magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» V. ÉVFOLYAM - 1999. 2-3. (16-17.) SZÁM - A kettôs állampolgárságról
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A magyar politikatudomány
válogatott bibliográfiája*

Balogh András: Integráció és nemzeti érdek. Bp. Kossuth K. 1998.

Bánki András et al.: Merre megy Magyarország? (Interjúkötet) Bp. Telegráf K. 1998.

Bezerédi Zoltán: Eszmék és történetek. Századvégi visszapillantás. Bp. Bethlen Gábor Kvk. 1998.

Borsody István: Az új Közép-Európa. Szombathely Savaria Univ. Press 1998.

Brown, Lester-Flavin, Christopher-French, Hilary: A világ helyzete, 1998. A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezetô folyamatról. Bp. Föld Napja Alapítvány 1998.

Csapodi Tamás--Vit László: Ámokfutás a NATO-ba. Cikkek, tanulmányok, interjúk. Bp. Cartafilus 1997.

Csepeli György: Elôítélet és antiszemitizmus. Bp. Jószöveg Műhely 1998. (Jószöveg hiánypótló)

Csicsery-Rónay István--Cserenyey Géza: Koncepciós per a Független Kisgazdapárt szétzúzására, 1947. Tanulmányok és válogatott dokumentumok. Bp. 1956-os Intézet 1998.

Dobszay Tamás et al.: Tisztelt Ház! A magyar országgyűlések története 1848-1998. Bp. Puskás Tivadar Távközlési Technikum 1998.

Fekete Judit: A puccsszerű irányítási módszer. (Egy válságkezelô, koordinációs eljárás leírása.) Bp. MTA PTI 1998. (Politikatudományi műhelytanulmányok sorozat 14.)

Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénységpolitika történetébôl. 2. kiad. Bp. Kávé K. 1998.

Fricz Tamás: Egy következmények nélküli ország. Bp. Századvég 1998.

Gazsó Ferenc--Laki László (kut. vez.): A budapesti fiatalok helyzete, 1997. Kutatási zárótanulmány. Bp. Baloldali Ifjúsági Társulás 1998.

Göncz József: Új társadalmi rendszer megteremtésének lehetôsége. Zalaegerszeg. Zalatáj K. 1998.

Gyôri Szabó Róbert: Kisebbségpolitikai rendszerváltás Magyarországon a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégium és Titkárság történetének tükrében (1989--1990). Bp. Osiris 1998.

Hahner Péter: Az Egyesült Államok elnökei. Bp. Maecenas 1998.

Houranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia. Bp. Osiris. Láthatatlan Kollégium 1998. (Szemeszter)

Huszár Tibor: A politikai gépezet 1951 tavaszán Magyarországon. Sántha Kálmán ügye. Bp. Corvina 1998.

Izsák Lajos: Rendszerváltástól rendszerváltásig. Magyarország története 1944--1990. Bp. Kulturtrade 1998.

Jemnitz János--Székely Gábor (összeáll.): Faragó László (1896-1967). A demokrácia kilátásai. Egy politikus írástudó gondolataiból. Bp. Magyar Lajos Alapítvány 1998.

Johancsik János: A demokratikus pártrendszer Franciaországban a 20. században. Bp. Napvilág 1998.

Juharos Róbert: Nem egy nap épült Buda vára. Tanulmánygyűjtemény a fôvárosi közigazgatási reformról. Bp. Századvég 1998.

Kapitány Ágnes--Kapitány Gábor: Értékválasztás '98. A választási kampányműsorok szimbolikus és értéküzenetei. Bp. Új Mandátum 1998. (Membrán-könyvek 2.)

Kibédi Varga Áron--Kónya Melinda--Piri Zoltán (összeáll., sajtó alá rend.): Az új század küszöbén. Pécs, Jelenkor 1998.

Kiss Ilona--Sakleina, Tatjana--Kortunov, Andrei (vál. és szerk.): Doktrínák és alternatívák. Az orosz külpolitikai gondolkodás: 1992--1998. Válogatott cikkek, tanulmányok. Bp. Colpi 1998.

Kondorosi Ferenc: Civil társadalom Magyarországon. Bp. Politika + Kultúra Alapítvány 1998.

Kun Miklós: Prágai tavasz -- prágai ôsz. 1968 fehér foltjai. Bp. Akad. K. 1998.

Kurtán Sándor--Sándor Péter--Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 1997-rôl. Bp. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 1998.

Laki Mihály: Kisvállalkozások a szocializmus után. Bp. Közgazdasági Szemle Alapítvány 1998.

Lengyel László: Pártházból palotába. Bp. Helikon 1998.

Lesko, Marián: Meciar és a meciarizmus. Bp. Balassi; Pozsony. Kalligram 1998.

Lomnici Zoltán (szerk.): Európai intézmények és jogharmonizáció. (A kézirat lezárva: 1998. március 31.) Bp. HVG-ORAC 1998.

Matolcsy György--Perger Éva--Sebestyén Tibor (szerk.): A jövô választása. A polgári Magyarország közgazdasága, 1998. Bp. FIDESZ Központi Hivatal 1998.

Miszlivetz Ferenc (szerk.): Közép-európai változások. Társadalmi folyamatok és stratégiák. Bp. MTA Szociológiai Int.; Szombathely. Savaria Univ. Press 1998.

Molnár Tamás: A modernség politikai elvei. Bp. Európa 1998.

Navracsics Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K. 1998.

Pankovits József: Az olasz politikai pártok válaszútja a 20. század végén. Bp. Napvilág 1998.

Petô Andrea: Nôhistóriák. A politizáló nôk történetébôl, 1945--1951. Bp. Seneca 1998.

Petri Edit (szerk.): Kárpótlás és kárrendezés Magyarországon, 1989--1998. Bp. Napvilág 1998.

Price, Monroe E.: A televízió, a nyilvános szféra és a nemzeti identitás. Bp. Magvetô 1998.

Révész Sándor: Jelen. Válogatott esszék, publicisztikák. Bp. Sík K. 1998.

Róbert Péter--Nagy Ildikó: Újraelosztó állam vagy öngondoskodó polgár? Bp. TÁRKI 1998. (TÁRKI Társadalompolitikai tanulmányok 8.)

Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században. Bp. Napvilág 1998.

Romsics Ignác (szerk.): Trianon és a magyar politikai gondolkodás, 1920--1953. Bp. Osiris 1998.

Schmidt Mária: Diktatúrák ördögszekéren. Bp. Magvetô 1998.

Sík Endre--Tóth Judit (szerk.): Idegenek Magyarországon. MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migrációs Kutatócsoport Évkönyve. 1997. Bp. MTA PTI 1998.

Sík Endre--Tóth István János: A rejtett gazdaság néhány eleme a mai Magyarországon. Bp. TÁRKI 1998. (TÁRKI Társadalompolitikai tanulmányok 7.)

Solt Ottilia: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások. 1--2. köt. Bp. Beszélô 1998.

Standeisky Éva et al. (szerk.): A fordulat évei 1947--1949. Politika, képzôművészet, építészet. Bp. 1956-os Intézet 1998.

Szabó Ildikó--Örkény Antal: Tizenévesek állampolgári kultúrája. Bp. Minoritás Alapítvány 1998. (Minoritás könyvek 5.)

Szabó Márton: Politikai tudáselméletek. Szemantikai, szimbolikus, retorikai és kommunikatív-diszkurzív értelmezések a politikában. Bp. Nemzeti Tankvk. 1998.

Szabó Máté: Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás. Bp. Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány 1998. (Villányi úti könyvek 13.) (Politikatudományi sorozat 9.)

Szalai Erzsébet: Az elitek átváltozása. 2. jav. kiad. Bp. Új Mandátum 1998.

Székelyhídi Ágoston: Nemzet és demokrácia. Tanulmányok, cikkek, jegyzetek. Lakitelek, Antológia K. 1998.

Szigeti Péter (szerk.): Tanulmányok a jogvédelem és a rendvédelem körébôl. Bp. RTF Jog- és Államtudományi Tanszék 1998.

Szikinger István: Rendôrség a demokratikus jogállamban. Bp. Sík K. 1998.

Szűcs Jenô: A magyar nemzeti tudat kialakulása. Bp. Balassi K.; JATE; Osiris 1997. (Osiris könyvtár. Szűcs Jenô művei)

Szűrös Mátyás: Cselekvô politikával a magyarságért. Politikusi portré (1988-1996). Bp. Heraldika K. 1997.

Tabajdi Csaba: Az önazonosság labirintusai. A magyar kül- és kisebbségpolitikai rendszerváltás. Bp. CP Stúdió 1998.

Torgyán József: Országunk csak egy van. Parlamenti felszólalások. Bp. Liber Politicus 1998.

Tóth Árpádné Masika Edit (szerk.): Magyarország csatlakozása az Európai Unió megreformált bel- és igazságügyi együttműködéséhez a megváltozott külsô feltételek között. Belügyi együttműködés. Bp. ISM 1998. (Európai tükör. Műhelytanulmányok 33.)

Tôkés Rudolf: A kialkudott forradalom. Gazdasági reform, társadalmi átalakulás és politikai hatalomutódlás 1957--1990. Bp. Kossuth K. 1998.

Varga Csaba: Elôadások a jogi gondolkodás paradigmáiról. Bp. Osiris 1998.

Vértes Róbert (összeáll.): Magyarországi zsidótörvények és rendeletek, 1938--1945. Bp. Polgár K. 1998.

-----------------------

*Forrás: Politikatudományi Szemle 1998/2--3-as szám.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék