magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» III. ÉVFOLYAM - 1997. 1-2. (7-8.) SZÁM - Kisebbségi törvények
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája

Arendt, Hannah: Múlt és jövô között. Nyolc gyakorlat a politikai gondolkodás terén. Bp. 1995, Osiris, Readers International.

Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Bp. 1995, Balassi K.

Beke Imre: Az Amerikai Egyesült Államok politikai lexikona. 2. bôvített kiadás. Bp. 1995, Államtudományok Nemzetközi Intézete, New York 1995, International Institute of Political Science.

Bekker Zsuzsa: Rendszerválság. Alkalmazkodási folyamatok a kelet-európai országokban 1970 és 1990 között. Bp. 1995, Aula.

Bozóki András: Konfrontáció és kongresszus. A demokratizálás stratégiái. Szombathely 1995, Savaria Univ. Pr.

Bretter Zoltán - Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában. A nacionalizmus. Pécs 1995, Tanulmány K.

Bruszt László: A centralizáció csapdája. Szombathely 1995, Savaria Univ. Pr.

Búzás Mária - Halász István - Kolontári Attila - Krausz Tamás - Pusztai Viktória - Vig Enikô (szerk.): Zsidók Oroszországban 1900-1929. Cikkek, dokumentumok. Bp. 1995, Magyar Ruszisztikai Intézet, MTA Judaisztikai Kutatócsoport.

Cook, Chris - Stevenson, John: Világtörténeti kézikönyv 1914-1993. Bp. 1995, Akadémiai K.

Dahl, Robert A.: Forradalom után? Autoritás a jó társadalomban. Bp. 1995, Osiris, Readers International.

Derrida, Jacques: A szellemrôl. Heidegger és a kérdés. Bp. 1995, Osiris (Horor Metaphysicae).

Diederiks, H. A. et al.: Nyugat-Európai gazdaság- és társadalomtörténet. A rurális társadalomtól a gondoskodó államig. Bp. 1995, Osiris (Osiris tankönyvek).

Dunn, John: A demokrácia. Befejezetlen utazás Kr. e. 508 - Kr. u. 1993. Bp. 1995, Akadémiai K.

Elek István: Az elfogultságok kertjébôl. Publicisztika; Naplótöredék 1994-95. Bp. 1995, Széphalom Könyvműhely.

Fehér Ferenc - Kardos András - Radnóti Sándor (szerk): Majdnem nem lehet másként. Tanulmányok Vajda Mihály 60. születésnapjára. Bp. 1995, Cserépfalvi.

Feitl István (szerk.): Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány. Bp. 1995, Politikatörténeti Alapítvány.

Ficzere Lajos (szerk.): Tanulmányok a kormány döntési rendszerérôl. Bp. 1994, KJK.

Földes György: A társadalom fogaskerekei. Magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományban. Bp. 1995, Osiris, Századvég.

Freud, Sigmund: Tömegpszichológia. Társadalomlélektani írások. Bp. 1995, Cserépfalvi.

Giddens, Anthony: Szociológia. Bp, 1995, Osiris (Osiris tankönyvek).

Halász Zoltán: Herzl. Bp. 1995, Magyar Világ.

Hargita Árpádné - Izikné Hedri Gabriella - Palánkai Tibor (szerk.): Európa zsebkönyv. Az Európai Unió és Magyarország. Bp. 1995, Euration Alapítvány, Seidel Alapítvány.

Hart, H. L. A.: A jog fogalma. Bp. 1995, Osiris.

Hegyi Gyula: Left side story. (Tanulmányok, esszék, publicisztikák.) Bp. 1995, Gondolat.

Hewstone, Miles - Stroebe, Wolfgang - Codol, Jean-Paul - Stephenson, Geoffrey M. (szerk.): Szociálpszichológia európai szemszögbôl. Bp. 1995, KJK.

Hirschmann, Albert O.: Kivonulás, tiltakozás, hűség. Hogyan reagálnak vállalatok, szervezetek és államok hanyatlására az érintettek? Bp. 1995, Osiris.

Farquharson, Robin: A szavazás elmélete. Bp. 1994, Aula.

Horvath Barna: Jogszociológia. A jog társadalom- és történelemelméletének problémái. Bp. 1995, Osiris (Osiris tankönyvek).

Jelentések könyve: A választások éve a hírműsorokban 1993. szeptember - 1994. szeptember. Bp. 1995, Nyilvánosság Klub Monitor Csoport (Telehír különszám).

Kardos Gábor: Emberi jogok egy új korszak határán. Az emberi jogok nemzetközi védelmének néhány problémája a hidegháború elmúltával. Bp. 1995, T-Twins.

Kiss József - Ripp Zoltán - Vida István (szerk.): Iratok a magyar-jugoszláv kapcsolatok történetéhez. Magyar-jugoszláv kapcsolatok 1956. Az állami és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre csoport sorsa. Dokumentumok. Címlapon: Top secret. Magyar-jugoszláv kapcsolatok 1956. Bp. 1995, MTA Jelenkor-kutató Biz.

Konfuciusz: Beszélgetések és mondások. Szeged 1995, Szukits K.

Kopátsy Sándor: Van kiút! Bp. 1995, Belvárosi K.

Krippendorff, Klaus: A társadalomelemzés módszertanának alapja. Bp. 1995, Balassi K.

Lengyel László: A kisnyúl pártján. Bp. 1995, Officina Nova.

Lukacs, John: Az európai világháború, 1939-1941. Bp. 1995, Európa K.

Machos, Csilla - Segert, Dieter: Parteien in Osteuropa, Kontext und Akteure. Opladen/Wiesbaden 1995, Westdeutscher Verl.

Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1996. Több mint 14 000 kortársunk életrajza. Bp. 1995, Biográf K.

Magyarország a rendszerváltás óta. Bp. 1995, KSH.

Mályusz Elemér: Népiségtörténet. Bp. 1994, MTA Történettud. Int. (Társadalom- és művelôdéstörténeti tanulmányok)

Mannheim Károly: A gondolkodás struktúrája. Kultúrszociológiai tanulmányok. Bp. 1995, Atlantisz Kvk.

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Bp. 1995, Osiris.

Mitchell, Ralph: Az Egyesült Államok alkotmánya. Történet, dokumentum, mutatók. Bp. 1995, Nemzeti Tankvk.

Paine, Thomas: Az ember jogai. Bp. 1995, Osiris, Readers International.

Pécsi Kálmán: Változóban az orosz gazdaság, 1991-1994. A vajúdás gondjai. Bp. 1994, Európai Integrációs Tudományos Társaság.

Póczik Szilveszter: Fasizmusértelmezések. Bp. 1995, Biadrukt K.

Quinton, Anthony: A tökéletlenség politikája. Az angol konzervatív gondolkodás vallásos és szekuláris tradíciója Hookertôl Oakeshottig. Pécs 1995, Tanulmány K.

Ripp Zoltán: Szabad Demokraták. Történelmi vázlat a Szabad Demokraták Szövetségének politikájáról. Bp. 1995, Napvilág.

Sári János: A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme, avagy az alkotmányos rendszerek belsô logikája. Bp. 1995, Osiris.

Szabó Róbert: A kommunista párt és a zsidóság Magyarországon (1945-1956). Bp. 1995, Windsor.

Tarnas, Richard: A nyugati gondolat stációi. Bp. 1995, AduPrint.

Thoma László: Alternatívák nélküli társadalom. Tanulmányok, publicisztikai írások. Bp. 1995, Gondolat.

Tóka, Gábor (ed.): The 1990 Hungarian elections to the national assembly. Berlin 1995, Sigma.

Valuch Tibor (szerk.): Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Bp. 1995, Osiris, 1956-os Intézet.

A világ országai. Térképek, zászlók, adatok. Bp. 1995, TOP-O-GRAF.

Vitányi Iván : A társadalom logikája. Alapelvek a társadalom, a politika és a kultúra átalakulásának kutatásához. Szombathely 1995, Savaria Univ. Pr.

Vörös Gizella B. (szerk.): Egy univerzális értelmiségi. Vitányi Iván születésnapjára. Bp. 1995, MTI Szociológiai Int.

Weber, Max: Gazdaság és társadalom. A megértô szociológia alapvonalai. 2/2. A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái. (Jogszo-ciológia.) Bp. 1995, KJK.

Weber, Max: A tudomány és a politika mint hivatás. Bp. 1995, Kossuth.

Zlinszky János: Ius publicum. (Római közjog.) Bp. 1995, Osiris: Századvég.

Zsirinovszkij, Vlagyimir: Oroszország sorsáról. Bp. 1995, Írás Kiadó.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék