magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  v betű: 23 szerző
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Valentin Constantin a temesvári Nyugati Tudományegyetem Jogi Karán nemzetközi közjog és az emberi jogok nemzetközi védelme tárgyakat adja elő, a BBTE társult oktatója, valamint a Montpellier I és az Újvidéki Egyetem meghívott tanára. Több kötet szerzője és szerkesztője.
Írásai:
Valentin Constantin Románia alkotmánya a joguralom (rule of law) nézőpontjából [pdf]

Vallasek Magdolna Márta jogász — 1977, Kolozsvár. 2001-ben végzett a BBTE Jogi Karán, majd ugyanitt magiszteri fokozatot szerzett államigazgatási jogból. 2003-tól a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karának doktorandusa, valamint a BBTE óraadó tanára.
Írásai:
Vallasek Magdolna Márta A 118/1990 számú törvényerejű rendelet értelmezése és alkalmazása közti eltérések néhány erdélyi megyében, különös tekintettel Kolozs megyére [html]
Vallasek Magdolna Márta Az 1918. évi egyesülést követő jogegyesítési folyamat kérdése Romániában [pdf]

Várady Tibor jogászprofesszor - 1939, Zrenjanin. Tanulmányait a Belgrádi Egyetem Jogi Karán, majd a Harvardon végezte. 1963 és 1992 között ügyvédként dolgozik, közben vendégprofesszor a Floridai, az Atlantai Emory, a Kaliforniai, majd a Cornell egyetemeken. 1992 júliusa és 1993 márciusa között Jugoszlávia igazságügyminisztere. 1993 júliusától a budapesti Közép-Európai Egyetem Jogi Karának igazgatója. A Szerb Tudományos Akadémia levelező, valamint több nemzetközi szakmai testület választott tagja. A vajdasági Létünk című politikatudományi folyóirat főszerkesztője.
Írásai:
Várady Tibor A kollektív jogok kérdéséről [html]

Varga Andrea szabadúszó filmrendező - 1969, Csongrád. Jelenleg a bukaresti Filmművészeti Főiskola hallgatója.
Írásai:
Varga Andrea - Vincze Gábor Kállai Gyula nemhivatalos látogatása Bukarestben 1959 nyarán [html]

Varga Attila jogász — 1963, Szatmárnémeti. Jogi tanulmányait 1986-ban a kolozsvári BBTE Jogi Karán végezte. 1990-ig jogtanácsosként dolgozott, 1990—től folyamatosan az RMDSZ parlamenti frakciójának tagja, jelenleg a képviselőházi frakció helyettes vezetője. Doktorandusz alkotmányjogból, a BBTE adjunktusaként alkotmányjogot tanít a Közigazgatási és Politikatudományi Karon.
Írásai:
Varga Attila Nemzeti kisebbségek az emberi jogok és a belső önrendelkezés között [html]
Varga Attila A kisebbségi törvények helye és szerepe a nemzetiségi kérdés rendezésében [html]
Varga Attila Néhány észrevétel a kettős állampolgárság vitájához [html]
Varga Attila Állam és egyház viszonyrendszerének elemzése [html]
Varga Attila A román Alkotmány módosításának időszerűsége (elvi szempontok, javaslatok, észrevételek) [html]
Varga Attila Autonómia — mint politikai beszédtéma, mint társadalmi igény, mint közjogi állapot [pdf]
Varga Attila Vallás, társadalom és állam viszonya a 21. század elején — háttér-vázlat egy lehetséges jogi szabályozás margójára [pdf]
Varga Attila Közösségi célok, törvényhozási eszközök és politikai tétek kisebbségi törvénytervezet kapcsán [html] [pdf]
Varga Attila “Kisebbségi jogok rendszere és a kulturális autonómia a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezetben [pdf]
Varga Attila Egy elfeledett és félretett Jelentés [pdf]

Varga E. Árpád könyvtáros - 1952, Budapest. 1985 óta foglalkozik a hivatalos nemzetiségi statisztikák történetével, az etnodemográfiai viszonyok változásával és a magyarság népesedésének néhány kérdésével a jelenkori Erdély területén.
Írásai:
Varga E. Árpád Erdély magyar népessége 1870-1995 között [html]
Varga E. Árpád A romániai magyarság népességcsökkenésének okairól [html]

Varga György külügyi szakértő - 1959, Oroszlány. Egyetemi tanulmányait a budapesti Nemzetvédelmi Egyetemen végezte, melynek 1998-tól doktorandusa, politikaelmélet - a nemzetközi viszonyok elmélete témakörben. Szakterülete a szovjet utódállamok problémaköre. 1992 és 1996 között diplomáciai szolgálatot teljesített Kijevben, 1997-1998-ban a Határon Túli Magyarok Hivatalának területi (ukrajnai magyarság) főosztályvezetője. 1998-tól a Külügyminisztérium Stratégiai Tervezési Főosztályának munkatársa.
Írásai:
Varga György Az orosz nyelv Ukrajnában [html]

Varga–Kuna Bálint Történész, az ELTE Atelier Francia–Magyar Társadalomtudományi Központjának PhD hallgatója. E–mail: balintvarga@gmail.com

Vass Csaba szociológus, filozófus, 1948 - Kisvárda. Filozófiai tanulmányait 1978-ban, a szociológiát 1981-ben végezte az ELTE-n. A filozófiai és szociológiai tudományok kandidátusa. 1984-től a Bibó István Társadalomtudományi Műhely vezetője. Az identitásválasztás szabadságának kérdéskörével a Hazafias Népfront társadalompolitikai osztályvezetőjeként 1983-tól hivatásszerűen foglalkozott. A Duna TV kutatási igazgatója, valamint a TV Média Szakértők Társaságának elnöke. Publikációi szakfolyóiratokban Magyarországon és külföldön, könyve Magyarországon jelent meg.
Írásai:
Vass Csaba Az egyéni- és közösségi identitáshoz való jogról és az identitásválasztás egyéni és közösségi szabadságjogáról [html]
Vass Csaba Identitásválasztás és xenológia. A magyarországi Román Kisebbségi Önkormányzat választási kudarcának tanulságai [html]

Végel László író - 1941, Szenttamás. A vajdasági magyar irodalom és közélet vezető egyénisége. Az Új sympozionnak és a Magyar Szó Kilátó című mellékletének volt szerkesztője. 1980 óta az Újvidéki Televízió dramaturgja. Belgrádi és Zágrábi lapok munkatársa.
Írásai:
Végel László Modernitás és kisebbség [html]

Venczel József
Írásai:
Venczel József Metamorphosys Transylvaniae [html]
Venczel József Falumunka és az erdélyi falumunka-mozgalom [pdf]

Veres Valér
Írásai:
Veres Valér A romániai magyarok 2002. évi lélekszámáról [html]

Veress Emőd jogász — 1978, Székelyudvarhely. 1998—2002 között a Dimitrie Cantemir Keresztény Egyetem kolozsvári Jogi Karának a hallgatója. 2002-ben államvizsgázott a Bukaresti Tudományegyetemen. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának a doktorandusa (2002-től). Társult oktató a Babeş—Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán, Közgazdaságtudományi Karán és a Politikai és Közigazgatási Tudományok Karon. A Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny szerkesztőbizottságának tagja. Szakterülete: alkotmányjog, közigazgatási jog, gazdasági közjog. Jelenleg az RMDSZ Önkormányzati Főosztályának ügyvezető alelnöke.
Írásai:
Veress Emőd A román parlament szerkezete [html]
Veress Emőd A román Alkotmánybíróság hatásköre [html]
Veress Emőd Észrevételek a törvényerejű kormányrendeletek romániai gyakorlatáról [html]
Veress Emőd Az 1991-es román Alkotmány reformja [html]
Veress Emőd Végrehajtás és döntéshozás viszonya a helyi közigazgatásban. Miért beteg Romániában a helyi közigazgatás? [html]
Veress Emőd A prefektusi tisztség az önkormányzati rendszerben és az alkotmánybírósági gyakorlatban [html]
Horváth Réka - Veress Emőd Regionális politika és területfejlesztés Romániában [html]
Veress Emőd A hatalommegosztás aktualitása [pdf]
Veress Emőd Alkotmánymódosítás után [pdf]
Veress Emőd A kormányzat ellenőrzése és a kormányzati hatalom korlátozása Magyarországon és Romániában (1. rész) [html] [pdf]
Veress Emőd A kormányzat ellenőrzése és a kormányzati hatalom korlátozása Magyarországon és Romániában (2. rész) [html] [pdf]
Veress Emőd Elnök és kormány viszonya Romániában: a félparlamentarizmus gyakorlata [pdf]

Veress Károly filozófus - 1953, Szováta. Tanulmányait a Babes-Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1976-ban. 1992-ig középiskolai tanár, majd a BBTE adjunktusa, a szemiotika, ismeretelmélet és vallásfilozófia előadó tanára. Több tanulmánykötet szerzője.
Írásai:
Veres Károly Az egyetemépítés dilemmái [html]
Veress Károly Kisebbségilét-elemzés [html]
Veress Károly Egy egyetemkoncepció az illúzió és a valóság között [html]
Veress Károly A Sapientia jövője. Hozzászólás Papp Z. Attila Quo vadis Sapientia? c. vitaindítójához [pdf]

Vetési László lelkipásztor, vallástanár - 1953, Székelyudvarhely. 1976-ban végez a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. 1976-1983 között Bürkösön, majd a kolozsvári Pata utcai gyülekezetben teljesít lelkipásztori szolgálatot. 1983-1990 között az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának kiadói szerkesztője. 1991-től vallástanár a kolozsvári Református Kollégiumban és az Erdélyi Református Egyházkerület szórványügyi előadója. Több tanulmánykötet szerzője. 1990-től a Korunk szerkesztőtanácsának tagja. 1990-1992 között a Felebarát c. szórványlap szerkesztője. 1996-tól szerkeszti az Üzenet Levél c. szórvány lapmellékletét. Jenei Tamással együtt a Czedler Márton és Földes Károly Szórványdíj alapítója. Munkatársaival a romániai szórványmagyarság statisztikai felmérésének, a művelődés- és oktatástervezésnek, a nyelvi, etikai és vallási rehabilitációs program stratégiai tervének a kidolgozója. A Diaszpóra Alapítvány elnöke. 2009-től a Kárpát Medencei Magyar Képviselők Fórumának keretén belül működő Szórvány Munkacsoport elnöke. Tevékenységéért a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány 2009-ben neki ítéli a Kemény Zsigmond díjat.
Írásai:
Vetési László Szórványstratégia - nemzetstratégia [html]
Vetési László Jegyzetek az átmeneti identitású nyelvi peremközösségek regisztrációs kérdéseihez [pdf]

Vincze Gábor tudományos kutató - 1962, Békés. 1991-ben végzett a szegedi JATE történelem szakán. Jelenleg a JATE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjteményének szakreferense, a romániai magyar kisebbség 1945-1953 közötti periódusának kutatója. Lapunk külső munkatársa.
Írásai:
Vincze Gábor A kisebbségpolitikus Márton Áron [html]
Vincze Gábor Román belpolitika - magyar szemmel [html]
Vincze Gábor Gazdaságpolitika vagy kisebbségpolitika [html]
Vincze Gábor Javaslatok, tervek, dokumentumok az erdélyi kérdés rendezésére (1945-1946) [html]
Vincze Gábor A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1944-1948 között [html]
Vincze Gábor A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1944 és 1989 között. II. rész: 1948-1965. [html]
Vincze Gábor A Groza-kormányt támogató Magyar Népi Szövetség [html]
Varga Andrea - Vincze Gábor Kállai Gyula nemhivatalos látogatása Bukarestben 1959 nyarán [html]
Vincze Gábor Állampolgárság és kisebbségpolitika Romániában a II. világháborút követő években [html]
Vincze Gábor A Magyar Népi Szövetség válsága [html]
Vincze Gábor Magyar vagyon román kézen. A második világháború utáni magyar-román vagyonjogi vita, különös tekintettel a romániai magyar vállalatok, pénzintézetek kérdésére. [html]
Vincze Gábor A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1944 és 1989 között [html]
Vincze Gábor Lăncrănjantól Lăncrănjanig - Fejezet a magyar-román kapcsolatok nyolcvanas évekbeli történetéből [pdf]
Vincze Gábor Mellékletek Vincze Gábor: Lăncrănjantól Lăncrănjanig - Fejezet a magyar-román kapcsolatok nyolcvanas évekbeli történetéből c. tanulmányához [pdf]

Vincze László doktorandus — 1972, Zalaegerszeg. 2005 —t —l a Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Újságíróként dolgozik. Kutatási területei: kisebbségi média, nyelvpolitika kétnyelv « környezetben, a kisebbségi nyelv az egészségügyi intézményekben.
Írásai:
Vincze László Kisebbségi felsőoktatás és identitás [pdf]
Vincze László A médiahasználat és a nyelvi identitás kapcsolata egy kétnyelvű európai régióban. Egy dél-tiroli középiskolások körében végzett empirikus kutatás eredményei [html] [pdf]

Vincze Mária
Írásai:
Vincze Mária Sötétben tapogatózunk? [html]

Virág György-Lajos mérnök, a Maros Megyei Tanács elnöke — 1944, Kolozsvár. 1968-ban végzett a temesvári Műegyetemen erősáramú villamosmérnöki szakán. Ezt követően különböző marosvásárhelyi vállalatoknál dolgozott. Az 1990. január 3-án megalakult Maros Megyei Nemzeti Megmentési Front Bürójának tagjaként a gazdasági problémák követése volt a feladata. Erről a tisztségéről 1990. március 21-én mondott le. 1990. március 23-án a Kormánybizottság kinevezte Maros megye alelnökévé. 1990. április 24-én megválasztották a Kisipari Szövetkezetek Országos Szövetségének a kisebbségi ügyekért felelős tiszteletbeli alelnökévé. 1992-ben az RMDSZ jelöltjeként megválasztják a Maros Megyei Önkormányzat tanácsosának, majd a Maros Megyei Tanács alelnökének. Az 1996-os helyhatósági választásokat követően újra a Maros Megyei Tanács alelnöke lesz, majd a 2000-es helyhatósági választások után a Maros Megyei Tanács elnöke. 1995—2001 között a Szövetségi Képviselők Tanácsa Állandó Bizottságának titkára. Politikai szerepvállalásától kezdődően folyamatosan tagja az Országos Önkormányzati Tanácsnak, 1994-től a Maros Megyei Önkormányzati Tanács elnöke és az RMDSZ Maros Megyei Operatív Tanácsának tagjaként részt vállal a megyei szervezet döntéshozatalában.
Írásai:
Virág György Székelyföld [pdf]

Vita Sándor
Írásai:
Vita Sándor Tallózás az 1930. évi román népszámlálás köteteiben [html]

Vizi Balázs jogász — 1974, Kaposvár. Jogász diplomáját 1999-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. 1999—2003 a Leuveni Katolikus Egyetemen (KUL) ösztöndíjas, 2001-től a KUL Európai Politikai Intézetében PhD hallgató. 2002-től az MTA Kisebbségkutató Intézetének munkatársa. Kutatási területe az európai integráció és a nemzetközi jogi kisebbségvédelem. Több tanulmánya jelent meg az Európai Unió és a kisebbségek viszonyáról.
Írásai:
Vizi Balázs Autonómia és európai integráció — Gondolatok az erdélyi magyar autonómia esélyeiről [pdf]
Vizi Balázs A nemzetpolitika feltételrendszere az uniós tagság körülményei között [pdf]

Vofkori László tanár, földrajzi szakíró - 1944, Brassó. 1966-ban végzett a kolozsvári BBTE Biológia-Földrajz Karán, a földrajz-biológia szakon. 1970-től a bukaresti Tudományegyetem földrajz szakának doktorandusa. 1979-től a földrajztudományok doktora. 1972-től a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző földrajz szakos tanára. 1999-től a Tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolája címzetes főiskolai tanára. Tanulmányai a hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg.
Írásai:
Vofkori László Hozzászólás az Erdélyi Magyar Magánegyetem ügyéhez [html]

Vogel Sándor történész - 1940, Apáca (Brassó megye) . 1963-ban végzett a Babes-Bolyai Tudományegyetem történelem szakán. Brassóban történelemtanár, majd 1989-től az Akadémiai Kiadó Lexikonszerkesztőségének, 1991-től pedig a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Kutatási területe a román-magyar kapcsolatok és a kisebbségi kérdés. Georg Kraus: Erdélyi krónika 1606-1665 kritikai kiadásának gondozója.
Írásai:
Vogel Sándor Az euroatlanti integráció és a román Közép-Európa-felfogás [html]

 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék