai község portréjához. Nagydobrony. Forrás 1989. 7. sz. 99-103.

Nagy Boldizsár: Menekülôk - menekültek. Külpolitika 1989. 4. sz. 114.

Nagy Károly: Bibó István harmadik útja. Válasz évkönyve 1989. 1. köt. Budapest, 1989, Püski. 137-147.

U.a. Itt-ott 1989. 1.sz. 5-9.

Nagy Károly: Program legyen a magyarságtudat! Itt-ott 1989. 4. sz. 24-27.

Németh László: Faji hibáinkról. In Uô.: Sorskérdések. Budapest, 1989, Magvetô-Szépirodalmi. 497-510. /Németh László munkái./

Németh László: Fantomok ellen. In Uô.: Sorskérdések. Budapest, 1989, Magvetô-Szépirodalmi. 483-496. /Németh László munkái./

Németh László: Kisebbségben. In Uô.: Sorskérdések. Budapest, 1989, Magvetô-Szépirodalmi. 408-482. /Németh László munkái./

Németh László: Magyarok Romániában. In Uô.: Sorskérdések. Budapest, 1989, Magvetô-Szépirodalmi. 336-408. /Németh László munkái./

A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. Jogszabály-gyűjtemény. 2. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Budapest, 1989, MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája. 317 l.

Niederhauser Emil: A "nemzetállamok" és a nemzeti kisebbségek kialakulása. INFO Társadalomtudomány 1989. 10. sz. szeptember 9-15.

Niedermüller Péter: Nemzeti kisebbségek etnikai csoportok kultúrantropológiai megközelítésben. INFO Társadalomtudomány 1989. 10. sz. szeptember 41-72.

Peters, Janis - Kalescsuk, Jurij: Meghallgatni és meghallani. Párbeszéd a nemzetiségi problémákról. Ford. Weisz Györgyi. Szovjet Irodalom 1989. 10. sz. 110-130.

Pomogáts Béla: Erdélyi magyar autonómia. Hitel 1989. 14. sz. 20-21.

Pomogáts Béla: Magyar irodalom a Vajdaságban. Dunatáj 1989. 2. sz. 12-28.

Popély Gyula: A magyarság számának alakulása az 1921. és 1930. évi csehszlovákiai népszámlálások tükrében. Századok 1989. 1-2. sz. 44-75.

Pozsgay Imre: Megváltozik a szórványmagyarság és az emigráció értelme és tartalma. Itt-ott 1989. 4. sz. 23-24.

Romsics Ignác: Románia és a román-magyar kérdés - Párizsból nézve. Hitel 1989. 6. sz. 34-36.

Sajti Enikô, A.: Gondolatok a jugoszláviai magyarok helyzetérôl. Unio 1989. 4. sz. 66-67.

Sebestyén Ádám: A bukovinai székelység tegnap és ma. 2. bôv. kiad. Szekszárd 1989, Tolna Megyei Könyvtár. 396 l. + 16 t.

Skultéty Csaba: Magyar kereszténység Kárpátalján. Katolikus Szemle 1989. 1. sz. 67-72.

Stark Ferenc: A kisebbségi lét alapkérdései a mai Magyarországon. INFO Társadalomtudomány 1989. 10. sz. szeptember 27-32.

Suppan, Arnold: Osztrákok és magyarok egymásról. Történelemképek és nemzeti sztereotípiák. Ford. László Zoltánné. Világosság 1989. 8-9. sz. 709-714.

Süle Andrea, R.: Tanulmányok Erdély történetébôl. Palócföld 1989. 1. sz. 92-96.

Szalayné Sándor Erzsébet: A Nemzetek Szövetségének kisebbségvédelmi eljárása. In Jogász Szövetségi Értekezések. 2. köt. Fôszerk. Nagy László. Budapest, 1989, Magyar Jogász Szövetség. 31-47.

Szamel Lajos: A nemzetiségi jogok s nemzetközi sztenderdjük. Állam és Igazgatás 1989. 5. sz. 397-407.

Szamel Lajos: Nemzetiségi jogok és törvények. Budapest, 1989, MTA. 136 l.

Szász Zoltán: A magyar-román közös múlt történetébôl. Külpolitika 1989. 2. sz. 3-15.

Szávai János: Eisemann, avagy Trianon tanulságai. Hitel 1989. 22. sz. 11-13.

Szegedy-Maszák Mihály: A magyarságkutatás feladatai az Egyesült Államokban. Itt-ott 1989. 4. sz. 13-18.

Székely András Bertalan: Venczel József és a magyar-román társadalomtudományi kapcsolatok. In Magyarságkutatás 1988. Budapest 1989, Magyarságkutató Intézet. 323-329.

Szerdahelyi Pál: A körmendi és a muravidéki szlovén evangélikusok kapcsolatainak története. A Gombocz-alapítvány jelentôsége. Vasi Honismereti közlemények 1989. 1. sz. 44-52.

Takács Lajos, M.: Reménykeltô változások a kárpátaljai magyarság kulturális életében. Confessio 1989. 2. sz. 43-45.

Tilkovszky Lóránt: Hét évtized a magyarországi németek történetébôl 1919-1989. Budapest, 1989, Kossuth. 196 l. Bibliogr. 181-191.

Tilkovszky Lóránt: A szlovákok történetéhez Magyarországon 1919-1945. Kormánybiztosi és más jelentések nemzetiségpolitikai céllal látogatott szlovák lakosságú településekrôl. Budapest 1989, MTA Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság. 204 l. /Hungaro-Bohemicoslovaca./

Timoránszky Péter: Gondolatok egy nemzetiségi programról. In A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1.köt. Szerk. Timoránszky Péter. Budapest, 1989, MTA Államtudományi kutatások Propaganda Irodája 243-258.

Tóth Ágnes - Kôhegyi Mihály: Telepítések Katymár községben. Forrás 1989. 9. sz. 82-91.

Tóth Károly: Állampolgári jogok és a nemzetiség. In Emberi és állampolgári jogok. Felelôs szerk. Kilényi Géza. Budapest, 1989, Novotras ny. 62-67.

Tóth Pál Péter: Magyarok kisebbségben. INFO Társadalomtudomány 1989. 10. sz. szeptember 17-26.

Töttössy Magdolna: Kollektív lét - nemzetiségi anyaszervezet az 1949-1951 közötti Romániában. In Válasz évkönyve 1989. 2. köt. Budapest, 1989, Püski. 159-169.

Turcsány Péter: Elherdált magyarságunk. In Válasz évkönyve 1989. 2. köt. Budapest, 1989, Püski. 71-77.

Varga Csaba: Mit ér az ember, ha magyar? In Válasz évkönyve 1989. 2. köt. Budapest, 1989, Püski. 78-83.

Varga E. Árpád: Változás és állandóság. Az etnikai viszonyok alakulása hét észak-erdélyi megye magyar többségi településvidékén. Honismeret 1989. 4. sz. 54-63.

Vekerdi László: Régió és irodalom. In Válasz évkönyve 1989. 2. köt. Budapest, 1989, Püski. 84-99.

Vígh Károly: A felvidéki szellemiség élô hagyományai. Tiszatáj 1989. 8. sz. 58-66.

Zelei Miklós: Külföldi magyarokról, nyelvrôl, irodalomról. Egy délelôtt Szegeden, Illia Mihálynál.Forrás 1989. 7. sz. 114-123.

Zielbauer György: Szabolcs-Szatmár megye németsége 1944-1945-ben. Szabolcs Szatmári Szemle 1989. 1. sz. 29-41.

Zielbauer György: Adatok és tények a magyarországi németség történetébôl (1945-1949). Budapest, 1989, Akadémia. 142 l. Bibliogr. 136-138. /Nemzetiségi füzetek 7./

Zielbauer György: A Békés megyei németség XX századi történetének és asszimilációjának néhány kérdése. Békési Élet 1989. 1. sz. 38-51.

Zielbauer György: Észak-Magyarország németsége 1940-1950 között. Borsodi Szemle 1989. 1. sz. 31-39.

Zsigmond Endre: Lesz-e még magyar 2000-ben Burgenlandban? Új Látóhatár 1989. 4. sz. 557-561.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék