magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» V. ÉVFOLYAM - 1999. 2-3. (16-17.) SZÁM - A kettôs állampolgárságról
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Törvény
a román állampolgárságról*

Románia parlamentje elfogadja a jelen törvényt.

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. szakasz. - A román állampolgárság valamely személynek a román államhoz való tartozását bizonyítja.

A román állampolgárok egyenlôek a törvény elôtt; csak ôk tölthetik be a polgári köztisztségeket és katonai tisztségeket.

Románia állampolgárai a román állam oltalmazását élvezik.

2. szakasz. - A román állampolgárság megszerzésének és elvesztésének módozatait a jelen törvény írja elô.

3. szakasz. - A valamely román és valamely idegen állampolgár közötti házasság megkötése, semmissé nyilvánítása, érvénytelenítése vagy felbontása nem gyakorol hatást a házastársak állampolgárságára.

II. fejezet
A román állampolgárság megszerzése

4. szakasz. - A román állampolgárság megszerezhetô:

a) születés útján;

b) örökbefogadás útján;

c) repatriálás útján;

d) kérelemre való megadás útján.

A. Születés útján

5. szakasz. - A román állampolgárságú szülôktôl Románia területén született gyermekek román állampolgárok.

Úgyszintén román állampolgárok azok is, akik:

a) a román állam területén születtek, még akkor is, ha csak az egyik szülô román állampolgár;

b) külföldön születtek s mindkét szülô vagy csak az egyik szülô román állampolgár.

A román állam területén talált gyermek román állampolgár, ha az egyik szülôje sem ismeretes.

B. Örökbefogadás útján

6. szakasz. - Az idegen állampolgárságú vagy állampolgárság nélküli gyermek örökbefogadás útján nyeri el a román állampolgárságot, ha az örökbe fogadók román állampolgárok, az örökbefogadott pedig nem töltötte be 18. életévét.

Abban az esetben, ha az örökbefogadók közül csak az egyik román állampolgár, a fiatalkorú örökbefogadott állampolgárságát az örökbefogadók közös megegyezéssel határozzák el. Az esetben, ha az örökbefogadók nem tudnak megegyezni, a fiatalkorú állampolgárságát az örökbefogadás jóváhagyására illetékes bírói hatóságnak kell eldöntenie, szem elôtt tartva annak érdekeit. Amennyiben a gyermek betöltötte 14. életévét, szükséges ennek a beleegyezése.

Ha az örökbefogadó egyetlen személy, amennyiben ez román állampolgár, a fiatalkorú elnyeri az örökbefogadó állampolgárságát.

7. szakasz. - Az örökbefogadás semmissé nyilvánítása vagy érvénytelenítése esetén a gyermeket, aki nem töltötte be a 18. életévét, úgy tekintik, hogy nem volt sohasem román állampolgár, ha külföldön lakik, vagy ha elhagyja az országot, hogy külföldön lakjon.

Az örökbefogadás felbontása esetén a gyermek, aki nem töltötte be 18. életévét, az örökbefogadás felbontásának idôpontjában elveszti a román állampolgárságot, ha külföldön lakik, vagy ha elhagyja az országot, hogy külföldön lakjon.

C. Repatriálás útján

8. szakasz. - Az a személy, akik elvesztette a román állampolgárságot, repatriálása hatályaként visszanyerheti ezt, ha kifejezésre juttatja ezt az óhaját.

A fiatalkorú gyermek állampolgárságáról a repatriáló szülôk döntenek. Abban az esetben, ha a szülôk nem egyeznek meg, a fiatalkorú lakhelye szerinti törvényszék határoz, figyelembe véve a fiatalkorú érdekeit. Amennyiben a fiatalkorú betöltötte a 14. életévét, szükséges ennek a beleegyezése.

Az állampolgárságnak az egyik házastárs általi visszanyerése nincsen semmiféle kihatással a másik házastárs állampolgárságára. A repatriáló idegen állampolgárságú vagy állampolgárság nélküli személy házastársa kérelmezheti a román állampolgárság elnyerését, a jelen törvény feltételei között.

D. Kérelemre való megadás útján

9. szakasz. - Kérelemre megkaphatja a román állampolgárságot az a külföldi állampolgár vagy állampolgárság nélküli személy, aki:

a) Románia területén született és lakik a kérelem idôpontjában, vagy annak ellenére, hogy nem ezen a területen született, legalább 5 éve a román állam területén lakik, illetve abban az esetben, ha legalább 3 éve egy román állampolgár házastársa;

b) viselkedésével és magatartásával bebizonyítja a román állam és a román nép iránti hűségét;

c) betöltötte a 18. életévét;

d) biztosítottak számára a törvényes megélhetési eszközök;

e) jó magatartást tanúsító személyként ismeretes, és nem volt az országban vagy külföldön olyan bűncselekményért elítélve, amely méltatlanná tenné a román állampolgárságra;

f) a román nyelvet eléggé ismeri ahhoz, hogy beilleszkedjen a társadalmi életbe.

Alaposan megindokolt esetben az 1. bekezdés a) pontjában foglalt határidôk lerövidíthetôk.

10. szakasz. - Az idegen állampolgárságú vagy állampolgárság nélküli szülôktôl származó, 18. életévét be nem töltött gyermek a szüleivel egy idôben nyeri el az állampolgárságot.

Abban az esetben, ha csak az egyik szülô nyeri el a román állampolgárságot, a szülôk közös beleegyezéssel határoznak a gyermek állampolgársága tekintetében. A szülôk meg nem egyezése esetén a fiatalkorú lakhelye szerinti törvényszéknek kell határoznia, tekintettel annak érdekeire. Amennyiben a gyermek betöltötte 14. életévét, szükséges ennek beleegyezése.

A gyermek szülôjével egy idôben nyeri el a román állampolgárságot.

11. szakasz. - A román állampolgárságot megkaphatja az a személy is, akinek megvolt már ez az állampolgársága, és aki kéri ennek újraelnyerését, külföldi lakhelye fenntartásával, ha kellôképpen eleget tesz a 9. szakasz b), c) és e) pontjában elôírt feltételeknek.

III. fejezet
Az állampolgárság megadásának eljárása

12. szakasz. - A román állampolgárságot mind kérésre, mind pedig repatriálás esetén az igazságügyi miniszter javaslatára kormányhatározattal adják meg, amelyet közölni kell Románia Hivatalos Közlönyében.

13. szakasz. - A román állampolgárság elnyerése iránti kérelmet személyesen vagy különleges és hitelesített meghatalmazással rendelkezô megbízott révén kell benyújtani, s hozzá csatolni kell a jelen törvényben elôírt feltételek teljesítését bizonyító okiratokat.

14. szakasz. - A román állampolgárság elnyerése iránti kérelmet az Igazságügyi Minisztérium mellett működô, az állampolgárság feltételeinek a megállapításával foglalkozó bizottsághoz kell eljuttatni.

A Bukarest municípiumi törvényszék 5 bírájából álló bizottságot e bírói hatóság nevezi ki 4 éves idôtartamra.

A bizottság elnöke a legmagasabb tisztséget betöltô bíró, vagy ugyanazon tisztségek esetében, a tisztségben legrégibb bíró.

A bizottság titkársággal rendelkezik, amelyet az Igazságügyi Minisztériumnak a miniszter által kijelölt tanácsosa vezet.

15. szakasz. - A bizottság elrendeli a román állampolgárság elnyerése iránti kérelemnek az igénylô költségére való kivonatos közlését Románia Hivatalos Közlönyében.

A bizottság a kérelmet csak a közzétételtôl számított 30 nap elteltével vizsgálhatja meg.

16. szakasz. - A kérelem megoldása érdekében a bizottság elrendelheti:

a) az iratok kiegészítését, valamint azt, hogy a kérelmezô megadjon bármely magyarázatot;

b) felvilágosítások kérését bármely hatóságtól;

c) bármely olyan személy megidézését, aki hasznos információkkal szolgálhatna.

17. szakasz. - A közhatóságok, amelyek olyan adatokkal vagy információkkal rendelkeznek, amelyekbôl kitűnik, hogy a kérelmezô nem tesz eleget az állampolgárság elnyeréséhez szükséges törvényes feltételeknek, kötelesek azokat közölni a bizottsággal.

Az 1. bekezdésben feltüntetett esetben az állampolgárság elnyerése iránti kérelemmel kapcsolatban bármely személy beadvánnyal fordulhat a 14. szakaszban említett bizottsághoz.

18. szakasz - A kérelem megvizsgálása után a bizottság jelentést készít, és az állampolgárság elnyerése iránti kérelemmel együtt eljuttatja az igazságügyi miniszterhez.

A jelentésben kötelezô módon fel kell tüntetni, hogy teljesítették-e vagy sem az állampolgárság megadásának törvényes feltételeit.

19. szakasz. - A bizottság jelentése alapján az igazságügyi miniszternek a kormány elé kell terjesztenie az állampolgárság megadására vonatkozó határozattervezetet.

Az esetben, ha a bizottság jelentésébôl kitűnik, hogy az állampolgárság törvényes feltételeinek nem tettek eleget, az igazságügyi miniszternek ezt közölnie kell a kérelmezôvel.

20. szakasz. - Az a személy, akinek a 8. szakasz 1. és 3. bekezdése és a 9. szakasz szerint megadják a román állampolgárságot, 6 hónapos határidôn belül az igazságügyi miniszter vagy az e célból külön megbízott államtitkár-helyettes elôtt leteszi a Románia iránti hűségesküt.

Az eskü szövege a következô:

"Esküszöm, hogy hűséges leszek a román hazához és néphez, védelmezem a nemzeti jogokat és érdekeket, betartom Románia Alkotmányát és törvényeit."

Azoknak a személyeknek, akik a 11. szakasz feltételei között nyerték el a román állampolgárságot, a hűségesküt Romániának a lakhelyüket képezô országban működô diplomáciai képviselete vagy konzuli hivatala fônöke elôtt kell letenniük.

21. szakasz. - A román állampolgárság elnyerése az eskütétel idôpontjában történik.

Az eskütétel után az igazságügyi miniszternek vagy az esetnek megfelelôen, a diplomáciai képviselet, illetve a konzuli hivatal fônökének ténymegállapító bizonylatot kell kibocsátania a román állampolgárságot elnyert személy számára.

IV. fejezet
A román állampolgárság bizonyítása

22. szakasz. - A román állampolgárság bizonyítása a személyazonossági igazolvánnyal, az útlevéllel vagy a 21. szakasz 2. bekezdésében említett bizonylattal történik.

A 14 éven aluli gyermek állampolgárságának bizonyítása a születési bizonyítvánnyal történik, csatolva hozzá bármely szülôje személyazonossági igazolványát vagy útlevelét.

Abban az esetben, ha a gyermek be van írva az egyik szülô személyazonossági igazolványába vagy útlevelébe, az állampolgárság bizonyítása csupán ezen akták bármelyikével történik.

Ha a 14 éven aluli gyermek állampolgársága nem bizonyítható az elôzô bekezdés feltételei között, a bizonyítás a lakosság-nyilvántartási szervek által kibocsátott bizonyítvánnyal történhet.

A talált gyermekek állampolgárságának bizonyítása 14 éves korig születési bizonyítvánnyal történik.

23. szakasz. - Szükség esetén Románia diplomáciai képviseletei vagy konzuli hivatalai kérésre állampolgársági bizonylatot bocsátanak ki a külföldön tartózkodó román állampolgárok számára.

V. fejezet
A román állampolgárság elvesztése

24. szakasz. - A román állampolgárság elveszthetô:

a) a román állampolgárság visszavonása útján;

b) a román állampolgárságról való lemondás útján;

c) a törvényben elôírt más esetekben.

A. Az állampolgárság visszavonása útján

25. szakasz. - A román állampolgárságot visszavonhatják attól a személytôl, aki:

a) külföldön tartózkodva a román állam érdekeit sértô vagy Románia tekintélyét csorbító rendkívül súlyos cselekményt követ el;

b) külföldön tartózkodva belép olyan idegen állam fegyveres erôinek a soraiba, amellyel Románia megszakította diplomáciai kapcsolatait, vagy amellyel hadiállapotban van;

c) csalárd eszközökkel szerezte meg a román állampolgárságot.

26. szakasz. - A román állampolgárság visszavonása nincs kihatással azon személy házastársára és gyermekeire, akitôl megvonták az állampolgárságot.

B. Az állampolgárságról való lemondás jóváhagyása útján

27. szakasz. - Alapos indokok esetén jóváhagyható a román állampolgárságról való lemondása annak a 18. életévét betöltött személynek, aki:

a) nem szerepel gyanúsítottként vagy vádlottként valamely bűnügyben, vagy nem kell letöltenie bűnügyi büntetést;

b) nincsenek vagyonjogi kötelezettségei az állammal vagy az országbeli jogi, illetve természetes személyekkel szemben, vagy ha vannak ilyen kötelezettségei, ezeket teljesíti vagy megfelelô garanciákat szolgáltat teljesítésük érdekében.

28. szakasz. - Az állampolgárság elvesztése az állampolgárságról való lemondás útján nincs semmiféle kihatással a házastárs vagy a fiatalkorú gyermekek állampolgárságára.

Mindezek ellenére, abban az esetben, ha mindkét szülô megszerzi a román állampolgárságról való lemondás jóváhagyását, a fiatalkorú gyermek pedig velük együtt külföldön tartózkodik vagy velük együtt elhagyja az országot, a gyermek szüleivel egyidejűleg elveszti a román állampolgárságot, vagy ha ezek különbözô idôpontokban vesztették el a román állampolgárságot, ezen idôpontok legkésôbbikén. Az a fiatalkorú gyermek, aki külföldi letelepedés végett elhagyja az országot, miután mindkét szülô elvesztette a román állampolgárságot, az országból való eltávozása idôpontjában veszti el a román állampolgárságot.

Az elôzô bekezdés rendelkezései megfelelôképpen alkalmazandók abban az esetben is, ha a szülôknek csak egyike ismeretes vagy csak az egyik szülô van életben.

A 2. és a 3. bekezdésben említett esetekben kérni kell a 14. életévét betöltött gyermek beleegyezését.

C. A román állampolgárság elvesztésének más esetei

29. szakasz. - A román állampolgárságú fiatalkorú gyermek, akit egy idegen állampolgár fogadott örökbe, elveszti román állampolgárságát, ha az örökbefogadók vagy, az esetnek megfelelôen, az örökbefogadó ezt kifejezetten kéri, az idegen törvény pedig elôírja az örökbefogadó állampolgárságának az örökbefogadott általi elnyerését.

Az örökbefogadás semmissé nyilvánítása vagy érvénytelenítése esetén azt a gyermeket, aki még nem töltötte be a 18. életévét, úgy tekintik, hogy sohasem vesztette el a román állampolgárságot.

30. szakasz. - Az 5. szakasz 3. bekezdésében említett esetben a talált gyermek elveszti a román állampolgárságot, ha 18. életévének betöltése elôtt mindkét szülô tekintetében megállapították származását és szülei idegen állampolgárok.

A gyermek elveszti a román állampolgárságát abban az esetben is, ha a származását csak az egyik szülô tekintetében állapították meg és ez idegen állampolgár, a másik szülô pedig ismeretlen marad.

A román állampolgárságnak az 1. és 2. bekezdés feltételei közötti elvesztése a gyermek származása megállapításának idôpontjában történik.

VI. fejezet
A román állampolgárság visszavonásával
és az állampolgárságról való lemondás jóváhagyásával
kapcsolatos eljárás

31. szakasz. - A román állampolgárság visszavonása vagy, az esetnek megfelelôen, az állampolgárságról való lemondás jóváhagyása tekintetében Románia kormánya határoz, az igazságügyi miniszternek a 14-19. szakaszokban foglalt eljárás szerinti javaslatára.

32. szakasz. - Bármely hatóság vagy személy, amely tudomást szerzett a román állampolgárság visszavonását eredményezô valamely okról, írásban megkeresheti az Igazságügyi Minisztérium mellett működô bizottságot, a rendelkezésre álló bizonyítékok elôterjesztésének a kötelezettségével.

A megkeresett bizottság adatokat vagy információkat kérhet bármely hatóságtól vagy személytôl, amely elôtt a 28. szakaszban említett eset fennállása ismeretes.

33. szakasz. - A román állampolgárságról való lemondásra vonatkozó kérelmeket személyesen vagy különleges és hitelesített meghatalmazással rendelkezô megbízott révén kell az Igazságügyi Minisztérium mellett működô bizottsághoz benyújtani, amelynek a 14-19. szakaszok elôírásai szerint kell eljárnia.

34. szakasz. - A román állampolgárság visszavonása vagy az állampolgárságról való lemondás jóváhagyása útján való elvesztésének idôpontja azonos a kormányhatározat Románia Hivatalos Közlönyében való közzétételének idôpontjával.

35. szakasz. - A 33. szakasz elôírásai megfelelôképpen alkalmazandók a 29. és a 30. szakaszban említett esetekben is.

VII. fejezet
Záró és átmeneti rendelkezések

36. szakasz. - Román állampolgárok és azok maradnak mindazok a személyek, akik az elôzô törvényhozásnak megfelelôen nyerték el és tartották meg ezt az állampolgárságot.

37. szakasz. - A volt román állampolgárok, akik 1989. december 22. elôtt különféle okokból elvesztették a román állampolgárságukat, kérésre visszanyerhetik ezt külföldön a Románia diplomáciai képviseleteihez vagy konzuli hivatalaihoz, az országban pedig a Bukarest municípiumi állami jegyzôséghez benyújtott hiteles nyilatkozatok alapján, még akkor is, ha más állampolgárságúak és nem helyezik át lakhelyüket Romániába.

Az 1. bekezdés rendelkezéseiben részesülnek azok a személyek, valamint ezek leszármazottjai is, akiktôl akaratuk ellenére vagy más, nekik nem felróható okokból vonták vissza a román állampolgárságot.

38. szakasz. - Az állampolgárság elnyerésére vagy az állampolgárságról való lemondás jóváhagyására vonatkozó kérelmek a törvényben elôírt illetékeknek vannak alávetve.

Az 1. bekezdés elôírásaitól eltérôen a román állampolgárságnak a 37. szakasz elôírásai szerinti elnyerése mentes a konzulátusi illetékek alól.

39. szakasz - A román állampolgárságot a törvény szerint elnyert személyek rendelkeznek az Alkotmányban és az ország törvényeiben a román állampolgárok számára elôírt összes jogokkal és szabadságjogokkal, és ugyanazon kötelezettségeik vannak.

40. szakasz. - A kormány javaslatára Románia parlamentje minden más alakiság nélkül "Tiszteletbeli állampolgár" címen megadhatja a román állampolgárságot egyes idegen állampolgárok számára, az országnak és a román nemzetnek tett rendkívüli szolgálataikért.

A tiszteletbeli állampolgárságot elnyert személyek élvezik a román állampolgárok számára elismert összes polgári és politikai jogokat, kivéve a választás és a megválaszthatóság jogát, valamint a köztisztségek betöltésének a jogát.

41. szakasz. - Azokban az esetekben, amelyekben a 14. életévét betöltött fiatalkorú beleegyezését kérik, ezt a közjegyzô elôtt tett hiteles nyilatkozat formájában kell megadni.

42. szakasz. - A jelen törvény a Románia Hivatalos Közlönyében való közzétételének az idôpontjától számított 30 nap elteltével lép hatályba.

A jelen törvény hatálybalépésének idôpontjában megoldás alatt levô kérelmeket ennek a törvénynek az elôírásai szerint kell elintézni, kivéve a román állampolgárság visszaszerzésére vonatkozó, ez idôpontig a 137/1990 számú törvényrendelet alapján benyújtott kérelmeket.

43. szakasz. - A jelen törvény hatálybalépésének idôpontjával hatályát veszti a 24/1971 számú törvény - a román állampolgárságról szóló törvény -, a román állampolgárságra vonatkozó egyes rendelkezésekrôl szóló 137/1990 számú törvényrendelet, a román állampolgárok és a volt román állampolgárok repatriálásától szóló 7/1989 számú törvényrendelet 3. és 8. szakasza, valamint a jelen törvény rendelkezéseivel ellentétes bármely más rendelkezés.

Ezt a törvényt a Szenátus az 1991. február 25-i ülésén fogadta el.

Alexandru Bîrlădeanu akadémikus
a Szenátus elnöke

Ezt a törvényt a Képviselôk Gyűlése az 1991. február 25-i gyűlésén fogadta el.

Marţian Dan
a Képviselôk Gyűlésének elnöke

A Románia parlamentjének és elnökének megválasztásáról szóló 92/1990 számú törvényrendelet 82. szakaszának m) pontja alapján,

kihirdetjük a román állampolgárságról szóló törvényt és elrendeljük közzétételét a Románia Hivatalos Közlönyében.

Ion Iliescu
Románia elnöke

Bukarest, 1991. március 1.

21. szám.

--------------------------

*Forrás: Románia Hivatalos Közlönye, III. évfolyam, 44. szám, 1991. március 6., szerda.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék