magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» IV. ÉVFOLYAM - 1998. 1. (11.) SZÁM - Az erdélyi kérdés
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Galicia önkormányzati törvénye

A galego tartományok választótestületének az 1980. november 7./2400. Királyi rendelet alapján 1980. december 21-én megtartott népszavazása által jóváhagyott

1981. április 6./1. Alkotmánykiegészítô törvény

A törvény szövegét spanyol nyelven a Boletín Oficial del Estado 1981. április 6-án megjelent 101., galego nyelven a Boletín Oficial da Xunta de Galicia 1981 októberében megjelent 24. száma közölte.

Én, i. János károly, spanyolország királya

Tudatom mindenkivel, aki jelen törvényt látta és megértette, hogy a Spanyol Parlament elfogadta ennek alkotmánykiegészítô jellegét és én ezt szentesítem:

Bevezetô rész

Elsô cikkely

Egy. Galicia történelmi tartománya, hogy önkormányzatát megvalósítsa, a spanyol alkotmánynak és jelen törvénynek megfelelôen - amely alapvetô intézményes elôírása -, önkormányzati közösséggé alakul.

Kettô. A demokratikus intézmények által az önkormányzati közösség fô feladatként magára vállalja Galicia azonosságának megôrzését, érdekeinek megvédését és a galego népet alkotó személyek közti összetartás elômozdítását.

Három. Az önkormányzati közösség hatalma az alkotmányból, jelen törvénybôl és a néptôl ered.

Második cikkely

Egy. Galicia területe a jelenlegi négy - A Coruta, Lugo, Ourense és Pontevedra - tartományból áll.

Kettô. A területi szervezés figyelembe veszi a galego lakosság megoszlását és hagyományos együttélési és települési módozatait.

Három. Jelen törvénnyel összhangban, Galicia területi szervezését a képviselôház megfelelô törvénye szabályozza.

Harmadik cikkely

Egy. Jelen törvény értelmében minden spanyol állampolgár, aki az ország törvényeivel összhangban, közigazgatási szempontból Galicia bármelyik községének lakosa, politikailag galego.

Kettô. A külföldön élô spanyol állampolgárok, akiknek utolsó lakhelyük Galiciában volt, és akik ezt a megfelelô spanyol konzulátuson igazolják, galegóként az ebben a törvényben meghatározott politikai jogokat élvezik. Ha ezt igénylik, spanyolként bejegyzett leszármazottaik, a törvény által meghatározott módon, ugyanezeket a jogokat élvezik.

Negyedik cikkely

Egy. A galegók alapvetô jogait, szabadságjogait és kötelezettségeit az alkotmány határozza meg.

Kettô. A galiciai közhatalom hatáskörébe tartozik olyan feltételek létrehozása, amelyek alapján az egyén és a csoport - amelyikhez tartozik - szabadsága és egyenlôsége valós és hathatós legyen, ugyanakkor az ennek kiteljesedését gátló vagy megnehezítô akadályok elhárítása és valamennyi galego politikai, gazdasági, művelôdési és társadalmi életben való részvételének a megkönnyítése.

Három. Az önkormányzati közösség fô társadalompolitikai és gazdasági irányítójaként az önkormányzati közösség közhatalma magára vállalja a galegóknak azt a jogát, hogy saját országukban éljenek és dolgozzanak.

Ötödik cikkely

Egy. Galicia saját nyelve a galego.

Kettô. Galiciában a galego és a kasztíliai a hivatalos, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy elsajátítsa és használja ôket.

Három. A galiciai közhatalom szavatolja a két nyelv akadálytalan és hivatalos használatát, ugyanakkor a köz-, a művelôdési élet, a tájékoztatás minden területén a galegót támogatja és biztosítja az elsajátításához szükséges feltételeket.

Négy. Nyelvi alapon senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés.

Hatodik cikkely

Egy. Galicia zászlaja fehér, amelyet a bal felsô sarkától a jobb alsó sarkáig kék átlós sáv metsz.

Kettô. Galiciának saját himnusza és címere van.

Hetedik cikkely

Egy. A Galicián kívüli galego közösségek igényelhetik galegóságuk elismerését, mint az ahhoz való jogot, hogy a galego nép társadalmi és művelôdési életének részesei legyenek. Az állam hatáskörének sérelme nélkül, egy, a parlament által hozott törvény szabályozza az említett közösségek elismerésének mértékét és tartalmát, amely semmiképp nem jelenti politikai jogok átengedését.

Kettô. Az önkormányzati közösség igényelheti a spanyol államtól, hogy az elôbbi rendelkezésben foglaltak megkönnyítése végett, megfelelô egyezményeket és szerzôdéseket kössön azokkal az országokkal, amelyekben említett galego közösségek élnek.

Nyolcadik cikkely

Egy galiciai törvény, amelynek elfogadásához a galego parlament kétharmadának kedvezô szavazata szükséges, jelöli ki az önkormányzati intézmények székhelyét.

elsô cím
a galego hatalomról

Kilencedik cikkely

Egy. Az önkormányzati közösség közhatalmát a parlament, a Xunta1 és ennek elnöke gyakorolja.

Kettô. Ezeknek az intézményeknek a működésérôl, az alkotmánnyal és jelen önkormányzati törvénnyel összhangban, Galicia törvényei rendelkeznek.

elsô fejezet
A parlamentrôl

Tizedik cikkely

Egy. Galicia parlamentjének tevékenysége a következô:

a) Gyakorolja az önkormányzati közösség törvényhozói hatalmát. Az alkotmánynak a spanyol parlament törvényhozó hatalma kormányra való átruházása esetére vonatkozó nyolcvankettedik, nyolcvanharmadik és nyolcvannegyedik cikkelye alapján meghatározott feltételek között, és a jelen önkormányzati törvény keretében, ezzel a törvényhozó hatalommal a parlament csak a Xuntát hatalmazhatja föl.

b) Ellenôrzi a Xunta végrehajtó tevékenységét, jóváhagyja a költségvetést és más, az alkotmány, a jelen önkormányzati törvény, az állam törvényei és a Galicia parlamentje által ráruházott hatásköröket gyakorol.

c) Az alkotmány hatvankilencedik cikkelye, ötödik bekezdésének megfelelôen, kijelöli a spanyol parlament minden egyes törvényhozására a galego önkormányzati közösséget képviselô szenátorokat. Ez a kijelölés a galiciai parlamentben képviselt különbözô politikai erôk arányában történik.

d) Tagjai közül megválasztja Galicia Xuntájának az elnökét.

e) Szükség esetén megköveteli a Xunta és elnöke politikai felelôsségét.

f) A kormányt a törvénytervezetek elfogadására kéri, és arra, hogy törvénytervezeteket mutasson be a képviselôk kongresszusának elnöksége elôtt.

g) Alkotmányellenes ügyekben az alkotmányban és az alkotmánybíróság alkotmánykiegészítô törvényében elôírt esetek és feltételek alapján beadványt nyújt be és tárgyalást folytat az alkotmánybíróságon.

Kettô. Galicia parlamentje sérthetetlen.

Tizenegyedik cikkely

Egy. A parlamentet az általános, egyenlô, szabad, közvetlen és titkos szavazással megválasztott képviselôk alkotják.

Kettô. A parlamentet az arányos képviseleti rendszer alapján négy évre választják, amely ugyanakkor biztosítja Galicia különbözô részeinek a képviseletét.

Három. Galicia parlamentjének tagjai a feladatuk teljesítése idején leadott szavazatuk és véleményük miatt nem vonhatók felelôsségre. Megbízatásuk idején a Galicia területén elkövetett bűntettekért nem tartóztathatók le és nem vehetôk ôrizetbe csupán tettenérés esetén. Vád alá helyezésüket, fogságukat, perbe fogásukat és perüket illetôen minden esetben Galicia Felsô Bírósága dönt. Említett területen kívül a büntetôjogi felelôsségre vonás, azonos feltételek mellett, a Legfelsôbb Bíróság büntetô kollégiuma elôtt történik.

Négy. A választókerület minden esetben a tartomány.

Öt. A Galicia parlamentje által hozott törvény meghatározza a határidôt és szabályozza a hatvan és nyolcvan2 között megállapított tagjai választásának az eljárását, valamint a megválaszthatatlanság és az összeférhetetlenség okait, amelyek az önkormányzati közösség területén a mentesülô állásokat vagy hivatali beosztásokat érintik.

Hat. A parlament, törvény által, megoldást találhat arra, hogy a külföldön élô galegók érdekeit belefoglalják az önkormányzati közösség határozataiba.

Hét. A képviselôkre nem lehet kötelezô megbízatást róni.

Tizenkettedik cikkely

Egy. Tagjai közül a parlament elnököt, elnökséget és állandó bizottságot választ. A szabályzat, amelyet teljes többségnek kell elfogadnia, szabályozza ennek összetételét, rendjét és működését.

Kettô. Saját költségvetését Galicia parlamentje állapítja meg.

Három. A parlament teljes ülésen és bizottságokban működik, és rendes és rendkívüli ülésszakokon ül össze.

Négy. A szabályzat meghatározza a parlamenti csoportok létrejöttéhez szükséges legkisebb képviselôszámot, ezek közbelépését a törvényhozási folyamatba és ezek szóvivôi tanácsának tevékenységét. A parlamenti csoportok, tagjaik számának megfelelô arányban, minden bizottságban részt vesznek.

Tizenharmadik cikkely

Egy. A törvényjavaslatok elôterjesztése a képviselôk, a parlament és a Xunta hatáskörébe tartozik. A törvényjavaslatok elôterjesztésére irányuló népi kezdeményezést, amelyeket a galego parlamenthez kell intézni, a galego parlament egy, az alkotmány nyolcvanhetedik cikkelye, harmadik bekezdése által elôírtaknak megfelelô, alkotmánykiegészítô törvénnyel összhangban levô törvény alapján rendezi.

Kettô. Galicia törvényeit a király nevében a Xunta elnöke hirdeti ki, és a Diario Oficial de Galicia, valamint a Boletín Oficial del Estado közli. Hatályba lépésüket a Diario Oficial de Galiciában való közlésük idôpontja szabályozza.

Három. A galego parlament által hozott törvények alkotmányosságának ellenôrzése az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.

Tizennegyedik cikkely

Az önkormányzati közösség hatáskörébe tartozik a parlamentje által kidolgozott törvény alapján létrehozni és megszervezni az alkotmány ötvennegyedik cikkelye által elrendelt nép védôügyvédje intézményét, egy hasonló szervet, amely összhangban az elôzôvel, gyakorolja azt a szerepet, amelyre az említett cikkely vonatkozik, és bármilyen más szervet, amelyet a galego parlament elrendel.

második fejezet
A Xunta és elnöke

Tizenötödik cikkely

Egy. Az elnök vezeti és hangolja össze a Xunta tevékenységét és képviseli az önkormányzati közösséget és ugyanakkor az államot Galiciában.

Kettô. A Xunta elnökét a galego parlament a tagjai közül választja, és a király nevezi ki.

Három. A parlament elnöke, a parlamentben képviselt politikai erôkkel való elôzetes tanácskozás és az elnökség meghallgatása után, javasolja a Xunta elnökjelöltjét.

A jelölt bemutatja programját a parlamentnek. Ahhoz, hogy megválasszák, a jelöltnek az elsô szavazás alkalmával el kell nyernie a szavazatok teljes többségét; amennyiben ezt nem éri el, huszonnégy óra múltán újabb szavazást tartanak, s ez esetben egyszerű többséggel is bizalmat nyer. Amennyiben ezt a többséget sem éri el, az elôzôekben megállapítottak szerint újabb javaslatokat kell tenni.

Négy. A Xunta elnöke a parlament elôtt politikailag felelôs. Egy galego törvény határozza meg e felelôsség mértékét, akárcsak az elnök személyi szabályzatát és meghatalmazását.

Tizenhatodik cikkely

Egy. A Xunta a galego kormányhoz tartozó szerv.

Kettô. Galicia Xuntáját az elnök, az alelnök, esetleg alelnökök és a tanácsosok alkotják.

Három. Az alelnököket és a tanácsosokat az elnök nevezi ki és mondatja le.

Négy. Galego törvény szabályozza a Xunta szervezését és hatáskörét, továbbá tagjainak a személyi szabályzatát.

Tizenhetedik cikkely

Egy. Galicia Xuntája egyetemlegesen, minden egyes tagjának intézkedéseit illetôen sérelem nélkül, politikailag a parlament elôtt felel.

Kettô. A parlamenti választások megtartása, a parlamenti bizalom megvonása, a parlament elnökének lemondása vagy elhalálozása esetén a Xunta feloszlik.

Három. A leköszönt Xunta az új Xunta megalakulásáig tölti be szerepét.

Tizennyolcadik cikkely

A Xunta elnöke és tagjai a megbízatásuk idején Galicia területén elkövetett bűntetteikért nem tartóztathatók le és nem vehetôk ôrizetbe, csupán tettenérés esetén. Vád alá helyezésüket, fogságukat, perbe fogásukat és perüket illetôen minden esetben Galicia Felsô Bírósága dönt. Említett területen kívül a büntetôjogi felelôsségre vonás, azonos feltételek mellett, a Legfelsôbb Bíróság büntetô kollégiuma elôtt történik.

Tizenkilencedik cikkely

Alkotmányellenes esetekben, az alkotmány és az Alkotmánybíróság sarkalatos törvénye elôírásainak és feltételeinek megfelelôen Galicia Xuntája beadványt nyújthat be és tárgyalást folytathat az Alkotmánybíróságon.

harmadik fejezet
A galiciai igazságügyi hatóságokról

Huszadik cikkely

Az Önkormányzati közösség hatáskörébe tartozik:

Egy. Gyakorolni minden meghatalmazást, amit a bírói hatalom és a bírói hatalom általános tanácsának alkotmánykiegészítô törvényei az állam kormányának tulajdonítanak és ismernek el.

Kettô. Figyelembe véve, egyebek között, a hagyományos bírósági kerületeket, a földrajzi és a lakossági sajátosságokat, megállapítani a galiciai igazságszolgáltatási szervek területi határait.

Huszonegyedik cikkely

Galicia területén a legfelsôbb igazságszolgáltatási szerv, amely elôtt az alkotmány százötvenkettedik cikkelyének és jelen önkormányzati törvénynek az értelmében az egymást követô peres eljárások véget érnek, s amelybe a jelenlegi területi bíróság is betagolódik, Galicia Felsô Bírósága.

Huszonkettedik cikkely

Egy. Galicia igazságszolgáltatási szerveinek hatásköre kiterjed:

a) A polgárjogi perekben minden bíróságra és ezek minden fokára, beleértve a galego polgárjoghoz tartozó ügyekben a megsemmisítô (hatálytalanító) és a felülvizsgálati beadványokat is.

b) Büntetôjogi és társadalmi ügyekben minden bíróságra és ezek minden fokára, kivéve a megsemmisítô (hatálytalanító) és felülvizsgálati beadványokat.

c) A közigazgatási perekben minden bíróságra és ezek minden fokára, minden, a Xunta és a galego közigazgatás által kibocsátott rendelkezésben, amelynek a meghozatala kizárólag az önkormányzati közösség hatáskörébe tartozik, és amely, az említett hatáskör törvényével összhangban, megfelel az állam galiciai közigazgatása által kiadott rendelkezéseknek.

d) A Galicia igazságügyi szervei közötti illetékességi kérdésekre.

e) A kizárólag a galego jogra utaló, a telekkönyveket hozzáférhetôvé tevô okiratok osztályozására vonatkozó beadványokra.

Kettô. Más tárgyakban, amikor szükséges, a megsemmisítô (hatálytalanító) vagy az ennek megfelelô beadványokat, és szükség esetén a felülvizsgálati beadványt, az állam törvényei szerint, be lehet nyújtani a Legfelsôbb Bíróságnak. Ugyancsak a Legfelsôbb Bíróság oldja meg a galiciai bíróságok és Spanyolország többi bíróságai közti illetékességi és hatásköri ütközéseket.

Huszonharmadik cikkely

Egy. Galicia Felsô Bíróságának elnökét a bírói hatalom általános tanácsának az ajánlására a király nevezi ki.

Kettô. A Felsô Bíróság bíráit és titkárait a bírói hatalom és a bírói hatalom általános tanácsának az alkotmánykiegészítô törvényeiben elôírtak alapján nevezik ki.

Huszonnegyedik cikkely

Egy. Az önkormányzati közösség kérésére, a bírói hatalom alkotmánykiegészítô törvényével összhangban, az illetékes szerv pályázatot és versenyvizsgát ír ki a szabad galiciai bírói és bírósági titkári és egyéb, az igazságszolgáltatásban létezô állások betöltésére.

Kettô. A törvényeknek megfelelôen teljes egészében az állam hatáskörébe tartozik az Államügyészség megszervezése és működtetése.

Huszonötödik cikkely

A bírói, a bírósági titkári, ügyészi és minden, az igazságszolgáltatásban létezô tisztviselôi állás számára kiírt pályázat és versenyvizsga elbírálása során kifejezetten elôny a galego jogban való szakosodás és az ország3 nyelvének az ismerete.

Huszonhatodik cikkely

Egy. A közjegyzôket, a telekkönyvi és kereskedelmi irattári hivatalnokokat, az állam törvényeinek megfelelôen, az önkormányzati közösség nevezi ki. A közjegyzôi állások betöltésére a jelölteket azonos feltételek között bírálják el, függetlenül attól, hogy Galiciában vagy Spanyolország más részén tevékenykednek. E pályázatok és versenyvizsgák elbírálása során kifejezetten elôny a galego jogban való szakosodás és az ország4 nyelvének az ismerete. A honosság vagy a szomszédság alapján egyetlen esetben sem tehetô kivétel.

Kettô. Az önkormányzati közösség, hogy a jelen önkormányzati törvény huszadik cikkelye második bekezdésében elôírtakat alkalmazza, részt vesz a telekkönyvek és a kereskedelmi nyilvántartások hatáskörének kijelölésében. Az állam törvényeinek megfelelôen úgyszintén részt vesz a közjegyzôi hivatalok hatáskörének és a közjegyzôk számának a kijelölésében.

második cím
galicia illetékességérôl

elsô fejezet
Az illetékességrôl általában

Huszonhetedik cikkely

Jelen önkormányzati törvény keretében a Galego Önkormányzati Közösség a következô tárgyakban kizárólagos illetékességgel rendelkezik:

Egy. Saját önkormányzati intézményeinek a megszervezésében.

Kettô. Galicia sajátos területi egységeinek, a megyék és a falusi községek jogrendszerének a megszervezése, a területén levô városi körzetek módosítása és általában a helyi rendszert illetôen az önkormányzati közösség hatáskörébe tartozó, az alkotmány száznegyvenkilencedik cikkelye, elsô bekezdés, tizennyolcadik pont alapján kifejtett tevékenységek és ezek véghezvitele.

Három. Terület- és tengerpartrendezés, városrendezés és lakásügy.

Négy. A galego polgárjogi intézmények megtartása, módosítása és fejlesztése.

Öt. A peres és a közigazgatási eljárásokra vonatkozó, a galego polgári jog sajátosságából vagy a galego közhatalom sajátos szervezésébôl származó elôírások.

Hat. A Galego Önkormányzati Közösség részére szükséges statisztikai kimutatások.

Hét. A nem az állam hatáskörébe tartozó közművek, vagy azok, amelyeknek a kivitelezése és üzemeltetése nem érint más önkormányzati közösséget vagy tartományt.

Nyolc. Azok a vasutak és országutak, amelyek nem tartoznak az állami hálózathoz, és amelyeknek az útvonala teljes egészében az önkormányzati közösség területén található, és ugyanilyen feltételek között ezek forgalma, úgyszintén a vezetékek forgalma.

Kilenc. Azok a kikötôk, légi- és helikopterkikötôk, amelyek nem tartoznak az állam hatáskörébe, a menedékkikötôk, sportkikötôk és repülôterek.

Tíz. A hegyek, az erdôgazdálkodás, a jószágterelési útvonalak és a legelôk, az alkotmány száznegyvenkilencedik cikkelye, elsô bekezdés, huszonharmadik pontjában foglaltak sérelme nélkül.

Tizenegy. A közösségi tulajdonban levô községi hegyek jogrendje.

Tizenkettô. Vízügyi berendezések, csatornák és öntözött földek, amennyiben a víz teljes egészében a közösség területén folyik, az alkotmány száznegyvenkilencedik cikkelye, elsô bekezdés, huszonkettedik pontjában foglaltak sérelme nélkül.

Tizenhárom. A villamos áram termelésére, elosztására és szállítására szolgáló berendezések, amennyiben a vezetékek nem hagyják el az önkormányzati közösség területét és üzemeltetésük nem érint más tartományt vagy önkormányzati közösséget, az alkotmány száznegyvenkilencedik cikkelye, elsô bekezdés, huszonkettedik és huszonötödik pontjában foglaltak sérelme nélkül.

Tizennégy. Az ásvány- és hévizek. A föld alatti vizek, az alkotmány száznegyvenkilencedik cikkelye, elsô bekezdés, huszonkettedik pontjában és jelen cikkely hetedik pontjában foglaltak sérelme nélkül.

Tizenöt. Az öblökben és más belvizekben való halászat, a puhatestűek halászata, a vízi állatok tenyésztése, a vadászat, a folyami és a tavi halászat.

Tizenhat. A helyi vásárok és piacok.

Tizenhét. A kézművesség.

Tizennyolc. A galiciai érdekű történelmi, művészeti, építészeti, régészeti örökség, az alkotmány száznegyvenkilencedik cikkelye, elsô bekezdés, huszonnyolcadik pontjában foglaltak sérelme nélkül; az önkormányzati közösség érdekét képviselô irattárak, könyvtárak, múzeumok, amelyek nincsenek az állam birtokában; az önkormányzati közösség érdekét képviselô zeneművészeti és képzôművészeti fôiskolák.

Tizenkilenc. A galiciai művelôdési élet és kutatás támogatása, az alkotmány száznegyvenkilencedik cikkelye második bekezdésében foglaltak sérelme nélkül.

Húsz. A galego nyelv támogatása és a galego nyelv oktatásának elômozdítása.

Huszonegy. Az önkormányzaton belüli idegenforgalom elômozdítása és rendezése.

Huszonkettô. A sport és a szabad idô megfelelô kihasználásának a támogatása.

Huszonhárom. A társadalmi gondozás.

Huszonnégy. A közösségi fejlôdés elômozdítása.

Huszonöt. Az alkotmány száznegyvenkilencedik cikkelye, elsô bekezdés, huszonkilencedik pontjában elôírt és az alkotmánykiegészítô törvényben elrendelt önkormányzati rendôrség létrehozása.

Huszonhat. A galego érdekű alapítványok rendszere.

Huszonhét. A kaszinók, játéktermek és fogadóirodák, a kölcsönös jótékonysági sportfogadások kivételével.

Huszonnyolc. A kereskedelmi joggal összhangban az áru- és érték-szerzôdéskötô központok.

Huszonkilenc. A halászközösségek, a tulajdon-, a mezôgazdasági, a kereskedelmi, az ipar- és a hajózási és más hasonló jellegű kamarák, az alkotmány száznegyvenkilencedik cikkelyében foglaltak sérelme nélkül.

Harminc. A környezet- és tájvédelmi kiegészítô elôírások, az alkotmány száznegyvenkilencedik cikkelyében foglalt feltételekkel.

Harmincegy. A reklám, a sajátos területek számára elôírt állami rendelkezések sérelme nélkül.

Harminckettô. Minden más kérdés, amelyet alkotmánykiegészítô törvény által az állam átutal.

Huszonnyolcadik cikkely

A saját maga által megállapított feltételek között a galego önkormányzati közösség illetékessége az állami törvényhozás fejlesztése és a törvények kivitelezése az alábbi tárgyakban:

Egy. A galiciai közigazgatás jogrendszere és tisztségviselôi alapszabályzat-rendszere.

Kettô. Az önkormányzati közösség hatáskörébe tartozó kényszerű kisajátítások, szerzôdések és közigazgatási engedélyek.

Három. A bánya- és az energetikai rendszer.

Négy. Alapvetô anyagi eszközök és szolgáltatások fenntartása az állami szektor részére, különösen a kizárólagos használat és a vállalatok közbelépése esetén, amikor a közérdek ezt megkívánja.

Öt. A halászat rendezése.

Hat. A halászkikötôk.

Hét. A szövetkezeti társulások.

Nyolc. A gyógyszeripari létesítmények.

Huszonkilencedik cikkely

A galego önkormányzati közösség illetékességéhez tartozik az állami törvények kivitelezése az alábbi tárgyakban:

Egy. A munkaügy, az állam felügyeletének sérelme nélkül magára vállalva azokat a meghatalmazásokat, azt az illetékességet, amelyekkel a munkaügyi viszonyokat illetôen ezen a téren és a kivitelezési szinten jelenleg az állam rendelkezik.

Kettô. Az ipari és a szellemi tulajdon.

Három. A tengeri mentés.

Négy. A galego tengerparton az állam területi vizeiben levô ipari hulladékok és szennyezô anyagok.

Öt. A fennmaradó kérdések, amelyek jelen önkormányzati törvényben kifejezetten a kivitelezési illetékességhez tartoznak, és amelyeket e jelleggel és alkotmánykiegészítô törvény által az állam átutal.

Harmincadik cikkely

I. Az állam pénzügyi politikájának és az általános gazdasági tevékenység alapjainak és rendezésének és az alkotmány harmincnyolcadik és százharmincegyedik cikkelyének, továbbá száznegyvenkilencedik cikkelye elsô, tizenegyedik és tizenharmadik bekezdésének megfelelôen, a galego önkormányzati közösség kizárólagos illetékességéhez tartoznak a következô tárgyak:

Egy. A gazdasági tevékenység és tervezés támogatása Galiciában.

Kettô. Az ipar, az állami elôírások által meghatározott biztonsági, egészségügyi okok vagy katonai érdekek és a bányászat, a szénhidrogének és a magenergiai ipar törvényeinek alárendelt iparágakkal kapcsolatos elôírások sérelme nélkül. A külföldi technológia átutalásának jogosítványa az állam kizárólagos illetékessége marad.

Három. A mezôgazdaság és az állattenyésztés.

Négy. A belföldi kereskedelem, a fogyasztó- és felhasználóvédelem, az általános árpolitika és a szabad versenyre vonatkozó törvény sérelme nélkül. Az állammal együttműködve, a védjegyek.

Öt. A testületi, közületi és területi hitelintézetek és takarékpénztárak.

Hat. A galiciai állami gazdasági szektor, amennyiben jelen önkormányzati törvény más elôírásai ezt nem érintik.

Hét. Az alábbi területek fejlesztése és kivitelezése Galiciában:

a) Az állam által a gazdasági ágazatok átszervezésére kidolgozott tervek.

b) A termelési tevékenység bôvítését ösztönzô fejlesztési tervek és új vállalatok létesítése Galiciában.

c) A tönkrement vagy válságos helyzetben levô megyékre vonatkozó cselekvési tervek.

II. A galego önkormányzati közösség, abban az esetben és abban a tevékenységben, amelyben szükséges, úgyszintén részt vesz az állami gazdasági szektor igazgatásában.

Harmincegyedik cikkely

Galiciában teljes egészében és minden szinten, fokon, változatban és szakon, a saját illetékességének területén, a galego önkormányzati közösség illetékességéhez tartozik az oktatás szabályozása és igazgatása, az alkotmány huszonhetedik cikkelyében, az alkotmánykiegészítô törvényekben foglaltak sérelme nélkül, amelyek ugyanennek a nyolcvanegyedik cikkelye elsô bekezdésében ezt kifejtik, valamint az alkotmány száznegyvenkilencedik cikkely, elsô bekezdés, harmincadik pontjában az államnak tulajdonított jogosítványok és a végrehajtásához és biztosításához szükséges felsô ellenôrzés sérelme nélkül.

Harminckettedik cikkely

Az önkormányzati közösség hatáskörébe tartozik a galego nép művelôdési értékeinek védelme és támogatása. E célból, a parlament által hozott törvény alapján, létrejön a Galego Művelôdési Alap és a Galego Művelôdési Tanács.

Harmincharmadik cikkely

Egy. Az önkormányzati közösség hatáskörébe tartozik az egészségügyre vonatkozó alapvetô állami törvényhozói tevékenység fejlesztése és a törvények kidolgozása.

Kettô. A társadalombiztosítás terén, az ennek gazdasági rendszerére vonatkozó elôírások kivételével, az önkormányzati közösség hatáskörébe tartozik az alapvetô állami törvényhozói tevékenység fejlesztése és a törvények kidolgozása.

Ugyancsak az önkormányzati közösség hatáskörébe tartozik a társadalombiztosítás gazdasági rendszerének az igazgatása, a központi pénztár sérelme nélkül.

Három. Úgyszintén az önkormányzati közösség hatáskörébe tartozik a gyógyszeripari termékekre vonatkozó állami törvények kidolgozása.

Négy. E célból és a saját területén az önkormányzati közösség megszervezheti és igazgathatja az elôbbiekben említett valamennyi szolgáltatást, ugyanakkor gyámolítja az egészségügyi és társadalombiztosítási intézeteket, közületeket és alapítványokat, fenntartva az állam részére a legfelsô ellenôrzést, amely elômozdítja a jelen cikkelyben foglalt tevékenységek és illetékességek véghezvitelét.

Harmincnegyedik cikkely

Egy. Az alapvetô állami elôírások keretében az önkormányzati közösség hatáskörébe tartozik a rádió és a televízió jogi rendszerének fejlesztése és az ezzel kapcsolatos törvények kidolgozása, a rádió és a televízió jogi alapszabályzata által szabályozott törvényben meghatározott feltételek és körülmények között.

Kettô. Az alapvetô állami elôírások keretében úgyszintén az önkormányzati közösség hatáskörébe tartozik a sajtó és általában valamennyi tömegtájékoztatási eszköz jogi rendszerének fejlesztése és az ezzel kapcsolatos törvények kidolgozása.

Három. A jelen cikkely elôzô bekezdéseiben megállapított feltételek között az önkormányzati közösség szabályozhatja, létrehozhatja és fenntarthatja a saját televízióját, rádióját és sajtóját és általában valamennyi tömegtájékoztatási eszközét, hogy ezáltal célját elérhesse.

Harmincötödik cikkely

Egy. Az önkormányzati közösség egyezséget köthet más önkormányzati közösségekkel az ezek kizárólagos illetékességéhez tartozó szolgáltatások igazgatását illetôen. Érvénybe lépésük elôtt említett szerzôdéseket közölni kell a parlamenttel5. Ha a parlament vagy ennek valamelyik kamarája harminc napon belül kifogást emel, a kifogás vétele után az egyezségnek a következô paragrafusban elôírt intézési módot kell követnie. Ha a jelzett határidôn belül nem emelnek kifogást az egyezséggel szemben, ez érvénybe lép.

Kettô. Az önkormányzati közösség, a parlament elôzetes jóváhagyásával, együttműködési egyezséget köthet más önkormányzati közösségekkel.

Három. A galego önkormányzati közösség kérelmezheti a kormánytól, hogy jóváhagyás végett megköthesse és bemutathassa azokat az egyezményeket és megállapodásokat, amelyek lehetôvé teszik művelôdési kapcsolatok létesítését azokkal az országokkal, amelyekkel sajátos művelôdési és nyelvi kapcsolatokat tarthat fenn.

Harminchatodik cikkely

Egy. A galego önkormányzati közösség kérheti az államtól a jelen önkormányzati törvényben nem vállalt illetékességek átutalását vagy az ezekkel való meghatalmazást.

Kettô. Galicia parlamentjének illetékességéhez tartozik az elôbbiekben említett kérelmek és a galego önkormányzati közösség azon szervének kijelölését illetô kérelmek megszövegezése, amelyik az átutalt vagy meghatalmazott illetékességgel minden egyes esetben megbízandó.

második fejezet
A jogrendszerrôl

Harminchetedik cikkely

Egy. A galiciai önkormányzati közösség illetékessége a saját területére értendô.

Kettô. Kizárólagos illetékességét illetôen a parlament6 hatásköre, a jelen önkormányzati törvényben és az állam törvényeiben elôírt feltételek között, amelyekre ez utal, a törvényhozói hatalom, a Xunta hatáskörébe az elôírás szerinti hatalom és a végrehajtó tevékenység tartozik.

Három. Az önkormányzati közösség végrehajtó illetékességébe beleértendô a megfelelô, elôírás szerinti hatalom, az igazgatás és az ellenôrzés. Jelen önkormányzati törvény huszonnyolcadik és huszonkilencedik cikkelyében vagy ugyanennek más elôírásaiban elôírt hasonló jellegű feltételek mellett, az önkormányzati közösség számára e hatalmak gyakorlása az általános jellegű elôírásoknak megfelelôen történik, amelyeket törvényhozása fejlôdése során az állam alkot.

Harmincnyolcadik cikkely

Egy. Az önkormányzati közösség kizárólagos illetékességét illetôen, Galicia saját jogrendszere, jelen önkormányzati törvény elôzô feltételei között, saját területén másokkal szemben elônyt élvez.

Kettô. Galicia saját jogrendszerének hiányában, az állam jogrendszere alkalmazandó.

Három. A polgári jog forrásainak meghatározásában az állam tiszteletben tartja a galego polgári jog elôírásait.

harmadik cím
a galego közigazgatásról

Harminckilencedik cikkely

Az állam általános elveinek és alapvetô elôírásainak keretén belül az önkormányzati közösség hatáskörébe tartozik a saját közigazgatás létrehozása és kiépítése.

Negyvenedik cikkely

Jelen önkormányzati törvény huszonhetedik cikkely, második bekezdésében elôírt feltételek keretén belül, galego törvény által lehetséges:

Egy. A megyét jogi személyként, sajátos hatáskörrel rendelkezô helyi egységként elismerni. A megye nem jelenti feltétlenül az ôt alkotó, önkormányzattal rendelkezô községek és városok megszüntetését.

Kettô. Úgyszintén létrehozni kialakult városokból álló, és más, sajátos célú, gyakorlatias jellegű csoportosulásokat.

Három. Jogi személyként elismerni a falut.

Negyvenegyedik cikkely.

Az önkormányzati közösség közigazgatási tevékenységét Galicia Xuntájától független szervek és egységek által fejti ki. Erre felhatalmazhatja a tartományokat, az önkormányzattal rendelkezô városokat és községeket és más, a jelen önkormányzati törvényben elismert helyi egységeket.

negyedik cím
a gazdaságról és a pénzügyrôl

Negyvenkettedik cikkely

Saját illetékességének a kifejtésére a galego önkormányzati közösség saját pénzüggyel és vagyonnal rendelkezik.

Negyvenharmadik cikkely

Egy. Az önkormányzati közösség vagyona magában foglalja:

a) Az önkormányzati közösségnek az önkormányzati törvény elfogadásakor létezô vagyonát.

b) Az önkormányzati közösségnek átengedett szolgáltatások javait.

c) Az önkormányzati közösség bármilyen érvényes jogcím által szerzett vagyonát.

Kettô. Az önkormányzati közösség vagyonát, ennek igazgatását, védelmét és megôrzését galiciai törvény szabályozza.

Negyvennegyedik cikkely

Az önkormányzati közösség pénzügye az alábbiakból áll:

Egy. Az önkormányzati közösség által megállapított adók hozama.

Kettô. Az állam által átengedett adók hozama, amelyekre az elsô kiegészítô rendelkezés utal, és mindazok, amelyeknek az átengedését a parlament7 jóváhagyja.

Három. Az államnak a közvetlen és a közvetett adókból származó teljes bevételébôl való százalékos részesedés, beleértve a kincstári egyedáruságokat.

Négy. A különleges jövedelmekre kivetett saját díjak és az önkormányzati közösség közvetlen szolgáltatásainak a hozama, legyenek azok az önkormányzat által létrehozottak vagy átadott állami szolgáltatások.

Öt. Az önkormányzati közösség hatáskörének gyakorlása során megállapított különleges adók.

Hat. Az állami adókra kivetett pótdíjak.

Hét. Esetenként a Területközi Kiegyenlítési Alaptól származó bevételek.

Nyolc. Más, az állami költségvetést terhelô javadalmazások.

Kilenc. Az adósságok és a hitelfelvételek.

Tíz. Az önkormányzati közösség vagyonából származó jövedelem.

Tizenegy. A magánjogból származó jövedelem, hagyatékok és adományok, anyagi támogatások.

Tizenkettô. A hatáskörének területén kirótt bírságok és büntetések.

Negyvenötödik cikkely

A galego önkormányzati közösség vagy az érintett helyi egységek az állam által Galiciában a természeti vagy emberi környezetet szennyezô vagy különlegesen nagy kockázattal járó tevékenységek által okozott költségek megtérítésére befizetett adók jövedelmébôl részesülnek, oly módon, ahogyan azt a teherviselést szabályozó törvény megállapítja.

Negyvenhatodik cikkely

Egy. A szolgáltatások átutalásának teljessé válásával vagy a jelen önkormányzati törvény hatályba lépése után hat évvel, ha a galego önkormányzati közösség ezt kéri, a jelen törvény negyvennegyedik cikkely harmadik bekezdésében foglaltak és az ötödik átmeneti rendelkezésben véglegesítettek szerint az állam bevételeibôl való évi részesedés a következôk alapján tárgyalható:

a) A lakosság számának és Galicia pénzügyi erôfeszítései együtthatójának az átlaga, ez utóbbit a Galicia területén a fizikai személyek jövedelmi adója alapján számítva, vagyis a ténylegesen behajtott és a lehetséges adó hányadosa, figyelembe véve a jövedelem személyenkénti szintjét és eloszlását.

b) A Galiciának megfelelô arányos hozzájárulás mennyisége azokért az általános szolgáltatásokért és kötelezettségekért, amelyeket az állam továbbra is magára vállal.

c) Az önkormányzati közösség lakosainak tényleges átlagjövedelme és az országos átlag közti fordított arány.

d) Az önkormányzati közösség területét és az állam egészét érintô, a társadalmi szolgáltatások és a közműrendszer hiányának mutatói közti összefüggés.

e) Az önkormányzati közösség területére átutalt és az állam egészét érintô, egy lakosra jutó társadalmi és közigazgatási költségek közti összefüggés.

f) Más, jogosnak minôsülô ismérv.

Kettô. Az új részesedés százalékarányának rögzítése elôzetes tárgyalás tárgya és a kormány vagy a galego önkormányzati közösség kérésére ötévenként felülvizsgálható.

Negyvenhetedik cikkely

Egy. Az önkormányzati közösség, a parlament egyetértésével, a beruházási költségek fedezésére kötvényeket bocsáthat ki.

Kettô. A kötvénykibocsátás mennyiségét és jellegét az általános hitelpolitika rendelkezéseivel és az állammal összehangolva állapítják meg.

Három. A kibocsátott kötvények minden szempontból a közvagyon részei.

Negyvennyolcadik cikkely

Abban az esetben, amikor az állam részben a galego önkormányzati közösségben létrehozandó szolgáltatásokra vagy az ottani szolgáltatások javítására bocsát ki kötvényeket, az önkormányzati közösség fel lesz hatalmazva arra, hogy a kibocsátás által javadalmas létesítmények és szolgáltatások tervezetét kidolgozza és bemutassa.

Negyvenkilencedik cikkely

Egy. A galego önkormányzati közösség hatáskörébe tartozik a helyi egységek8 pénzügyi gyámkodása, tiszteletben tartva ezek önkormányzatát, amelyet az alkotmány száznegyvenedik cikkelye és a száznegyvenkettedik cikkely második bekezdése és jelen önkormányzati törvény huszonhetedik cikkely második bekezdése elismer.

Kettô. A galiciai helyi egységek illetékessége a törvény által ôket megilletô saját adók kezelése, behajtása, elszámolása és ellenôrzése, a galego önkormányzati közösség részére engedélyezett ilyen meghatalmazás sérelme nélkül.

Állami törvény állapítja meg a helyi egységek, a galego önkormányzati közösség és az állam közti, a kijelölt adók kezelését, elszámolását, behajtását és ellenôrzését illetô együttműködés rendszerét.

A galiciai helyi egységeknek az állami jövedelembôl és a feltétel nélküli anyagi támogatásokból eredô részesedésbôl való jövedelmét a galego önkormányzati közösség hajtja be és az említett részesedésre vonatkozó törvényes ismérveknek megfelelôen osztja el.

Ötvenedik cikkely

A galego önkormányzati közösség az állam részére megállapított pénzügyi eljárásmódot élvez.

Ötvenegyedik cikkely

A következô tárgyakat szükségszerűen a galego parlament által hozott törvény rendezi:

a) A saját illetékek, díjak és különleges hozzájárulások, és az érintett mentesítések vagy jóváírások megállapítása, módosítása és törlése.

b) Az állami illetékekre kirótt pótdíjak megállapítása, módosítása és törlése.

c) Kötvények kibocsátása és más, a galego önkormányzati közösség részére rendezett hitelműveletek.

Ötvenkettedik cikkely

Galicia Xuntájának feladata:

a) A saját adóira vonatkozó általános szabályzat jóváhagyása.

b) Az átengedett állami adók intézését szabályozó elôírások kidolgozása, az említett átengedés feltételeinek megfelelôen.

Ötvenharmadik cikkely

Egy. A Xunta vagy a kormány feladata a galego önkormányzati közösség költségvetésének a kidolgozása és alkalmazása, a parlament feladata ennek felülvizsgálata, módosítása, jóváhagyása és ellenôrzése. A költségvetés egyedüli és magában foglalja a galego önkormányzati közösség és a tôle függô szervezetek, intézmények és vállalatok költségeinek és bevételeinek összességét.

Kettô. Az alkotmány százharminchatodik cikkelye és a százötvenharmadik cikkely d) bekezdése rendelkezésének sérelme nélkül, létrejön Galicia Számvevô Tanácsa. Galiciai törvény szabályozza szervezését, működését, és megállapítja a biztosítékokat, elôírásokat és eljárásokat az önkormányzati közösség elszámolásai hozamának a biztosítására, amelyet a parlamentnek kell jóváhagynia.

Ötvennegyedik cikkely

Egy. Saját adóinak az intézése, behajtása, elszámolása és ellenôrzése a galego önkormányzati közösség feladata, amelyik e feladatok végrehajtása és megszervezése végett teljes felhatalmazással rendelkezik, az állami adóhivatallal létrejövendô együttműködés sérelme nélkül, különösen akkor, amikor az adó természete ezt megköveteli.

Kettô. Az átengedett hozamú adók esetében, az állam meghatalmazása alapján, a Xunta magára vállalja ezek intézését, behajtását, elszámolását és ellenôrzését, a két hivatal között létrejövendô együttműködés sérelme nélkül, mindezt az átengedés méretét és feltételeit megállapító törvény elôírásai szerint.

Három. Az egyéb, Galiciában behajtott állami adók intézése, behajtása, elszámolása és ellenôrzése az állami adóhivatal feladata, az önkormányzati közösség lehetséges állami meghatalmazásának és a lehetséges együttműködés sérelme nélkül, különösen akkor, amikor az adó természete ezt megköveteli.

Ötvenötödik cikkely

Egy. Az állami törvényekben elôírtak szerint az önkormányzati közösség kijelöli képviselôit azokba a gazdasági szervezetekbe, pénzügyi intézményekbe és állami vállalatokba, amelyek illetékessége kiterjed a galego területre, és amelyek természetüknél fogva nem lesznek átadás tárgyai.

Kettô. Az önkormányzati közösség, a jelen önkormányzati törvényben megállapítottak szerint, létrehozhat az illetékességéhez tartozó tevékenységekben működô állami vállalatokat.

Három. Az önkormányzati közösség, mint közhatalom, élhet az alkotmány százharmincadik cikkely elsô bekezdésében szereplô meghatalmazással, és megfelelô törvény által, a jelen önkormányzati törvény huszonnyolcadik cikkely hetedik bekezdésébôl eredô feltételek mellett szövetkezeti társaságokat támogathat.

A vonatkozó állami törvények szerint úgyszintén élhet az alkotmány százhuszonkilencedik cikkely második bekezdésében szereplô meghatalmazásokkal is.

Négy. A galego önkormányzati közösségnek, a saját illetékessége keretében, joga van a teljes foglalkoztatottságot és a gazdasági és társadalmi fejlôdést támogató intézményeket létrehozni.

ötödik cím
a módosításról

Ötvenhatodik cikkely

Egy. Az önkormányzati törvény módosítása a következô eljárással történik:

a) A módosítás javaslata a Xunta tagjai egyötödének elôterjesztése nyomán a galego parlament, illetôleg a madridi parlament hatáskörébe tartozik.

b) A módosítási javaslathoz minden esetben a galego parlament kétharmados többségének a jóváhagyása, a madridi parlament alkotmánykiegészítô törvény általi jóváhagyása és a választók népszavazáson való igenlése szükséges.

Kettô. Ha a módosítási javaslatot a galego vagy a madridi parlament nem hagyja jóvá, vagy a népszavazáson a választók nem erôsítik meg, egy éven belül nem lehet ismételten megtárgyalni és jóváhagyás végett a parlament elé terjeszteni.

Három. A módosításnak a madridi parlament alkotmánykiegészítô törvény általi jóváhagyása magában foglalja az állam felhatalmazását, hogy a galego önkormányzati közösség e cikkely elsô bekezdés b) pontja alapján népszavazást írjon ki.

Ötvenhetedik cikkely

Az elôzô cikkely rendelkezése ellenére, ha a módosítás csupán az önkormányzati közösség hatalmi szerveinek a szervezésére vonatkozik és nem érinti az önkormányzati közösség és az állam kapcsolatát, a következôképpen lehet eljárni:

a) A galego parlament kidolgozza a módosítás tervezetét.

b) Tanácskozik a madridi parlamenttel.

c) Ha az elôzô bekezdésben említett tanácskozás után harminc nappal a madridi parlament nem fogadja el a módosítást, a javasolt szöveget illetôen kellôképpen hiteles népszavazást kell összehívni.

d) Végezetül szükséges a madridi parlament alkotmánykiegészítô törvény általi jóváhagyása.

e) Ha a c) pontban említett határidôn belül a madridi parlament elfogadja a módosítást, az elôzô cikkelyben elôírt eljárást kell folytatnia, teljesítve az említett cikkely elsô bekezdés a) pontjának elôírásait.

kiegészítô rendelkezések

Elsô

Egy. E rendelkezés harmadik bekezdésében elôírt határidôn belül átengedik az önkormányzati közösségnek a következô adók hozamát:

a) A tiszta vagyonra kirótt illeték.

b) A vagyonátruházásra kirótt illeték.

c) Az örökségre és az adományokra kirótt illeték.

d) A fogyasztóra kirótt fényűzési adó.

Ezeknek az illetékeknek az esetleges törlése vagy módosítása maga után vonja az átengedés törlését vagy módosítását.

Kettô. E rendelkezést a kormány és az önkormányzati közösség közti egyezség által lehet módosítani, amelyet a kormány törvénytervezetben rendez. Ennek eredményeként jelen rendelkezés módosítása nem tekintendô az önkormányzati törvény módosításának.

Három. Az átengedés mértékét és feltételeit vegyes bizottság állapítja meg, amelyre a negyedik átmeneti rendelkezés elsô bekezdése utal, amelyik a galiciai hozamokra vonatkozik. A bizottság megállapítását a kormány törvénytervezetként kezeli, amennyiben a döntéshozatal sürgôs, törvényerejű rendeletként, az elsô galiciai Xunta megalakulásától számított hat hónapon belül.

Második

A galego önkormányzati közösség részére jelen önkormányzati törvényben elismert pénzügyi illetékességek gyakorlása az alkotmánykiegészítô törvény elôírásaihoz igazodik, amelyre az alkotmány százötvenhetedik cikkely harmadik bekezdése utal.

Harmadik

Egy. A tartományi képviselôtanácsok tevékenységét, amennyiben ez az önkormányzati közösség általános érdekeit közvetlenül érinti, a Xunta hangolja össze, és e célból az általuk kidolgozott és jóváhagyott költségvetések a Xunta költségvetéséhez csatlakoznak.

Kettô. Határozataik végrehajtását a Xunta a tartományi képviselôtanácsokra bízhatja. Ezek olyan tevékenységet fejtenek ki, amilyent a Xunta rájuk ruház, vagy amilyennel megbízza ôket.

Negyedik

Választások kiírásakor figyelembe veszik azokat a törvényeket, amelyeket a madridi parlament kifejezetten azért hagy jóvá, hogy a különbözô választási tanácskozások idôpontját összehangolják.

átmeneti rendelkezések

Elsô

Az elsô galego parlamentet a következô elôírások alapján választják meg:

Egy. A kormánnyal kötött elôzetes megállapodás alapján, Galicia önkormányzat elôtti Xuntája jelen önkormányzati törvény közzétételétôl számított legtöbb százhúsz napon belül kiírja a választásokat. A választásokat a kiírástól számított legtöbb hatvan napon belül meg kell tartani.

Kettô. A választási körzet a tartomány, és összesen hetvenegy9 tagot választanak meg, akikbôl huszonkettô A Coruta, tizenöt Lugo, tizenöt Ourense, tizenkilenc Pontevedra tartományt képviseli.

Három. A galego parlament tagjait arányos képviseleti rendszer alapján a tizennyolcadik életévüket betöltött személyek általános, egyenlô, közvetlen és titkos választás útján választják meg.

Négy. A tartományi választási tanácsok, hatáskörükön belül, az érvényes választási elôírások szerint a központi tanácsot megilletô teljes körű illetékességgel rendelkeznek.

A választások érvényessége és a megválasztott képviselôk kihirdetése elleni óvások az A Coruta-i területi bíróság közigazgatási perekkel foglalkozó osztálya hatáskörébe tartoznak, amíg ez az intézmény Galicia Felsô Törvényszékének része lesz, amelyik ugyancsak a tartományi választási tanácsok határozata elleni beadványok és óvások ügyében dönt.

A területi bíróságok fent említett osztályának határozatai ellen nincs helye semmiféle fellebbezésnek.

Öt. Minden, a jelen rendelkezésben elôre nem látott esetben a madridi parlament képviselôinek megválasztására vonatkozó érvényes elôírások alkalmazandók.

Második

Egy. Elsô ülésén a galego parlament:

a) Megalakul az elnökbôl, két titkárból álló korelnökség elnöklete alatt, és megválasztja az elnökbôl, két alelnökbôl, titkárból és két titkárhelyettesbôl álló ideiglenes elnökséget.

b) Megválasztja, jelen önkormányzati törvény szerint, saját hatóságait.

Kettô. Miután az önkormányzati közösség szerveit megválasztják, az önkormányzat elôtti intézmények feloszlanak.

Harmadik

Amíg a madridi parlament nem dolgozza ki azokat a törvényeket, amelyekre jelen önkormányzati törvény utal, és a galiciai parlament nem dolgozza ki a hatáskörére vonatkozó törvényeket, továbbra is érvényesek az állam e tárgyakra vonatkozó törvényei, az önkormányzati közösségnek a jelen önkormányzati törvényben elôirányzott feltételek melletti törvényhozói és kidolgozói tevékenységének sérelme nélkül.

Negyedik

Egy. A jelen önkormányzati törvény elôírásai szerinti tevékenységek és hatáskörök Galiciának való átutalása céljából, a Galicia Xuntájának megalakulásától számított legtöbb harminc napon belül, létrejön egy, az állam és a galego önkormányzati közösség képviselôibôl álló arányos vegyes bizottság. Nevezett vegyes bizottság kidolgozza saját működési elôírásait. A vegyes bizottság Galiciát képviselô tagjai szabályos idôközönként beszámolnak tevékenységükrôl a galego parlament elôtt.

A vegyes bizottság kidolgozza minden egyes hatáskör átadásának idôpontját és határidejét. Említett bizottságnak a megalakulásától számított két éven belül meg kell állapítania minden, a galego önkormányzati közösségnek a jelen önkormányzati törvény szerint átadandó hatáskör átutalásának a határidejét.

Kettô. A vegyes bizottság határozatai a kormánynak tett javaslatok, amelyeket ez rendeletben hagy jóvá, s a határozatok e kormányrendeletek mellékletei, amelyeket a Boletín Oficial del Estado és a Diario Oficial de Galicia egyidejűleg közöl, s e közléstôl hatályba lépnek.

Három. Az állami ingatlanoknak az önkormányzati közösség tulajdonába való átutalása telekkönyvi bejegyzéséhez a kötelezôen közzétett kormányhatározatoknak a vegyes bizottság általi igazolása a megfelelô jogcím. Ennek az igazolásnak tartalmaznia kell a jelzálogtörvény által megkövetelt formaságokat.

Az átutalandó hatáskörök közhivatali irodahelyiségei bérleti szerzôdéseiben való tulajdonoscsere nem jogosítja fel a bérbeadót a szerzôdés felmondására vagy felújítására.

Négy. Az állami vagy más közhivatalok tisztviselôi, akiket az önkormányzatnak való átutalások érintenek, az önkormányzat függôségébe kerülnek, oly módon, hogy az átutalás pillanatában létezô mindenfajta jogukat tiszteletben tartják, beleértve az állam által kiírt versenyvizsgákon a testületéhez tartozó tagsággal egyenlô feltételekkel való részvételt, ily módon gyakorolva a választás állandó jogát.

Amíg a galego önkormányzati közösség nem hagyja jóvá tisztviselôi alapszabályzat-rendszerét, e tárgykörben az állam érvényes rendelkezéseit kell alkalmazni.

Öt. Az ezerkilencszázhetvennyolc március tizenhatodikán kiadott négyszázhetvennegyedik királyi rendelet alapján létrejött vegyes bizottság akkor oszlik fel, amikor létrejön a jelen átmeneti rendelkezés elsô bekezdésében említett vegyes bizottság.

Ötödik

Egy. Amíg a jelen önkormányzati törvényben az önkormányzati közösség számára rögzített illetékességeknek megfelelô hatáskörök átutalása ki nem teljesedik, az állam az önkormányzati közösségnek átutalt hatáskörök pénzügyi támogatását a hatáskör Galiciába való átutalásának idején szükséges tényleges költségével azonos összeggel biztosítja.

Kettô. Az elôbb említett hatáskörök pénzügyi támogatásának a biztosítására, a negyedik átmeneti rendelkezésben említett vegyes bizottság a negyvennegyedik cikkely harmadik bekezdésében elôírt részesedési százalék rögzítésének módszerét alkalmazza. A követendô módszer számításba veszi mind a hatáskörök közvetlen, mind közvetett költségeit, úgyszintén a nekik megfelelô beruházási költségeket.

Három. A beruházásokhoz szükséges átutalások megállapításánál számításba kell venni - emelkedô mértékben, ami összhangban van az állam teljes területén a szolgálatok egybevetésének a célszerűségével - a szolgálatok működéséhez szükséges átutalásokat.

A pénzügyi támogatás, amire jelen bekezdés utal, a kiegyenlítési alapból kiindulva, amire az alkotmány százötvennyolcadik cikkelye utal, szem elôtt tartja mind a galiciai hozzájárulásokat, mind az állam galiciai beruházásait, ami nem az említett alap tevékenysége.

Négy. A vegyes bizottság, amelyikre a második bekezdés utal, legalább egy hónappal az állami költségvetésnek a madridi parlamentben való beterjesztése elôtt, az átmenet idejére megállapítja az említett százalékot.

Öt. A második bekezdésben ismertetett módszerbôl kiindulva, megállapítják a százalékot, amelyikbe beleszámít az állam részérôl az önkormányzati közösségnek átutalt hatáskörök teljes költsége, levonva az önkormányzati közösség által a számára átutalt adók behajtásából származó teljes összeget, a hatáskörök átutalása elôtti utolsó költségvetés elsô és második fejezetében az állami bevételek összegével összefüggésben.

Hatodik

A televíziót illetôen, jelen önkormányzati törvény harmincnegyedik cikkely harmadik bekezdésének alkalmazása feltételezi, hogy az állam, a galego önkormányzati közösségnek tett engedmény keretében hozzájárul egy harmadik, állami tulajdonban levô műsor használatához, amelyet sajátosan Galicia területén való adás részére kell létrehozni, az említett engedmény által elôírt feltételek között.

Ennek az új televízióműsornak a használatba adásáig galiciai egysége által a Spanyol Rádió és Televízió (Radiotelevisión Espatola, RTVE) Galicia számára létrehoz egy sajátos, átmeneti műsort, amit a Spanyol Televízió a második műsoron fog sugározni (UHV).

A sajátos televízióműsor költsége az az alap, amivel meghatározzák a galego önkormányzati közösségnek az átmeneti rendelkezésben említett új műsor működéséhez az elsô két évben átengedendô támogatást.

Hét

Az oktatás terén az állami hatásköröknek és központoknak az önkormányzati közösség hatáskörébe való átutalása a vegyes bizottság által meghatározott idôpontok és tervek szerint megy végbe.

Ezért

Felszólítunk minden spanyolt, magánszemélyt és hatóságot, hogy jelen alkotmánykiegészítô törvényt tartsák tiszteletben és ezt másoktól is követeljék meg.

Kelt a madridi királyi palotában, ezerkilencszáznyolcvanegy április hatodikán.

János Károly
király

Leopoldo Calvo-Sotelo Y Bustelo
miniszterelnök

----------------------

1 kiejtése: (sunta), a galego kormány neve.

2 fô, személy

3 vagyis Galicia

4 vagyis Galicia

5 a madridi parlamenttel

6 a galego parlament

7 a madridi parlament

8 közigazgatási egységek

9 A galego parlamentnek, utólagos módosítás nyomán, hetven tagja van.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék