magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» I. ÉVFOLYAM - 1995. 2. (2.) SZÁM - Alkotmányjogi helyzet Romániában
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A nemzetiségi irodalom
válogatott bibliográfiája

 

1953

Gergely Ernô: A Tanácsköztársaság nemzetiségi politikája a Tanácsköztársaság alkotmányának tükrében. = Állam és igazgatás 1953. 4-5. sz. 250-262. l.

Gergely Ernô: A Román Népköztársaság nemzetiségi politikája. = Állam és Igazgatás 1953. 9. sz. 477-487. l.

Révész László: Nemzetiségeink a hűbéri és polgári kor választásain. = Jogtudományi Közlöny 1953. 5-6. sz. 218-231. l.

1954

Sánta-Pintér J. Gyula: A kisebbségi jog: a meg nem különböztetés elve és a kisebbségvédelem antagonizmusa. = Magyar Szemle (Sao Paulo) 1954. 2. sz. nov.-dec. 161-171. l.

1955

Arató Endre: A magyar nemesség és az osztrák udvar nemzetiségi politikája a szabadságharc elôtt. = Századok 1955. 2. sz. 191-210. l.

Arató Endre: A magyar nemesség és az osztrák udvar nemzetiségi politikája a szabadságharc elôtt. Bp. 1955, Magyar Tört. Társ. 22 l.

(A történettudomány kérdései 21.)

Arató Endre: A magyarországi nemzetiségek egyes kérdései a reformkorszakban. = Történelemtanítás 1955. 1. sz. 7-15. l.

Gergely Ernô: Mocsáry Lajos harca a nemzetiségek jogaiért. = Állam és Igazgatás 1955. 7. sz. 411-416. l.

1956

Gergely Ernô: A Magyar Népköztársaság nemzetiségi politikája. Bp. 1956, TIT. 42 l.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. 2. köt. Bp. 1956, Tankönyvk. 967 l.

Kovács Endre: A magyar-délszláv megegyezés ügye 1849 tavaszán. = Hadtörténelmi Közlemények 1956. 3-4. sz. 158-185. l.

Tóth Zoltán, I.: A nemzetiségi kérdés a dualizmus korában (1867-1900) = Századok 1956. 3. sz. 368-393. l.

1957

Bányai László: Együtt élünk, együtt építünk. Cikkek, tanulmányok (1933-1957). Bukarest 1957, Áll. Irod. K. 325 l.

Bányai László: A nemzetiségi kisebbségek anyanyelvi oktatása. = Korunk 1957. 12. sz. 1626-1633. l.

Darnay (Dornyai) Béla: Mit jelent a sok magyar "Burgundia" helynév? = Földrajzi Közlemények 1957. 4. sz. 333-338. l.

Gergely Ernô: A nemzetiségi politika Magyarországon a kiegyezéstôl az osztrák-magyar monarchia felbomlásáig. = Jogtudományi Közlöny 1957. 1-3. sz. 74-81. l.

Kemény G. Gábor: Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban. Bp. 1957, Hadtörténelmi Intézet. 173 l. + 3 térkép.

Vargha Kálmán: Adalékok Móricz Zsigmond csehszlovákiai útjaihoz és kapcsolataihoz. = Irodalomtörténet 1957. 3. sz. 313-336. l.

Veress Gyula: A Magyar Autonóm Tartomány gazdasági megújhodása. = Korunk 1957. 8. sz. 969-976. l.

Veress Gyula: A Magyar Autonóm Tartomány népmozgalmának egyes kérdései. = Korunk 1957. 11. sz. 1476-1483. l.

1958

Arató Endre: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a nemzetiségi kérdés. = Történelemtanítás 1958. 5. sz. 5-8. l.

Both Ödön: Szemere Bertalan belügyminiszter nemzetiségi politikája 1848 nyarán. Szeged 1958, Szegedi ny. 3-22. l.

(Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica Tom. V. Fasc. 2.)

Klny. a Jogi tanulmányok Búza László egyetemi tanár... oktatói működésének 50. évfordulójára c. kötetbôl.

Füves Ödön: Adatok az egri görögök történetéhez. Bp. 1958, Akadémia. 77-81. l.

Katus László: A Tisza-kormány horvát politikája és az 1883. évi horvátországi mozgalmak. = Századok 1958. 5-6. sz. 644-684.

Kovács Endre: Magyar-délszláv megbékélési törekvések 1848-49-ben. Bp. 1958, Akadémia. 141 l.

(Értekezések a történelmi tudományok körébôl új sor. 5.)

Niederhauser Emil: A jobbágyfelszabadítás és a nemzeti kérdés Kelet-Európában. = Történelmi Szemle 1958. 1-2. sz. 76-90. l.

Páll György: Az erdélyi magyarság helyzete. = Katolikus Szemle 1958. 1. sz. 35-37. l.

Révay István: A csehszlovákiai magyarság mai helyzete. = Katolikus Szemle 1958. 2. sz. 79-82. l.

Révay István: A jugoszláviai magyarság mai helyzete. = Katolikus Szemle 1958. 4. sz. 177-179. l.

Révay István: A kárpátaljai magyarság mai helyzete. = Katolikus Szemle 1958. 3. sz. 130-131. l.

Tóth Zoltán, I.: Balcescu Miklós élete (1819-1852). Bp. 1958, Akadémia. 243 l. Bibliogr. 214-216. l.

Tömöry Márta: Szabó Ervin ifjúkori röpirata a nemzetiségi kérdésrôl. = Századok 1958. 1-4. sz. 232-244. l.

Varga János: Négy levél 1848-ból a nemzetiségi kérdésrôl. Századok 1958. 1-4. sz. 252-264. l.

1959

Buzás József: A nemzeti kérdés jogi szabályozása a Magyar Tanácsköztársaságban. = ELTE Acta ÁJK. 1. köt. Bp. 1959, Tankönyvk. 83-97. l.

Füves Ödön: A ráckevei görögök nyomában. Bp. 1959, Akadémia. 117-122. l. Klny. az Antik Tanulmányokból.

Gergely Ernô: A Magyar Tanácsköztársaság nemzetiségi politikája. = Jogtudományi Közlöny 1959. 2-3. sz. 80-89. l.

Kassai Géza: Magyar történelmi sorsfordulók és a nemzetiségi kérdés. Bp. 1959, Kossuth. 189 l. Bibliogr. 187-189. l.

Katus László: A mezôgazdaság fejlôdésének fôbb vonásai az Osztrák-Magyar Monarchia délszláv lakta területein. = Történelmi Szemle 1959. 3-4. sz. 354-404. l.

Katus László: A Tisza-kormány horvát politikája és az 1883. évi horvátországi mozgalmak. = Századok 1959. 2-4. sz. 303-334. l.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos a nemzetiségek védelmében. = Valóság 1959. 2.sz. 29-39. l.

Páll György: Mai magyar élet Erdélyben. = Katolikus Szemle 1959. 1. sz. 59-64. l.

Révay István: A csehszlovákiai magyarság élete 1958-ban. = Katolikus Szemle 1959. 2. sz. 142-144. l.

Révay István: A jugoszláviai magyarság élete 1958-ban. = Katolikus Szemle 1959. 4. sz. 319-321. l.

Révay István: A kárpátaljai magyarság élete 1958-ban. = Katolikus Szemle 1959. 3. sz. 221-222. l.

Tóth Zoltán, I.: Az erdélyi és magyarországi román nemzeti mozgalom (1790-1848). Bp. 1959, Akadémia. 111 l.

(Értekezések a történeti tudományok körébôl új sor. 12)

1960

Arató Endre: A nemzetiségi kérdés története Magyarországon 1790-1848. 1-2. kötet. Bp. 1960, Akadémia. 403; 442 l. + térkép. Bibliogr. 1. köt. 295-401. l. 2. köt. 221-296. l.

Bibó István: Harmadik út. Politikai és történeti tanulmányok. London 1960, M. Írók Szövetsége Külföldön. 380 l. (Magyar Könyves Céh 2.)

Hanák Péter: A magyar nacionalizmus néhány problémája a századforduló idején. = Történelmi Szemle 1960. 2-3.sz. 335-341. l.

Katus László: A nem magyar népek nacionalizmusának jellemvonásai és szerepe a soknemzetiségű Magyarországon. = Történelmi Szemle 1960. 2-3. sz. 330-335. l.

Révay István: A csehszlovákiai magyarság helyzete 1959-ben. = Katolikus Szemle 1960. 2.sz. 139-143. l.

3. sz. 222-227. l.

Révay István: A kárpátaljai magyarság hírei 1959-ben. = Katolikus Szemle 1960. 3. sz. 227-228. l.

Siculus Victor: Az erdélyi magyarság élete. = Katolikus Szemle 1960. 4. sz. 305-308. l.

Tolnay Imre: Az erdélyi magyar katolikusok helyzete. = Katolikus Szemle 1960. 4. sz. 308-309. l.

Varga János: 1848-49 nemzetiségi problémáinak történetéhez. = Történelmi Szemle 1960. 2-3. sz. 325-328. l.

1961

Angyal Endre: Sopron szláv művelôdési kapcsolatainak történetébôl. = Soproni Szemle 1961. 3. sz. 265-267. l.

Füves Ödön: Fejezetek a szentendrei görögök életébôl. Bp. 1961, Akadémia. 114-127. l.

Klny. az Antik Tanulmányokból.

Gulya Károly: Az erdélyi nemzetiségi kérdés megoldására irányuló törekvések 1918-1919-ben. Szeged 1961, Szegedi ny. 3-19. l.

Klny. az Acta Universitatis Szegediensis Acta Historia

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos nemzetiségi politikája és a szerbek. = Századok 1961. 4-5. sz. 562-580. l.

Kende János: Az 1903-1904. évi nemzetiségi mozgalmak és az MSZDP. = Párttörténeti Közlemények 1961. 4. sz. 80-108. l.

Mayer Mária: A XIX. századvégi kárpátukrán agrárnépesség társadalmi szerkezetének statisztikai ábrázolása. = Történelmi Szemle 1961. 3. sz. 330-346. l.

Ölvedi János: Magyarok Szlovákiában. = Új Látóhatár 1961. 6. sz. 517-523. l.

Révay István: A jugoszláviai magyarság élete. = Katolikus Szemle 1961.

1. sz. 58-64. l.

2. sz. 139-146. l.

Révay István: Újabb jelenségek a magyar kisebbségek életében. = Katolikus Szemle 1961. 3. sz. 224-227. l.

1962

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos nemzetiségi politikája és a szerbek. = Századok 1962. 1-2. sz. 46-63. l.

Ölvedi János: Magyar nyelv és kultúra Szlovákiában. = Új Látóhatár 1962. 6. sz. 566-570. l.

Ölvedi János: Magyarok Szlovákiában. = Új Látóhatár 1962. 1. sz. 61-71. l.

Révay István: Árulás népünk ellen. Öt magyar kisebbség sorsa a vasfüggöny mögött. = Katolikus Szemle 1962. 3. sz. 161-169. l.

Soós Katalin: A nyugat-magyarországi kérdés (1918-1919). Bp. 1962, Akadémia. 67 l.

Tóth Ede: Mocsáry, Eötvös, Madách a nemzetiségi kérdésrôl az abszolutizmus válságának éveiben. = Filológiai Közlöny 1962. 1-2. sz. 134-146. l.

1963

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer elsô éveinek nemzetiségi politikája (1919-1922). = Századok 1963. 6. sz.

Csizmadia Andor: A vallás és lelkiismereti szabadság és a felekezetek egyenjogúsításának kérdése Magyarországon a dualizmus korában. = Jogtudományi Közlöny 1963. 1. sz. 24-33. l.

Füves Ödön: A magyarországi görög telepesek a legújabbkori görög történelmi irodalomban. Bp. 1963, Akadémia. 65-68. l.

Klny. az Antik Tanulmányokból.

Füves Ödön: Statisztikai adatok Pest és Buda 1687-1848 közt polgárjogot nyert görög származású lakosairól. Bp. 1963, Akadémia. 235 l.

Klny. az Antik Tanulmányokból.

Gergely Ernô: A proletárforradalom és a tanácshatalom Kárpátalján és Nyugat-Magyarországon. = Jogtudományi Közlöny 1963. 10-11. sz. 541-552. l.

Sárközi Zoltán: Az erdélyi szászok a nemzeti ébredés korában 1790-1848. Bp. 1963, Akadémia. 152 l.

Szabédi Gyula: A romániai magyarok a statisztika tükrében. = Új Látóhatár 1963. 3. sz. 282-287. l.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék