magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» IV. ÉVFOLYAM - 1998. 1. (11.) SZÁM - Az erdélyi kérdés
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


1983. június 15./3. törvény

A nyelvi rendezésrôl
(Diario Oficial de Galicia, 1983.VII.14.)

A hangsúlyozottan központosító történelmi folyamat a századok folyamán Galiciában két, igen káros következménnyel járt: lehetetlenné tette a saját intézmények kialakítását, és miközben a könyvnyomtatás mindenütt nagymértékben elômozdította a korszerű művelôdési élet fölemelkedését, gátolta saját műveltségünk fejlôdését.

Ennek az azonosságfosztó politikának és művelôdési kirekesztettségnek kitéve, a galego nép fokozott belsô elszegényedést szenvedett el, amelyre a felvilágosult személyek már a XVIII. században felhívták a figyelmet, s amellyel a XIX. század közepétôl valamennyi, azonosságunk széthullásának tudatában levô galego szembeszállt.

Az 1978. évi alkotmány, történelmi nemzetiségként elismerve önkormányzathoz való jogunkat, lehetôvé tette, hogy építô jellegű erôfeszítés beindulásával teljes mértékben helyreállítsuk közösségi személyiségünket és alkotó képességünket.

E folyamat egyik alapvetô tényezôje, azonosságunk létfontosságú magja, a nyelv. A nyelv a galego nép legnagyobb és legeredetibb közösségi alkotása, az a szellemi erô, amelyik megteremti közösségünk belsô egységét. Egyesít bennünket népünk múltjával, mintegy élô örökségként e múltból származik, és egyesít jövônkkel, mert ez közösségi azonosságunk hagyatéka. És a jelen Galiciájában alapvetô kötelék a szülôföldön maradt és a kivándorolt galegók között.

Jelen törvény, az alkotmány 3. és az önkormányzati törvény 5. cikkelyével összhangban, szavatolja a galego és a kasztíliai, Galicia hivatalos nyelveinek az egyenlôségét, és biztosítja a galego, népünk saját nyelve helyzetének a rendezését.

A fönt említett érvek alapján Galicia parlamentje jóváhagyta és én, Galicia önkormányzati törvénye 13. cikkely 2. bekezdésének és a Xuntát és elnökét szabályozó 1983. február 23./1. törvény 24. cikkelyének megfelelôen, a király nevében, közzéteszem A NYELVI RENDEZÉS TÖRVÉNYÉT.

elsô cím
a galiciai nyelvi jogokról

Elsô cikkely

Galicia saját nyelve a galego.

Minden galegónak joga van megismerni és használni a galegót.

Második cikkely

A galiciai közhatalom szavatolja a galego és a kasztíliai, az önkormányzati közösség két hivatalos nyelvének a rendes használatát.

Harmadik cikkely

A galiciai közhatalom megfelelô intézkedést tesz, hogy nyelvi okok miatt senkit se érjen hátrányos megkülönböztetés.

Nyelvhasználatuk jogának a védelméért az állampolgárok a bírókhoz és a bíróságokhoz fordulhatnak.

második cím
a galego hivatalos használatáról

Negyedik cikkely

Egy. Galicia saját nyelveként a galego az önkormányzati közösség intézeteinek és közigazgatásának, a helyi közigazgatásnak és az önkormányzati közösség közületeinek a hivatalos nyelve.

Kettô. A kasztíliai is az állam hivatalos nyelve.

Ötödik cikkely

Galicia törvényeit, a törvényerejű rendeleteket, a közigazgatás szabályozó elôírásait és hivatalos határozatait galego ás kasztíliai nyelven a Diario Oficial de Galiciában teszik közzé.

Hatodik cikkely

Egy. Az önkormányzati közösség területén a közigazgatással fenntartott kapcsolatukban az állampolgároknak joguk van szóban és írásban használni a galegót.

Kettô. Bármelyik is az alkalmazott nyelv, a galiciai közigazgatási tevékenység érvényes és hatályos.

Három. A galiciai közhatalom az állampolgárokkal fenntartott kapcsolatában elômozdítja a galego rendes szó- és írásbeli használatát.

Négy. A Xunta a galego használatának a fokozatos rendezéséhez szükséges rendelkezéseket hoz. A helyi testületeknek egyeztetniük kell tevékenységüket a jelen törvényben foglalt elôírásokkal.

Hetedik cikkely

Egy. Galicia területén az igazságszolgáltatási szervekkel való kapcsolatukban az állampolgárok a két hivatalos nyelv közül bármelyiket használhatják.

Kettô. Bármelyik is az alkalmazott nyelv, a galiciai bírósági tevékenység érvényes és hatályos. Minden esetben a félnek vagy az érdekeltnek joga van ahhoz, hogy az általa választott nyelven tájékoztassák vagy közöljék vele mindazt, ami szükséges.

Három. A megfelelô szervekkel összhangban, Galicia Xuntája elômozdítja a galego használatának az igazságszolgáltatásban való fokozatos rendezését.

Nyolcadik cikkely

A Galiciában készített közokiratokat galego vagy kasztíliai nyelven szerkeszthetik. Amennyiben a felek ebben nem egyeznek meg, mindkét nyelvet használni kell.

Kilencedik cikkely

Egy. Az önkormányzati közösségtôl függô nyilvántartó hivatalokban1 a bejegyzéseket azon a hivatalos nyelven végzik, amely nyelven az iratot szerkesztették, vagy amelyen kérik. Ha az irat kétnyelvű, azon a nyelven jegyzik be, amelyen az iratot bemutató személy kéri. Az önkormányzati közösségtôl független nyilvántartó hivatalokban, az illetékes szervekkel összhangban, a galego Xunta szorgalmazza a galego rendes használatát.

Kettô. A szó szerinti bizonyítványokat, igazolásokat azon a nyelven állítják ki, amelyiken a másolt bejegyzést. Amennyiben a bejegyzés másolása, átírása nem szó szerinti, a kérelmezô által igényelt hivatalos nyelv alkalmazandó.

Három. A két nyelven bejegyzett iratok esetében, a kérelmezô óhajától függôen, a bizonylat bármelyik változatról kiállítható.

Tizedik cikkely

Egy. Galicia földrajzi neveinek egyetlen hivatalos alakja a galego.

Kettô. Galicia Xuntájának a hatáskörébe tartozik a községek, a területek, a lakott területek, a városközi utak nevének és a földrajzi neveknek a meghatározása. A városi útvonalak nevét az illetô tanács határozza meg.

Három. Ezek a minden szempontból törvényes nevek, és a feliratoknak ezekkel egyezniök kell. Galicia Xuntája szabályozza a közfeliratozást, minden esetben tiszteletben tartva az állam által aláírt nemzetközi elôírásokat.

Tizenegyedik cikkely

Egy. A jelen címben elismert jogok érvényesítése céljából az önkormányzati hatóságok elômozdítják, hogy a galego használatát illetôen a közigazgatás és a galiciai állami vállalatok beosztott személyzete fokozatos továbbképzésben részesüljön.

Kettô. Az önkormányzati és a helyi igazgatásbeli helyekre kiírt versenyvizsgákon, egyebek mellett, minden egyes szakmabeli szint számára mérlegelve, figyelembe veszik a hivatalos nyelvek ismeretének színvonalát.

Három. A magasabb igazságügyi tisztviselôi, bírói, bírósági titkári, ügyészségi és minden egyéb igazságszolgáltatási, úgymint közjegyzôi, telekkönyvi és kereskedelmi cégbejegyzô hivatalnoki állás betöltésére kiírt pályázat és versenyvizsga elbírálása során a galego nyelv ismerete elôny.

harmadik cím
a galego használata az oktatásban

Tizenkettedik cikkely

Egy. Galicia saját nyelveként a galego a minden szintű oktatásnak is hivatalos nyelve.

Kettô. Jelen törvénnyel összhangban, a hivatalos nyelvek oktatásban való használatának a rendezését Galicia Xuntája szabályozza.

Tizenharmadik cikkely

Egy. Az alsó fokú oktatásban a gyermekeknek joguk van az anyanyelvű oktatáshoz.

Az e jog érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket a galego kormány határozza meg.

Kettô. A galegónak a tanügyben való használata fokozatos elômozdításához szükséges intézkedéseket az önkormányzati közösség tanügyi hatóságai határozzák meg.

Három. Nyelvi alapon a tanulókat a különbözô központokban nem lehet egymástól elkülöníteni. Úgyszintén elkerülendô, hacsak kivételes jelleggel a neveléstani szükségletek ezt nem ajánlják, a különbözô termekben való elkülönítés.

Tizennegyedik cikkely

Egy. A galego nyelv minden nem egyetemi oktatási szinten kötelezô tantárgy.

E jogot minden köz- és magánoktatási központban szavatolják.

Kettô. A galego kormány szabályozza azokat a kivételes körülményeket, amelyekben a tanuló mentesül a galego nyelv tanulásának kötelezettségétôl. Amennyiben tanulmányait megszakítás nélkül Galiciában végezte, e kötelezettség alól egyetlen tanuló sem mentesíthetô.

Három. Az önkormányzati közösség tanügyi hatóságai szavatolják, hogy azoknak az oktatási szakaszoknak a végén, amelyekben a galego oktatása kötelezô, a tanulók ezt a saját szintjükön szóban és írásban, a kasztíliaival egyenlô mértékben ismerik.

Tizenötödik cikkely

Egy. Az egyetemi oktatásban a tanároknak és a diákoknak joguk van szóban és írásban a tetszésük szerinti hivatalos nyelvet használni.

Kettô. A galego kormány és az egyetemi hatóságok megállapítják a megfelelô intézkedéseket, amelyek a galegónak az egyetemi oktatásban való rendes használatához szükségesek.

Három. A tanügyi hatóságok megfelelô intézkedéseket fogadnak el abból a célból, hogy a tanulók ismeretszerzési jogának a gyakorlatba ültetésében a nyelv ne legyen akadály.

Tizenhatodik cikkely

Egy. A felnôttoktatás különleges tanfolyamain és a szakoktatásban, ahol a nyelv tantárgy, a galego oktatása kötelezô.

A Galicia Xuntájától függô szakoktatási központokban, abban az esetben, ha a galego nyelv nem kötelezô, elrendelik ennek oktatását.

Kettô. A testi vagy szellemi fogyatékos tanulók oktatási központjaiban, figyelembe véve minden egyes tanuló családi és társadalmi helyzetét, azon a nyelven adnak elô, amelyik fejlôdésükhöz a leginkább hozzájárul.

Tizenhetedik cikkely

Egy. Az egyetemeken és más, tanárképzô fôiskolákon a galego nyelv tanulása kötelezô. E központok diákjainak el kell sajátítaniuk a jelen törvény által védett jogok érvényesítéséhez szükséges képesítést.

Kettô. A tanügyi hatóságok, a galego nyelv használatának az oktatásban való fokozatos rendezése céljából, támogatják a galegónak az elôzô bekezdésben nem szereplô oktatási szintek tanárai általi elsajátítását.

negyedik cím
a galegónak a tömegtájékoztatásban való
használatáról

Tizennyolcadik cikkely

Az önkormányzat igazgatásában levô vagy illetékességéhez tartozó rádió- és televízióadók és a többi tömegtájékoztatási eszköz nyelve a galego.

Tizenkilencedik cikkely

A galego kormány gazdasági és anyagi segítséget nyújt azoknak az elôzô bekezdésben nem szereplô tömegtájékoztatási eszközöknek, amelyek rendszeresen és fokozatosan használják a galegót.

Huszadik cikkely

Galicia Xuntájának a kötelezettsége:

Egy. A galego nyelvű filmek és más audiovizuális eszközök elôállításának, szinkronizálásának, feliratozásának és bemutatásának a támogatása.

Kettô. A galego nyelvű művelôdési rendezvények, színházi és más elôadások ösztönzése.

Három. A galego nyelvű könyvek kiadásának a növelése olyan intézkedésekkel, amelyek fokozzák a kiadók termelését és a könyvterjesztést.

ötödik cím
a külföldi galegóról

Huszonegyedik cím

Egy. A galego kormány él azokkal az anyagi eszközökkel, amelyekhez a spanyol alkotmány és az önkormányzati törvény hozzájuttatja, avégett, hogy a kivándorolt galegók galego nyelvű művelôdési és nyelvi ellátással rendelkezzenek.

Kettô. Úgyszintén él az önkormányzati törvény harmincötödik cikkelyében elôírtakkal, hogy pártfogolja az önkormányzati közösséggel határos területeken beszélt galego nyelvet.

hatodik cím
az önkormányzati közigazgatásról
és a nyelvi rendezésrôl

Huszonkettedik cikkely

A galego kormány magára vállalja a galego nyelv rendezési folyamatának műszaki irányítását és követését; tanácsot ad a közigazgatásnak és a magánszemélyeknek, és összehangolja a jelen törvény célkitűzéseiért való tevékenységeket.

Huszonharmadik cikkely

A galego kormány tervet dolgoz ki a nyelv mint a közösség történelmi öröksége jelentôségének kiemelésére, és kinyilvánítja felelôsségét és kötelezettségeit, amelyek a galego nyelv megôrzését, védelmét és átadását illetik.

Huszonnegyedik cikkely

Egy. A galego közigazgatási iskola magára vállalja tisztviselôk képzését, akik a galego nyelvet a jelen törvényben elôírt feltételek között használhatják.

Kettô. A galego és a kasztíliai nyelv ismerete a galego közigazgatási iskola oklevele megszerzésének szükséges feltétele.

Huszonötödik cikkely

A galego kormány és a helyi testületek hatáskörzetükben támogatják a galego használatának rendezését a kereskedelemben, a hirdetések területén, a művelôdési, az egyesületi, a sport és más tevékenységben. E célból és külön rendelkezésekkel engedélyezhetik a pénzügyi kötelezettségek csökkentését vagy törlését.

kiegészítô rendelkezés

A galego nyelv szabályozását, idôszerűsítését és helyes használatát illetô kérdésekben a Királyi Galego Akadémia elôírásai tekintendôk alapvetô ismérveknek.

Ezeket az elôírásokat a galego nyelv rendezési folyamatának függvényében felülvizsgálják.

befejezô rendelkezés

Jelen törvény2 a Diario Oficial de Galiciában való közlése utáni napon lép érvénybe.

Santiago de Compostela, 1983. június 15.

Gerardo Fernández Albor
elnök

-------------------------

1 anyakönyvi, telekkönyvi, szabadalmi, szerzôi jogvédô stb. hivatal

2 Megjelent 1983. július 14-én a Diario Oficial de Galicia 84. számában.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék