magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» V. ÉVFOLYAM - 1999. 2-3. (16-17.) SZÁM - A kettôs állampolgárságról
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


162. számú Törvény*

I. MIHAI

Isten kegyelmébôl és a nemzet akaratából Románia királya,
Az élôknek és a jövendôknek egészséget:
A Képviselôgyûlés szavazott és elfogadott,
és Mi szentesítjük a következôt:

TÖRVÉNY
bizonyos kategóriákhoz tartozó lakosok
állampolgárságának szabályozásáról

1. szakasz

Román állampolgárok még abban az esetben is, ha nem teljesítették a román törvények által kért összes formaságot, mindazok, akik 1920. szeptember 26-án a Román Állam joghatóságának alárendelt területeken laktak, vagy ez elôtt a dátum elôtt születtek a fennemlített területeken, valamint az olyan szülôktôl születettek, akiknek azon a napon fenti területeken volt a lakhelyük.

Kivételt képeznek:

a) azok a személyek, akik törvényes úton szereztek külföldi állampolgárságot;

b) azok a személyek, akik rendelkeztek vele, de kifejezetten lemondtak a román állampolgárságról.

A zsidók által 1937. december 15-e és 1938. március 1-je, illetve az 1940. június 28-a és 1944. augusztus 23-a közötti idôszakban az ország elhagyásánál vagy az elhagyás céljával adott a román állampolgárságról való lemondási nyilatkozatokat semmiseknek tekintik.

2. szakasz

Úgy tekintik, hogy lemondtak a román állampolgárságról, azok, akik:

a) 1940. augusztus 30-a elôtt 10 évig folyamatosan, érvényes útlevél nélkül külföldön laktak, azok kivételével, akik szolgálati érdekbôl hiányoztak az országból, vagy akiknek vízum- vagy útlevélkérését faji vagy antifasiszta okokból utasították vissza;

b) önkéntesen léptek egy, az Egyesült Nemzetek ellen harcoló idegen állam szolgálatába, vagy egy ilyen állam katonai vagy katonai jellegû testületének tagjai voltak.

3. szakasz

A Szovjetunióból Románia területére kitelepített vagy kitelepítendô személyek abban az esetben élvezhetik a jelen törvény rendelkezéseit, ha 1940. június 28-a elôtt román állampolgársággal rendelkeztek.

4. szakasz

Jelen törvény szerint a román állampolgárságra jogosultak, feleségeik, leszármazottaik és ezek feleségei, akik nem teljesítették elôzô törvények formaságait, vagy akik kérvényét visszautasították, a lakóhelyük szerinti illetékes törvényszéken kérhetik román állampolgársági minôségük megállapítását jelen törvény kihirdetésétôl fogva egy éven belül.

A román állampolgárság megállapítására vonatkozó kéréseket bizonyító okiratok és a kérvényezô hiteles formában adott nyilatkozata kíséri, olyan értelemben, hogy teljesíti a fent elôírt feltételeket; ezen nyilatkozatokat illetékes hatóság elôtt is lehet tenni.

A cselekvôképtelenek számára a kérelmeket a törvényes képviselôik, hiányukban az 1. bekezdésnek megfelelôen az illetékes bíróság által kinevezett speciális meghatalmazottak terjesztik elô az intézmény vagy azon személyek kérésére, akiknek védelmében vannak a cselekvôképtelenek.

5. szakasz

Az a kérelmezô, aki képtelen bizonyító okiratokat beszerezni deportálás, lágerbe való internálás, katonai zónákból való kényszerkilakoltatás, háborús csapások vagy más kényszerítô körülmények folytán, bármilyen törvényes bizonyítási eszközzel igazolhatja, beleértve tanúkkal, mind kényszerítô körülmények okozati vélelmével, mind jogi cselekményekkel bezárólag, amelyekre alapozza az állampolgárság megállapításának kérelmét.

6. szakasz

A román állampolgárság megállapítására vonatkozó határozatokat sürgôsségi eljárással hozzák meg a tanácsteremben a felek megidézésével és a Közügyi [...] Minisztérium konklúzióival. A határozatok végrehajtó erejûek. A fellebbezési idô a kihirdetéstôl számítandó.

A román állampolgárság megállapítására vonatkozó végleges határozatokat hivatalból közlik a kérelmezô lakhelyéhez tartozó polgármesteri hivatallal, hogy felvegyék a nemzetiségi nyilvántartási könyvekbe, ott, ahol léteznek ilyen nyilvántartási könyvek.

7. szakasz

A 4. szakaszban elôírt határidô letelte után az érdekeltek kérhetik a román állampolgárság megállapítását a civil és kereskedelmi peres eljárások felgyorsítására vonatkozó 1943. június 23-i 394. számú törvény 2. szakasza szerint.

8. szakasz

A Közügyi [...] Minisztérium kérheti a törvényszéktôl a román állampolgárság megállapítására vonatkozó határozat hatálytalanítását, ha azt hamis nyilatkozatokkal vagy csalárd eszközökkel szerezték meg.

Azokat, akik a román állampolgárság megállapítását hamis nyilatkozatok vagy csalárd eszközök révén szerezték meg, valamint azokat a tanúkat, akik hamis kijelentéseket tettek ezek javára, 5-tôl 10 évig terjedô fogházzal fogják sújtani.

9. szakasz

Az 1. és 2. szakaszok kivételeinek fenntartásával, román

állampolgárok azok, akik az 1919. május 22-i 2085. számú törvényrendelet rendelkezéseibe tartoznak, feleségeik, leszármazottaik és ezek feleségei, még akkor is, ha nem tettek abban a törvényrendeletben elôírt nyilatkozatokat. Ôk a jelen törvény kihirdetésétôl fogva egy éven belül elôterjeszthetik ezeket a nyilatkozatokat.

Annak érdekében, hogy ezt a rendelkezést élvezhessék, a jogosultaknak tanúsítaniuk kell, hogy zsidók, vagy egy romániai zsidó közösséghez tartoznak, vagy tartoztak.

Az 1. szakaszban elôírt idôszak lejárta után a jelen törvény 7. szakaszában elôírt eljárást lehet alkalmazni.

10. szakasz

A jelen törvénnyel ellentétes törvény vagy rendelet, valamint az állampolgárság felülvizsgálatára vonatkozó 1938. január 22-i törvény hatálytalan.

A közigazgatási és a bírósági határozatok, melyeket az 1938. január 22-i törvény alapján hoztak, törvény szerint hatálytalanok.

Az érdekeltek egyenesen az illetô hatóságnál kérhetik újrafelvételüket azokba a nyilvántartási könyvekbe, amelyekbôl ilyen határozatok alapján távolították el ôket.

11. szakasz

Úgy tekintik, hogy nem vesztették el román állampolgárságukat azok, akik az Egyesült Nemzetek valamely hadseregébe, katonai vagy katonai jellegû testületébe léptek be, ha a jelen törvény kihirdetésétôl fogva egy éven belül kinyilvánítják kifejezett szándékukat, hogy megôrizzék román állampolgárságukat az Igazságügyi Minisztériumban a jog címzettje, elhalálozás esetén a feleség vagy leszármazottak által letett hiteles nyilatkozat révén.

12. szakasz

Úgy tekintik, hogy nem vesztette el román állampolgárságát az a nô, aki Észak-Erdély lakosai állampolgárságának szabályozásáról szóló 1945. augusztus 13-i 12. számú rendelet 4. szakaszának b) pontjában elôírt esetekben fenntartotta magának ezt az állampolgárságot hiteles, a házasságlevél szélén is feltüntetett nyilatkozat révén, jelen törvény kihirdetése elôtt, vagy aki hasonló feltételek mellett meg fogja ôrizni ettôl a dátumtól számított egy éven belül.

13. szakasz

A kérvények és minden eljárási okirat, melyet a jelen törvény alkalmazására készítenek, bélyeg- és illetékmentes.

Jelen törvényt a Képviselô Gyûlés 1947. május 15-i ülésén szavazta meg és száznyolcvankét szavazatos többséggel hagyta jóvá, két ellenszavazattal.

Elnök: Mihail Sadoveanu

Titkár: Cziko Laurentiu

Kihirdetjük a jelen törvényt és elrendeljük, hogy az Állam pecsétjével lássák el és közöljék a Hivatalos Közlönyben.

Kelt Bukarestben, 1947. május 29-én

MIHAI

L. Pãtrãscanu

Igazságügyi miniszter

1084. szám

Fordította Walter Klára

----------------------------

*Monitorul Oficial, CXV. évfolyam, 121. szám, 1947. május 30. 1084. szám -- 162. sz. Törvény bizonyos kategóriákhoz tartozó lakosok állampolgárságának szabályozásáról.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék