magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» V. ÉVFOLYAM - 1999. 2-3. (16-17.) SZÁM - A kettôs állampolgárságról
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Igazságügyi Minisztérium
12. számú Rendelet*

I. MIHAI

Isten kegyelmébôl és a nemzet akaratából Románia királya,
Az élôknek és a jövendôknek egészséget:
A mi államtitkár-miniszterünk, az Igazságügyi Minisztériumból, 1945/68.342. számú jelentésére,
Látva az 1945. április 4-i 261. törvény rendelkezéseit,
Az 1944. szeptember 2-i 1626. magasságos királyi rendelet elôírásai alapján;
Látva az Minisztertanács 1945. augusztus 10-i 1174/1945. számú naplóját;
Rendelkeztünk és rendelkezünk:

RENDELET
Észak-Erdély lakosai állampolgárságának szabályozásáról

1. szakasz

Román állampolgárok és továbbra is román állampolgárok maradnak:

a) Észak-Erdély felszabadított területeinek lakosai, akik az 1940. augusztus 30-án érvényben levô törvények szerint román állampolgársággal rendelkeztek;

b) az 1940. augusztus 30-án vagy ez után a dátum után a felszabadított területeken született gyermekek, ha az apa vagy természetes gyermek esetén az anya teljesítik jelen szakasz a) pontjában elôírt feltételeket;

c) az 1940. augusztus 30-án vagy ez után a dátum után a felszabadított területeken ismeretlen apától és ismeretlen anyától származó gyermekek. Az ezeken a területeken talált gyermekek Észak-Erdély területén születetteknek tekintetnek.

2. szakasz

Úgy tekintik, hogy 1994. augusztus 30-án román állampolgársággal rendelkeztek:

a) azok, akiket eddig a dátumig az 1924. április 17-i rendeletnek megfelelôen összeállított nemzetiségi listákra felvettek;

b) azok, akik a nemzetiségi listákra való felvételt elrendelô határozatott kaptak akár a közigazgatási fellebbezô bizottságtól, akár az igazságszolgáltatási hatóságoktól, amennyiben ezek a határozatok nem változtak meg visszkereset során és véglegesek maradtak;

c) azok, akiknek a nemzetiségi listákra való felvételét az Igazságügyi Minisztérium rendelte el a román állampolgárság megszerzésére vagy megszûnésére vonatkozó 1939. január 19-i törvény 62. szakasza rendelkezéseinek megfelelôen, amit 1939. október 20-án módosítottak;

d) a törvényes gyermekek, valamint az 1994. augusztus 30-a elôtt elismert vagy törvényesített gyermekek, akiknek az apja a jelen törvény a), b) és c) pontok alatt felsorolt kategóriáinak egyikébe tartozik, valamint annak a nônek a természetes gyermekei, aki ugyanazon a rendelkezésnek az elôírásai alá esik;

e) a jelen szakasz d) pontjának elôírásai alá esôk leszármazottai;

f) az idegen állampolgárságú nô, aki az a), b), c), d) és e) pontok alatt felsorolt személyek egyikével kötött házasságot, ha a házasságkötésnél nem ôrizte meg a házasság elôtti nemzetiségét;

g) Románia területén ismeretlen apától és ismeretlen anyától származó gyermekek. A Románia területén talált gyermekeket Romániában születetteknek tekintik.

3. szakasz

Román állampolgároknak tekintik Észak-Erdély azon lakosait, akik 1940. február 1-jéig kérték a nemzetiségi listákra való felvételüket, a román állampolgárság megszerzésére vagy megszûnésére vonatkozó 1939. január 19-i 33. számú törvény 62. szakasza rendelkezéseinek megfelelôen, amit 1939. október 20-án módosítottak, még akkor is, ha kérésükkel kapcsolatosan az Igazságügyi Minisztérium nem hozott határozatot.

4. szakasz

Törvény szerint megszûnt a román állampolgársága:

a) azoknak, akik a román állampolgárság megszerzésére vagy megszûnésére vonatkozó 1939. január 19-i 33. számú törvény 40. szakaszában leírt helyzetek egyikében vannak.

A felesége és a 21. életévénél fiatalabb gyermekei annak, akinek megszûnt a román állampolgársága a fent elôírt rendelkezéseknek megfelelôen, nem vesztik el román állampolgárságukat, hacsak a Minisztertanács nem dönt másként.

Kivételt képeznek ezek alól a rendelkezések alól:

1. a kötelezô katonai szolgálatukat a magyar hadseregben teljesítôk;

2. a magyar nemzetvédelmi törvénynek megfelelôen behívottak vagy rekviráltak;

3. 1940. augusztus 30-a és 1944. augusztus 23-a között idôközben a magyar állam által alkalmazottak vagy közhivatali tisztségekbe kinevezettek;

4. akik magyar útlevelet szereztek az országba való visszatéréshez;

b) az 1940. augusztus 30-án román állampolgársággal rendelkezô nô, aki a házasság hatálya folytán más állampolgárságot szerzett, mint a magyar.

Ebben az esetben, valamint abban az esetben, ha a férj megôrzi a magyar állampolgárságot, a nô fenntarthatja magának a román állampolgárságot hiteles, a házasságlevél szélén is feltüntetett nyilatkozat révén, jelen törvény kihirdetésétôl számított 6 hónapon belül;

c) a felszabadított területek lakosai, akik 1945. április 4-ig, a 261. számú törvény dátumáig, külföldi állampolgárságot választottak, mást, mint a magyar;

d) Észak-Erdély lakosai, akik önként léptek egy olyan állam katonai szolgálatába, mellyel Románia hadban állott 1944. augusztus 23-a után, vagy önkéntesen azon országok valamely katonai vagy katonai jellegû testületéhez csatlakoztak;

e) akik önként távoztak az ellenséges csapatok visszavonulásakor Észak-Erdély területérôl, közösséget vállalva velük.

5. szakasz

Jelen rendelet elôírásai alá tartozó lakosok román állampolgárságának újramegszerzését vagy megszûnését hivatalból állapítják meg a polgármesteri hivatalok, melyek két példányban kötelesek kifüggeszteni a kategórialistákat és azoknak a lakosoknak a betûrendes jegyzékét, akik visszakapják a román állampolgárságot, valamint azoknak, akiknek megszûnt a román állampolgársági minôsége.

A község polgármestere és jegyzôje vagy a városok és municípiumok titkára által hitelesített lista egy-egy példánya a polgármesteri hivatal helyiségében 10 napon keresztül áll kifüggesztve.

A kifüggesztés mûvelete jegyzôkönyvben rögzítendô.

A lista másodpéldányát a kifüggesztési jegyzôkönyvvel egyetemben megküldik a megfelelô bíróságnak.

6. szakasz

A listákra való felvétel, illetve felvétel elmulasztása, valamint a román állampolgárság megszûnésének megállapítása ellen a megfelelô törvényszéken a kifüggesztési határidô lejárta utáni 15 szabadnapon belül lehet fellebbezni.

A fellebbezést annál a polgármesteri hivatalnál kell bejelenteni, ahol a listát kifüggesztették, vagy annál a bíróságnál, melyiknek a körzetébe az illetô község tartozik.

A bírósági határozat ellen a megfelelô törvényszéknél a kihirdetéstôl számított 10 szabadnapon belül lehet visszkeresettel élni.

A visszkeresetet a törvényszéki irodánál kell bejelenteni.

7. szakasz

A kifüggesztési határidô lejárta után azokban az esetekben, ahol nem nyújtottak be fellebbezést, a polgármesteri hivatal rátér a listákon szereplô személyek nyilvántartásba vételére vagy törlésére, míg ott, ahol ezeket a nyilvántartási könyveket nem hozták létre vagy tönkrementek, új nyilvántartási könyveket fognak nyitni.

Azokban az esetekben, ahol a fellebbezési vagy visszkereseti jogot gyakorolták, a fenti bekezdés szerint járnak el a határozat véglegessé válása után.

8. szakasz

A kérvények és minden eljárási okirat bélyeg- és illetékmentes.

9. szakasz

A közigazgatási egységek kötelesek a nemzetiségi nyilvántartási könyvek nyomán az 1924. április 27-i rendeletben elôírt mintának megfelelô bizonyítványokat kibocsátani.

Ezek minden hatóság elôtt a román állampolgárságot hivatottak bizonyítani.

10. szakasz

Azok az 1940. augusztus 30-ig román állampolgársággal rendelkezôk, akik Észak-Erdély vagy Magyarország területén telepedtek le ez után a dátum után, állampolgárságuk szabályozását illetôen a jelen rendelet elôírásaival kiegészített Észak-Erdély lakosai állampolgársága rendezésérôl 1945. április 4-i 261. sz. törvény rendelkezéseinek maradnak alárendelve.

Kelt Bukarestben, 1945. augusztus 11-én

MIHAI

Igazságügyi miniszter

L. Pãtrãscanu

2492. szám

Az igazságügyi miniszter jelentése ôfelségének a Királynak

Felség,

Az Észak-Erdély lakosai állampolgárságának rendezésérôl szóló 1945. április 4-i 261. sz. törvény rendelkezései végrehajtásához elkészítettem a mellékelt rendeletet, melyet a Minisztertanács felhatalmazásával, a legmélyebb tisztelettel bátorkodom Ôfelségéd elé terjeszteni jóváhagyás és aláírás végett.

Ôfelségéd legmélyebb tisztelôje

L. Pãtrãscanu

IGAZSÁGÜGYI MINISZTER

1945. JÚLIUS 5.

68 342. SZÁM

FORDÍTOTTA WALTER KLÁRA

------------------------------

* MONITORUL OFICIAL, CXIII. ÉVFOLYAM 182. SZÁM, 1945. AUGUSZTUS 13. 2492. SZÁM -- 12. SZ. RENDELET ÉSZAK-ERDÉLY LAKOSAI ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék