magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  g betű: 23 szerző
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Gábora Attila szociológus, vidékfejlesztő – 1990, Kolozsvár. A BBTE Szociológia és Szociális Munkás Képző Intézetének Szociológia szakán végzett 2012-ben, majd ugyanitt végezte mesteri tanulmányait 2014-ben a Településfejlesztésben Alkalmazott Szociológia szakon. Kutatási, érdeklődési területei: nemzeti identitás, nemzeti identitás kulturális és szimbolikus elemei, szociális gazdaság, vidék- és településfejlesztés.
Írásai:
Gábora Attila A társadalmi vállalkozások fő jellemvonásai. Esettanulmány a Székelygyümölcs társadalmi vállalkozásról [pdf]

Gábos Edit szociológus — Sepsiszentgyörgy. 2005-ben szerzett szociológus oklevelet a BBTE Szociológia és Szociális Munkás-képző Kar szociológia szakán. Jelenleg magiszteri hallgató ugyanezen kar Közpolitikák és a szociológia megalapozása képzésén. Kutatási területei: turizmus, település és regionális fejlesztés.
Írásai:
Gábos Edit A fenntartható faluturizmus feltételei — Összehasonlító elemzés a turizmus zetelaki és ördöngösfüzesi állapotáról [pdf]

Gagyi József társadalomkutató — 1953, Marosvásárhely. 1978-ban magyar—francia szakos diplomát szerzett a Babeş—Bolyai Tudományegyetemen. 1990-ig középiskolai tanár, majd újságíró, szabadúszó. 2002-től a Sapientia-EMTE csíkszeredai karán előadótanár, a marosvásárhelyi karon óraadó. A csíkszeredai KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központjának alapító tagja. Kutatási területét a hiedelemvilág és az ötvenes évek társadalomtörténete képezik. Ezzel a témakörrel foglalkozik a Jelek égen és földön c. kötete is.
Írásai:
Gagyi József 1949-es jelentés az ellenségről [pdf]
Gagyi József Kötelesség és igazság — a mai vidéki élet kulturális, erkölcsi dimenzióiról [pdf]
Gagyi József A Jelentésről és egy másik közelítésről [html] [pdf]
Gagyi József A Jelentésről és egy másik közelítésről [html] [pdf]

Gál Gábor
Írásai:
Kalligram Alapítvány Jogelemző Csoportja (Jarábik Balázs, Csirik Zsolt, Gál Gábor) Memorandum: a Szlovák Köztársaság által a magyar kedvezménytörvény módosításához kidolgozott jegyzék jogi elemzése [html]

Gál Kinga jogász, kisebbségjogi szakértő - 1970, Kolozsvár. 1995-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1993-ban Strasbourgban, az International Institute Human Rights intézetben nemzetközi összehasonlító emberi jogi diplomát szerzett. 1993-1995 között az RMDSZ Szövetségi Elnökének külpolitikai tanácsadója, jelenleg kutatási ösztöndíjjal Münchenben tartózkodik.
Írásai:
Dr. Gál Kinga Kisebbségvédelmi rendelkezések a nemzetközi intézmények tükrében [html]
Gál Kinga A Román Parlament elé terjesztett kisebbségi törvénytervezetek összehasonlítása [html]

Gál Mária
Írásai:
Gál Mária Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1953 [html]

Gángó Gábor Filozófus, az MTA Filozófiai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója, az MTA doktora. E–mail: gango@webmail.phil–inst.hu
Írásai:
Gángó Gábor Az 1868. évi nemzetiségi törvény és következményei [pdf]

Garda Dezső történész - 1948, Kolozsvár. Tanulmányait 1973-ban a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen végezte. 1973 és 1978 között Gyergyóremetén általános iskolai tanár, majd 1978-tól 1989-ig a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnáziumban tanít. 1995-ben Bukarestben doktorált. Két könyve és több mint 100 szaktanulmánya jelent meg országos és nemzetközi folyóiratokban és lapokban. 1996 óta országgyulési képviselő.
Írásai:
Garda Dezső Főiskola Székelyföldön [html]

Gáti Attila egyetemi hallgató - 1980, Szatmárnémeti. 1999-től a Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági Karának gazdasági informatika szakos hallgatója. 2001-től a Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete Mikó Imre Jog- és Közgazdaságtudományi Szakkollégiumának tagja. I. helyezést ért el az Orbán Mártával közösen készített Privatizáció és vállalatértékelés c. dolgozattal a IV. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtan szekciójában.
Írásai:
Gáti Attila - Orbán Márta Privatizáció és vállalatértékelés [html]

Gellner, Ernest filozófus, szociológus, szociálantropológus. 22 éven keresztül a London School of Economics filozófia, logika és tudományos módszertan professzora, ezt követően a Cambridge–i Egyetem szociálantropológia professzora, majd élete utolsó éveiben a prágai Nacionalizmus Tanulmányok Kutatóközpont vezetője. Fontosabb kötetei: Contemporary Thought and Politics (1974); Nations and Nationalism (1983); Relativism and the Social Sciences (1985) Culture, Identity and Politics (1987); State and Society in Soviet Thought (1988); Conditions of Liberty (1994); Anthropology and Politics: Revolutions in the Sacred Grove (1995);Nationalism (1997)

Gerencsér Balázs jogász, egyetemi tanársegéd — 1978, Budapest. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett jogász diplomát. Jelenleg ugyanitt a Jog- és Államtudományi Kar doktorandusza és közigazgatási jogi tanársegéd. Doktori munkájának címe: Nyelvhasználat az eljárásjogokban — a Kárpát-medencei nemzetrészek anyanyelvű jogérvényesítése az eljárásokban.
Írásai:
Gerencsér Balázs - Juhász Albin A kárpát-medencei magyar autonómiák lehetősége az ezredfordulón [html]
Gerencsér Balázs - Juhász Albin A Kárpát-medencei magyar autonómiák lehetősége az ezredfordulón [html]
Gerencsér Balázs - Juhász Albin A kisebbségvédelem megvalósulása a nemzetközi szervezetekben (ENSZ, ET, EBESZ, KEK) [html]
Gerencsér Balázs Kisebbségpolitikai rendszerváltozás Magyarországon- Gondolatok Győri Szabó Róbert írása1 kapcsán - [html]
Gerencsér Balázs Nyelvi jogok — törvények (I.) — Az 1920. évi csehszlovák nyelvtörvény [pdf]
Gerencsér Balázs A kisebbségi törvény és az anyanyelvhasználat [html] [pdf]
Dr. Gerencsér Balázs Nyelvi jogok — törvények (II.) Nemzetközi egyezmények az I. világháborút követően [html] [pdf]
Gerencsér Balázs Szabolcs Nyelvi jogok - törvények (III.) - Az 1868-as nemzetiségi törvény és Magyarország nyelvjogi szabályai [pdf]

Gergely Ferenc
Írásai:
Gergely Ferenc A megoldott kévék [html]

Glick Schiller, Nina antropológus, szociológus. 1975-ben PHD fokozatot szerzett antropológiából a Columbia Universityn. A University of New Hampshire Antropológia Tanszékének professzora. Kutatási területei: transznacionális folyamatok, globalizáció, transznacionális migráció, etnicitás, orvosi antropológia. Több kötet szerzője, illetve szerkesztője.
Írásai:
Wimmer, Andreas — Glick Schiller, Nina Módszertani nacionalizmus és azon túl: nemzetállam-építés, migráció és társadalomtudományok [pdf]

Golopentia, Anton
Írásai:
Anton Golopentia Ajánlások a jövő rendszer kormányprogramjához [html]

Gordos Árpád István köztisztviselő — 1948, Nyírmada. 1971-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem közgazdasági szakán. 1974-ben egyetemi doktori minősítést nyert, majd a genfi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) posztgraduális kutatója. Jelenleg a Külügyminisztérium Integrációs és Külgazdasági Államtitkárság EU Intézményi főosztályának vezetője. Számos könyv, cikk szerzője, társszerzője EU integráció témakörében: egységes belső piac, alkotmányos szerződés. Rendszeresen oktat, konferenciák gyakori előadója.
Írásai:
Gordos Árpád István Az Európai Unió további kibővítése a 2004. májusi 1-i csatlakozás hatásainak fényében [html] [pdf]

Grúber Károly politológus - 1971, Dunaújváros. A Szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Angol-Szociológia Karán szerez oklevelet 1994-ben, majd 1995-ig a Budapesti Közép-Európai Egyetem Politológia Karán folytatja tanulmányait. 1999-ben doktorált a brightoni University of Sussexen. Jelenleg a pécsi Janus Pannonius Egyetem és a győri Széchenyi Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok szakának óraadó tanára és a MTA Szociológiai Intézetének tudományos munkatársa.
Írásai:
Grúber Károly Összeegyeztethető-e a szabadság és közösség eszménye? [html]
Grúber Károly Regionalizmus, nemzetállamok, európai integráció, közép-kelet- és nyugat-európai távlatok [html]
Grúber Károly Néhány megjegyzés Magyarország önkormányzati rendszeréről az Európai Unió keleti bővítése kapcsán [html]
Grúber Károly Hozzászólás Szilágyi Zsolt Külpolitika, határon túli magyarok és jószomszédság című írásához [html]
Grúber Károly Macbethtől Sean Conneryig. A skót nacionalizmus politikatörténeti vázlata [html]

Guendelsberger, John W. jogászprofesszor, a Northern Tudományegyetem (Ohio) Jogi Karának előadótanára. Az Amerikai Ügyvédi Egyesület - Közép- és Kelet-Európai Törvénykezdeményezés csoportja által felkért szakértő.
Írásai:
John Guendelsberger Romániai kisebbségi törvénytervezetekkel kapcsolatos megjegyzések [html]

Gyárfás Elemér
Írásai:
Gyárfás Elemér Az erdélyi három nemzet uniójának alapelvei [html]

Győri Szabó Róbert tudományos kutató — 1971, Győr. 1995-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán, 2000-ben ugyanezen a szakon Ph. D. fokozatot szerzett. 1995 óta egyetemi oktató, jelenleg a győri Széchenyi István Egyetem adjunktusa. Az európai nemzeti kisebbségek, a regionalizmus és a nemzetközi kapcsolatok területére szakosodott.
Írásai:
Győri Szabó Róbert Kisebbségi oktatási rendszerek a példaértékű kisebbségpolitikai gyakorlatú eűrópai államokban - Finnországban és Olaszországban [html]
Győri Szabó Róbert A nemzeti kisebbségek oktatási rendszerei Ausztriában [html]
Győri Szabó Róbert A nemzeti kisebbségek oktatási rendszerei Lengyelországban [html]
Győri Szabó Róbert A parlamenti pártok és az alapszerződések (1994-1997) [html]
Győri Szabó Róbert Kombinált autonómia és regionalizálás — Gondolatok az erdélyi autonómia-tervezetek és a vitaindító kapcsán [pdf]
Győri Szabó Róbert Katalónia, Baszkföld, Galícia autonómiája [pdf]

Gyurcsik Iván
Írásai:
Gyurcsik Iván Adalékok a szlovákiai magyarság politikatörténetéhez

György Béla
Írásai:
György Béla Reformmozgalom a romániai Országos Magyar Pártban (1926-1927) [html]

György Lajos
Írásai:
György Lajos A magyar tudományosság és a magyar tanárképzés 1927. évi helyzete és jövő feladatai Erdélyben [html]

Görömbei Sára
Írásai:
Dr. Görömbei Sára Demográfiai kutatás a kárpát-medencei magyarság fogyásának okairól [html]
Görömbei Sára A Gross-jelentés — Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra [pdf]

 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék