magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» V. ÉVFOLYAM - 1999. 2-3. (16-17.) SZÁM - A kettôs állampolgárságról
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


125/1993 (IX. Korm. rendelet)
a magyar állampolgárságról szóló
1993. évi LV. törvény végrehajtásáról*

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 24. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az állampolgársági eljárás részletes szabályairól a Kormány a következô rendeletet alkotja:

Az állampolgársági kérelem

1. §. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 13. §-ának (1) bekezdésében meghatározott állampolgársági kérelmeket az e rendelet mellékleteiben meghatározott nyomtatványon kell elôterjeszteni:

a) a honosítási - visszahonosítási - kérelmet az 1. számú mellékleten;

b) az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot a 2. számú mellékleten;

c) az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelmet a 3. számú mellékleten.

2. §. (1) Az állampolgársági kérelem átvételekor az anyakönyvvezetô, illetôleg a konzul a kérelmezô személyazonosságát ellenôrzi és aláírását hitelesíti.

(2) Külföldön élô kérelmezô a lakóhelyén az arra feljogosított hatósággal is igazoltathatja személyazonosságát és hitelesíttetheti aláírását. A kérelmet az illetékes magyar konzulnak kell megküldeni. A konzul igazolja, hogy a hitelesítést arra jogosult személy végezte.

(3) Az anyakönyvvezetô, illetôleg a konzul a kérelmet - az Ápt. 13. §-ának (2) bekezdésében megállapított határidôn belül - a mellékletekkel együtt felterjeszti a belügyminiszterhez. A kérelem továbbítását nem tagadhatja meg amiatt, hogy a törvényben vagy e rendeletben meghatározott okmányokat az ügyfél nem csatolta. A hiányosságokra és azok pótlásának elmulasztásából származó következményekre azonban fel kell hívnia a kérelmezô figyelmét.

A honosítási és visszahonosítási kérelem

3. §. (1) A magyarországi lakcímet és az ittlakás idôtartamát az idegenrendészeti hatóság igazolja.

(2) A büntetlen elôélet erkölcsi bizonyítvánnyal - illetve a belügyminiszter külön felhívására a külföldi lakóhely szerint illetékes hatóság büntetlenséget tanúsító bizonyítványával - igazolható.

(3) A megélhetést és a lakóhelyet megfelelôen bizonyítani kell, erre különösen alkalmas a munkáltató ilyen célú igazolása; az állami, illetve önkormányzati adóhatóság igazolása arról, hogy a kérelmezô adóköteles jövedelemmel rendelkezik; a nyugdíjigazolás; a lakásvásárlási, lakásbérleti szerzôdés; valamint a lakást, illetôleg eltartást biztosító befogadó nyilatkozat.

(4) A kedvezményes honosítási és a visszahonosítási kérelemhez az (1)-(3) bekezdésben meghatározott okiratokon túl mellékelni kell

a) az Ápt. 4. §-ának (2) bekezdése c) pontjára alapozott honosítási kérelemhez a magyar gyámhatóság jogerôs határozatát;

b) az Ápt. 4. §-ának (2) bekezdése d) pontjára alapozott honosítási kérelemhez a menekültügyi hatóság határozatát;

c) az Ápt. 4. §-ának (3) bekezdésére alapozott honosítási kérelemhez és a visszahonosítási kérelemhez (Ápt. 5. §) a kérelmezô, illetve felmenôi egykori magyar állampolgárságát igazoló vagy valószínűsítô okiratokat.

(5) Az Ápt. 4. §-ának (2) bekezdése a), b) és c) pontjaira alapozott honosítási kérelem elôterjesztésekor igazolni kell a házastárs, a kiskorú gyermek, illetve az örökbefogadó magyar állampolgárságát.

(6) Az Ápt. 4. §-ának (1)-(3) bekezdésére alapozott honosítási kérelemhez mellékelni kell az alkotmányos alapismeretekbôl tett sikeres vizsgáról szóló igazolást.

4. §. A köztársasági elnök döntése után a honosítási, visszahonosítási okiratot vagy a kérelem elutasításáról szóló értesítést a belügyminiszter továbbítja a kérelmezô lakóhelye szerint illetékes polgármesternek.

Állampolgársági eskü és fogadalom

5. §. (1) Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére a lakóhely szerint illetékes polgármester hívja fel a honosított, visszahonosított személyt, és gondoskodik az ünnepélyes eskü- vagy fogadalomtételrôl.

(2) Az eskü- vagy fogadalomtételrôl a polgármester két példányban jegyzôkönyvet készít. A jegyzôkönyv elsô példányát megküldi a belügyminiszterhez, másodpéldányát irattározza, és ôrzi az anyakönyvi alapiratokra vonatkozó szabályok szerint.

(3) Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének tényét és idôpontját a honosítási, visszahonosítási okiraton a polgármester igazolja, és az okiratot átadja a honosított, visszahonosított személynek.

(4) Az anyakönyvvezetô gondoskodik a magyar állampolgárrá vált személy külföldön történt anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezésérôl, valamint a magyar anyakönyvben külföldi állampolgárként bejegyzett személy esetében a magyar állampolgárság megszerzésének anyakönyvi bejegyzésérôl.

Lemondás a magyar állampolgárságról

6. §. (1) A magyar állampolgárságról való lemondást tartalmazó nyilatkozathoz a kérelmezônek mellékelnie kell

a) a születése anyakönyvi kivonatát, a családi állapotát igazoló iratokat;

b) a külföldi állampolgárság igazolására az illetékes külföldi hatóság által kiadott bizonyítványt vagy olyan igazolást, mely a külföldi állampolgárság megszerzését valószínűsíti (ígérvény);

c) az utolsó magyarországi lakóhely szerint illetékes állami és önkormányzati adóhatóság igazolását arról, hogy a kérelmezônek Magyarországon adótartozása vagy más köztartozása nincs.

(2) Aki Magyarországon lakóhellyel nem rendelkezett, nyilatkozni köteles arról, hogy Magyarországon adó- vagy egyéb köztartozása nincs.

7. §. A belügyminiszter hivatalból ellenôrzi, hogy a magyar állampolgárságáról lemondó személy ellen Magyarországon nem folyik büntetôeljárás, illetve a magyar bíróság által kiszabott büntetésének végrehajthatósága megszűnt.

8. §. (1) A lemondás elfogadásáról kiállított okiratot vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot a belügyminiszter az illetékes magyar konzulnak küldi meg, aki továbbítja a kérelmezônek.

(2) Az okirat kézbesítése elôtt a konzul köteles a kérelmezô magyar állampolgárságát tanúsító okiratokat bevonni.

Az állampolgársági bizonyítvány és megkeresés

9. §. Az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelemben a kérelmezônek meg kell jelölnie, hogy a bizonyítványt milyen célból kéri, vagy mely hatóságnál kívánja felhasználni.

10. §. Az állampolgárság megállapítása iránti megkeresést (Ápt. 12. §) a hatóság közvetlenül a belügyminiszterhez küldi meg. A hatóságnak a megkeresésben közölnie kell az állampolgárság igazolásához szükséges adatokat [Ápt. 14. § (1) bekezdés].

11. §. (1) Az állampolgársági bizonyítvány kiadásához szükséges személyi adatokat az Ápt. 21. §-ának (1) bekezdése alapján tett nyilatkozatnak tartalmaznia kell.

(2) Aki magyar állampolgárságát elbocsátás következtében vesztette el, nyilatkozatához az elbocsátási okiratot is mellékelnie kell.

(3) Aki magyar állampolgárságát mint Németországba áttelepülésre kötelezett személy vesztette el, e tényt köteles okirattal igazolni vagy más, hitelt érdemlô módon valószínűsíteni.

Határozat

12. §. Az állampolgársági eljárásban a belügyminiszter által hozott határozat tartalmazza

a) a határozatot hozó szerv megnevezését, az ügy számát, a kérelmezô nevét és lakóhelyét;

b) az állampolgársági ügyben hozott döntést, valamint a jogorvoslati lehetôségrôl szóló tájékoztatást;

c) a döntés alapjául szolgáló tényeket, bizonyítékokat és jogszabályi rendelkezéseket;

d) a határozat hozatalának helyét, idejét, aláírójának nevét, a határozatot hozó szerv bélyegzôjét.

Vizsga

13. §. (1) Az Ápt. 4. §-ának (1) bekezdése e) pontjában meghatározott vizsgára a kérelmezô a lakóhelye szerint illetékes köztársasági megbízott hivatalában jelentkezhet.

(2) A vizsga megszervezése a köztársasági megbízott feladata, aki

a) meghatározza a vizsga letételének módját;

b) megállapítja a vizsga idôpontját;

c) megbízza a vizsgabizottság elnökét és két tagját;

d) törzslapot állít ki a vizsgára jelentkezôrôl;

e) dönt méltányosságból a vizsgadíj mérséklésérôl vagy elengedésérôl.

(3) A vizsgabizottság elnöke és tagja lehet

a) az a köztisztviselô, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel vagy igazgatásszervezôi képesítéssel rendelkezik;

b) az a felsôfokú képesítéssel rendelkezô tanár, aki általános iskolában állampolgári ismeretek tantárgyat oktat.

(4) A vizsgakövetelményeket a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) A vizsgázó teljesítményét "megfelelt", illetve "nem felelt meg" minôsítéssel kell értékelni. A vizsgáról a vizsgabizottság jegyzôkönyvet készít, az eredményes vizsgáról a vizsgázó részére igazolást ad ki.

(6) A vizsgáért a kérelmezô díjat köteles fizetni. A díj mértéke a mindenkori kötelezô legkisebb havi munkabér (minimálbér) ötven százaléka. A köztársasági megbízott a díj összegérôl tájékoztatja a jelentkezôt. A díj a köztársasági megbízott hivatalát illeti meg, melyet a vizsgáztatás költségeire kell fordítania.

Átmeneti és záró rendelkezések

14. §. (1) Akit a magyar állampolgársági kötelékbôl 1947. szeptember 15-tôl 1990. május 2-ig eltelt idôszak alatt bocsátottak el, továbbá akinek magyar állampolgársága Németországba történt áttelepítéssel szűnt meg és visszahonosítási kérelme még elbírálásra nem került, annak a kérelmét az Ápt. 21. §-a szerint kell lezárni. A magyar állampolgárság megszerzésének idôpontja a rendelet hatálybalépésének napja.

(2) Az Ápt. hatálybalépésekor még el nem bírált elbocsátási ügyekben a törvény 8. §-ának (2) bekezdése elôírásai szerint kell eljárni.

15. §. E rendelet 1993. október 1. napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 125/1993 (IX. Korm. rendelethez)

Honosítási-visszahonosítási kérelem

  • Az 1. sz. melléklet az 1993. évi 132. sz. Magyar Közlöny 7622. oldalán található.

2. számú melléklet a 125/1993 (IX. Korm. rendelethez)

Lemondás a magyar állampolgárságról

  • A 2. sz. melléklet az 1993. évi 132. sz. Magyar Közlöny 7625. oldalán található.

3. számú melléklet a 125/1993 (IX. Korm. rendelethez)

Állampolgársági bizonyítvány iránti kérelem

  • A 3. sz. melléklet az 1993. évi 132. sz. Magyar Közlöny 7627. oldalán található.

4. számú melléklet a 125/1993 (IX. Korm. rendelethez)

Vizsgakövetelmények

  • A 4. sz. melléklet az 1993. évi 132. sz. Magyar Közlöny 7629. oldalán található.

--------------------------

* Forrás: CD Jogtár. Kerszöv Computer kft, 1998. augusztus 31.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék