magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» IV. ÉVFOLYAM - 1998. 1. (11.) SZÁM - Az erdélyi kérdés
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája

1978

Arató Endre: A nemzetiségi kérdés Nagy-Britanniában. Bp. 1978, Kossuth. 393 l. Bibliogr. 349-351.

Bagramov, Edvard: A lenini nemzetiségi politika: eredmények és távlatok. Bp. 1978, Kossuth. 246 l. (Nemzetközi zsebkönyvtár)

Barics Ernô: A baranyai délszlávok élete a "Národni kalendár" (Népi kalendárium) 1972-78-as számainak tükrében. Baranyai Művelôdés 1978. 3. sz. 58-62.

Bartha Tibor: Nemzet és nemzetköziség. Confessio 1978. 2. sz. 3-28.

Becsei György: Jugoszlávia. A magyarság kulturális fejlôdése. Katolikus Szemle 1978. 2. sz. 163-166.

Cserdi András: A német nemzetiség és gazdasági súlya a XIX. század végén Komlón. (A nemzetiségi összetétel alakulása Komlón.) Baranyai Művelôdés 1978. 3. sz. 155-164.

Erdôdi Csaba: Horvát-Szlavón internátus Pécsett 1914-1918-ig. Baranyai Művelôdés 1978. 3. sz. 165-171.

Füzes Miklós: A reformkor utolsó éve és az 1848-49-es szabadságharc nemzetiségpolitikájának néhány megnyilvánulása. Baranyai Művelôdés 1978. 3. sz. 150-154.

Gáll Ernô: Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. Tanulmányok. Bp. 1978, Szépirodalmi K. 472 l. Bibliogr. 456-470.

Görcs László: Adatok a délszlávok településtörténete, településformái, háztipusai és egyházi műemlékei kérdéséhez. Baranyai Művelôdés 1978. 3. sz. 112-117.

Hanák Péter: Etnikum és közösségtudat. Confessio 1978. 2. sz. 29-37.

Hegyi András: Helyzetfelmérô tanulmány a nemzetiségi kérdés a Dél-Alföldön c. témakörhöz. Szeged 1978, Zöldért. 85 l. Bibliogr. 19-54.

Illyés Elemér: Nemzetiségi sajtó Romániában. Katolikus Szemle 1978. 2. sz. 167-171. 3. sz. 267-273.

Illyés Elemér: Románia és az emberi jogok. Párbeszéd Paul Gomával. Katolikus Szemle 1978. 1. sz. 73-76.

Illyés Elemér: Románia: Nemzetiségi könyvkiadás. Katolikus Szemle 1978. 4. sz. 348-351.

Joó Rudolf: A kisebbségi-nemzetiségi egyenjogúság: néhány alapelv és módszer nemzetközi áttekintése. Külpolitika 1978. 4. sz. 27-43.

Kemény G. Gábor: Ady (Endre) üzenetei. Nemzetiségi és szomszéd népi vonatkozások Ady Endre műveiben. Tiszatáj 1978. 1. sz. 31-38.

Kemény G. Gábor: A béke hérosza. Széchenyi István szomszéd népi kapcsolataiból. Tiszatáj 1978. 11. sz. 47-52.

Kemény G. Gábor: Nemzetiségi és szomszédnépi kapcsolatok. Üzenet 1978. 2. sz. 122-128.

Kemény G. Gábor: Széchenyi István 1834. évi kapcsolata az Egyetemi Nyomda román folyóiratával. Korunk 1978. 8. sz. 637-642.

Király Károly: Levele Vincze János elvtársnak. Katolikus Szemle 1978. 1. sz. 76-79. Ua. Baranyai Művelôdés 1976. 1. sz. 127-133.

Kovács Endre: A Sarló és a nemzetiségi kérdés. = Ez volt a Sarló. Tanulmányok, emlékezések, dokumentumok. Bp.-Bratislava 1978, Kossuth-Madách. 184-213.

Krisztián Béla: A baranyai nemzetiségekrôl. Baranyai Művelôdés 1978. 3. sz. 103-108.

Litván György: Magyar gondolat - szabad gondolat. Nacionalizmus és progresszió a századeleji Magyarországon. Bp. 1978, Magvetô. 163 l. (Gyorsuló idô)

Mikó Imre: A jogi felépítmény. Betájolás. = Haza, szülôföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest 1978. 65-82.

Muráth István: A siklósi járás területén élô nemzetiségek helyzetérôl. Baranyai Művelôdés 1978. 3. sz. 91-95.

Nagy Zsuzsa, L.: Magyar határviták a békekonferencián 1919-ben. Történelmi Szemle 1978. 3-4. sz. 441-457.

Ölvedi János: Szovjetunió. A magyarság helyzete Kárpátalján. Katolikus Szemle 1978. 2. sz. 155-162. 4. sz. 341-347.

Páskándi Géza: A nemzeti kérdés metafizikája. Részlet. Forrás 1978. 3. sz. 70-81.

Péter László: Erdély és az erdélyi magyarok? Új Látóhatár 1978. 6. sz. 511-515.

Sajti Enikô, A.: A nemzeti, nemzetiségi kérdés a szocialista Jugoszláviában. Tiszatáj 1978. 12. sz. 54-59.

Sándor László: Mozaikok a baranyai nemzetiségi oktatás alakulásához a XVIII-XIX. század fordulóján. Baranyai Művelôdés 1978. 3. sz. 135-141.

Szita László: Baranya megye nemzetiségi struktúrája a 18. század végén és a 19. század elsô felében. Baranyai Művelôdés 1978. 3. sz. 142-149.

Szita László: A Batthyány-uradalom falvainak 1740. évi összeírása. Baranyai Művelôdés 1978. 4. sz. 160-165.

Takács Lajos: A társadalmi-politikai alap. Haza, szülôföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest 1978. 65-82.

Tilkovszky Lóránt: Ez volt a Volksbund. A német népcsoportpolitika és Magyarország 1938-1945. Bp. 1978, Kossuth. 420 l. + 8 t. Bibliogr. 361-401.

Tilkovszky Lóránt: Németország és a magyarországi német kisebbség (1924-1929). Századok 1978. 1. sz. 3-48.

Trócsányi Zsolt: Az 1790-es évek erdélyi rendi reformmozgalmának történetéhez. Bp. 1978, Akadémia. 95 l. (Nemzetiségi füzetek 2.)

1979

Andrásfalvy Bertalan: Nyugat-baranyai német telepesek történeti-néprajzi kérdései a levéltári források tükrében. = Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979, Pécsi Szikra ny. 335-346.

Baka András: Nemzetiség és demokrácia a magyar polgári radikális elképzelésekben (1900-1910). Jogtudományi Közlemények 1979. 6. sz. 358-362.

Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret. (A Gusti-iskola és a romániai magyar szociográfia). Bukarest 1979, Politikai Kiadó. 263 l.

Balogh Edgár: A Kelet Népe és Erdély. Korunk 1979. 5. sz. 331-334.

Balogh Edgár: Táj és nép. Ötvenkét jegyzet élôbeszéddel és toldalékkal. Kolozsvár-Napoca 1979, Dacia. 175 l.

Balogh Sándor: Az 1946. febr. 27-i magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény. Történelmi Szemle 1979. 1. sz. 59-87.

Bezerédy Gyôzô: A baranyai német lakosság betelepedése és ennek tükrözôdése a községek hivatalos pecséthasználatában. = Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979, Pécsi Szikra ny. 397-408.

Bibó István: Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája. Valóság 1979. 8. sz. 35-38.

Biró Péter: Egy Romániában élô magyar politikai gondolkodó feljegyzései az 1978-as esztendôbôl. Európai Napló I. = Mi kelet-európaiak... Párizs 1979, Magyar Füzetek. 73-123. (Magyar Füzetek 3.)

Biró Péter: Kisebbségi perspektívák a totalitárius társadalomban. Európai Napló II. = Kisebbségben. Párizs 1979, Magyar füzetek. 73-131. (Magyar füzetek 5.)

Csalog Zsolt: Cigányfalu Baranyában. Jegyzetek a cigányság helyzetérôl. Kritika 1979. 10. sz. 13-16.

Csepeli György: A nemzeti tudat és az érzésvilág kutatásáról. Társadalmi Szemle 1979. 11. sz. 90-98.

Deák Ernô: Burgenland: a magyarság helyzete a századfordulótól napjainkig. Katolikus Szemle 1979. 3. sz. 254-265.

Diószegi István: Nemzet, dinasztia, külpolitika. Bp. 1979, Magvetô. (Gyorsuló idô) Bibliogr. 145-164.

Az egyenjogú nyelvhasználatról szóló tanácskozás. Létünk 1979. 6. sz. 1111-1173.

Fügedi Erik: Befogadó: a középkori magyar királyság. Történelmi Szemle 1979. 2. sz. 355-376.

Füzes Miklós: Vokány népesség a 18. század elejétôl a 20. század közepéig különös tekintettel a nemzetiségi kérdésekre. = Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979, Pécsi Szikra ny. 347-370.

Füzes Miklós: Az 1941. évi népszámlálás és az 1945. évi összeírás részeredményei Baranya járásaiban. A népesség száma, anyanyelvi és nemzetiségi megoszlása. Baranyai Művelôdés 1979. 2. sz. 103-107.

Füzes Miklós: A nemzetiségi oktatás szervezési problémái a baranyai népiskolákban az 1923/24 - 1943/44. tanévekben. = Baranyai Helytörténetírás 1979. Pécs 1979, Somogy m. ny. 385-439.

Illyés Elemér: A kisebbségek és a nemzetközi jogvédelem. Katolikus Szemle 1979. 1. sz. 65-68.

Illyés Elemér: A nemzetiségek jogi helyzete. Románia. Katolikus Szemle 1979. 3. sz. 248-253.

Illyés Gyula: Válasz Mihnea Gheorghiunak. = Kisebbségben. Párizs 1979, Magyar Füzetek. 13-22. (Magyar Füzetek 5.)

Imre Mária, L.: Adatok Mecseknádasd 18. századi népességének alakulásához. = Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979, Pécsi Szikra ny. 371-396.

Kávássy Sándor: Szatmár megye népessége és etnikai viszonyai a XIX. század elején. Eger 1979, Boesodm. ny. 321-337. Klny. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Tom. 15. (Az Egri Ho Si Minh Tanárképzô Fôiskola füzetei 750.)

Kolozsvári Grandpierre Emil: Herder árnyékában. Bp. 1979, Magvetô. 253 l. (Gyorsuló idô)

Komanovics József: A hazai németség helyzetét szabályozó rendelkezések és ezek végrehajtása a felszabadulást követô években (1945-1950). = Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979, Pécsi Szikra ny. 559-568.

Kopasz Gábor: Vármegyei telepítések a két világháború között. = Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979, Pécsi Szikra ny. 511-557.

Kósa László: A szlovéniai magyarok társadalmi és kulturális élete. Alföld 1979. 12. sz. 86-90.

Kôvágó László: A Magyarországi Tanácsköztársaság és a nemzeti kérdés. Bp. 1979, Kossuth. 187 l.

Kôvágó László: A nemzeti kérdés a Tanácsköztársaság idején. Párttörténeti Közlemények 1979. 3. sz. 163-173.

Kunszabó Ferenc: Modern népirtás és az ellene való orvosság. Az erdélyi magyar kisebbségrôl. Új Látóhatár 1978/79. 4-5. sz. 329-358. Hozzászólás: Sztáray Zoltán: Hol hibáztunk, mit vétettünk el? Új Látóhatár 1979. 5-6. sz. 465-467.

László T. László: Az egyházak szerepe a zsidómentésben Magyarországon. Katolikus Szemle 1979. 2. sz. 139-163.

Méray Tibor: Erdély és a magyar politika. = Kisebbségben. Párizs 1979, Magyar Füzetek. 132-136. (Magyar Füzetek 5.)

Miskolczy Ambrus: Társadalmi és nemzeti kérdés az utolsó erdélyi rendi országgyűlésen. Századok 1979. 5. sz. 851-883.

Ölvedi János: Az anyanyelv sorsa Szlovákiában. Katolikus Szemle 1979. 1. sz. 68-75.

Rehák László: Kisebbségtôl a nemzetiségig. Újvidék 1979, Fórum. 265 l.

Sajti Enikô, A.: Útkeresés. A Jugoszláv Kommunista Párt nemzetiségpolitikai koncepciójának formálódása az 1920-as években. Századok 1979. 3. sz. 375-420.

Schöpflin György: A magyarok helyzete Romániában. = Kisebbségben. Párizs 1979, Magyar Füzetek. 23-71. (Magyar Füzetek 5.)

Sikfôi Tamás: Németek és délszlávok a megszállt Baranyában 1918. nov. 1. és 1919. márc. 21. között. = Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979, Pécsi Szikra ny. 445-455.

Sirchich László: A Felvidék az ezeréves magyar államtestben. Magyarok Csehszlovákiában. Tanulmányok. Cleveland 1979, Szerzô. USA. Ohio 48 l.

Szabó Imre: Kisebbségek és az emberi jogok. Valóság 1979. 1. sz. 1-13.

Szakály Ferenc: Délszláv menekültek a középkori Magyarországon. História 1979. 2. sz. 26-27.

Szász Zoltán: A román-magyar összefogás kísérlete 1849 után. História 1979. 4. sz. 28-29.

Szita László: Adatok a baranyai nemzetiségek kulturális törekvéseihez a 19. század második felében. = Baranyai Helytörténetírás 1979. Pécs 1979, Somogy m. ny. 501-536.

Szita László: Német, délszláv, magyar jobbágyok betelepülése Baranyába 1722-1724 között. Baranyai Művelôdés 1978. 3. sz. 95-101.

Szita László: A nemzetiségi lakosság Baranyában az 1850. évi népszámlálás alapján. Baranyai Művelôdés 1979. 2. sz. 81-89.

Szita László: A regionális nemzetiségtörténeti kutatások jelentôsége és feladatai. Baranyai Művelôdés 1979. 4. sz. 86-90.

Takács Gyula: Nemzetiségi politika Baranyában. Baranyai Művelôdés 1979. 4. sz. 3-10.

Tegzes Ferenc: A miniszterelnökség délszláv szakreferensének jelentése a baranyai délszlávokról az 1920-as évek elsô felében. = Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979, Pécsi Szikra ny. 457-509.

Tilkovszky Lóránt: A magyarországi német mozgalom válságának a kibontakozása (1930-1932). = Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Szerk. Kanyar József. 10. köt. Kaposvár 1979, Somogyi ny. 403 l.

Tilkovszky Lóránt: Törekvések a magyarországi német mozgalom radikalizálására. (1932-1933). Századok 1979. 3. sz. 421-477.

Tóth János: Kisebbségvédelem az emberi jogok történetének tükrében. Katolikus Szemle 1979. 2. sz. 121-138.

Vastagh Pál: Nemzetiségi jogok hazánkban. Tiszatáj 1979. 12. sz. 49-52.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék