magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» V. ÉVFOLYAM - 1999. 2-3. (16-17.) SZÁM - A kettôs állampolgárságról
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A nemzetiségi irodalom
válogatott bibliográfiája

1985

Andrásfalvy Bertalan: A nemzetiségi és néprajzi csoportok szerepérôl. = Baranyai Helytörténetírás 1983--1984. Pécs 1985, Somogy m. ny. 449--458.

Arday Lajos--Joó Rudolf--Székely András Bertalan: Nemzetiségi kultúra és nemzetiségi politika Magyarországon. Magyar Tudomány 1985. 11. sz. 817--827.

Baka András: Jogállamiság és nemzetiségi kérdés ellentéte Grünwald Béla politikai gondolkodásában. Jogtud. Közl. 1985. 4. sz. 182--189.

Balogh Edgár: Hídverôk Erdélyben 1944--46. Cikkek, tanulmányok. Bp. 1985, Kossuth. 145.

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer német nemzetiségi politikájának válsága 1932--1933-ban. Történelmi Szemle 1985. 4. sz. 602--620.

Benda Kálmán: A nagyenyedi kollégium mint az erdélyi tudományos törekvések bölcsôje. Confessio 1985. 4. sz. 84--88.

Blazek, Pavle: A magyar nemzetiség irodalmi és kiadói tevékenysége az Eszék községek közössége területén. = Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve 7. köt. Eszék 1985, H. M. Sz. 83--92.

Bognár Tibor: Kitelepítés Szulokból a második világháború után. = Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 16. köt. Kaposvár 1985, Somogyi ny. 559--563.

Borsi-Kálmán Béla: Klapka, Cuza és Arthur Seherthoss 1864. (Szemelvények egy 19. századi magyar--román megegyezési kísérlet dokumentumaiból.) Századok 1985. 3. sz. 772--835.

Csalog Zsolt: A cigánykérdés Magyarországon 1980 elôtt. = Kell-e politikai emigráció? Párizs 1985. 93--137. (Magyar Füzetek 14--15.)

Csanda Sándor: Nemzetiségi irodalmunk és kapcsolatai. Bratislava--Budapest 1985, Madách--Szépirodalmi. 255 l. Bibliogr. 222--225.

Csoknyai Péter: Burgenland lakosságának nyelvi megoszlása (1923--1981). Bécsi Napló 1985. 5. sz. 2.

Füzes Miklós: A nemzetiségi oktatás fejlôdése a Délkelet-Dunántúlon (1949--1972). = Baranyai helytörténetírás 1983--1984. Pécs 1985, Somogy m. ny. 575--602.

Gelesits Tibor: A nemzetiségekre vonatkozó jogi szabályozás továbbfejlesztésének lehetôségei Magyarországon. Studia Juvenum. Ser. Juridica. Tom. 2. Fel. szerk. Takács Béla. Pécs 1985, JPTE. 19--23.

Gyönyör József: Csehszlovákia népesedésének nemzetiségi megoszlása. = A hűség nyelve. Bratislava 1985, Madách. 18--31.

Illyés Elemér: Románia: Értelmiség és sorsvállalás. Romániai helyzetkép 1984-bôl. Katolikus Szemle 1985. 1. sz. 76--81.

Jehuda Don--George Magos: A magyarországi zsidóság demográfiai fejlôdése. Történelmi Szemle 1985. 3. sz. 437--469.

Jeszenszky Géza: Nemzettudat és nemzet. A magyar önismeret korlátai a századelôn. Tiszatáj 1985. 11. sz. 55--61.

Joó Rudolf: A kisebbségi demokrácia fogalma. Tiszatáj 1985. 12. sz. 50--57.

Kocsis Károly: Migrációs folyamatok a Vajdaságban a második világháború után. Földrajzi Értesítô 1985. 4. sz. 431--454.

Kovács Ernô: Erdély egyetlen végtelen szerelem. Cikkek, elôadások és esszék. San Francisco 1985, Új Hídfô Baráti Köre. 220 l.

Köteles Pál: Háromágú életfa. Az államalkotó, a nemzetiségi és a szórványmagyarság szerepe, viszonya, gondjai. Itt-ott 1985. 1. sz. 11--16.

Kôvágó László: A magyar kommunisták és a nemzetiségi kérdés. 1918--1948. Bp. 1985, Kossuth. 417 l. Bibliogr. 405--412.

Lantos József: Nemzetiségi kultúrák együttélése Baranyában. Baranyai Művelôdés 1985. 1. sz. 65--74.

Lázár György: Irányzatok és törekvések a magyarországi szlovákság körében (1945--48). Történelmi Szemle 1985. 3. sz. 516--530.

Lipcsey Ildikó: A romániai Magyar Népi Szövetség 1944--48. Történelmi Szemle 1985. 1. sz. 96--117.

Máté István: Az oroszországi szociáldemokrácia és a nemzeti kérdés (1893--1903). Bp. 1985, Dabasi ny. (Tudományos szocializmus füzetek 80.) Bibliogr. a jegyzetekben.

Megyeri Tamás: Komárom és vidéke 1985 nyarán. Katolikus Szemle 1985. 4. sz. 365--368.

Melczer Tibor: A nemzeti kérdés Babits pályájának tükrében. Történelmi áttekintés. Tiszatáj 1985. 11. sz. 61--77.

Merényi László: Merényi Oszkár terve egy közös magyar--jugoszláv Zrínyi kiadáshoz. Vasi Szemle 1985. 2. sz. 278--280.

Mester Miklós: A zsidókérdés Magyarországon 1944. Új Látóhatár 1985. 3. sz. 367--389.

Nelde, Peter H.: A kisebbségek és a többnyelvűség. Bécsi Napló 1985. 4. sz. 5.

Ölvedi János: Napfogyatkozás. Magyarok Szlovákiában. New York 1985, Püski. 185 l.

Pomogáts Béla: A magyar irodalom egysége. Itt-ott 1985. 2. sz. 12.

Pomogáts Béla: Magyar irodalom -- ma. Itt-ott 1985. 3. sz. 12--20.

Sajti Enikô, A.: Magyar--horvát határtárgyalások és lakosságcsere kudarca (1941--1944). Szeged 1985, Szegedi ny. 3--18. (Acta Universitatis Szegediensis … J. A. Acta Historica 81.)

Schermann Vera: Egy Vas megyei település cigányságának sorsa 1900--1945. Vasi Szemle 1985. 4. sz. 543--549.

Síkfôi Tamás: Az osztályharc és nemzetiségi kérdés néhány problémája Baranya megyében a szerb megszállás harmadik szakaszában. (1919. augusztus 1. -- 1921. augusztus 22.) = Baranyai Helytörténetírás 1983--1984. Pécs 1985. 491--511.

Sükösd Ferenc: A jogi szabályozás és az intézmények szerepe nemzetiségi politikánk érvényesülésében. = Dolgozatok az állam- és jogtudományok körébôl. Szerk. Ádám Antal. 16. köt. Pécs 1985, JPTE. 245--274.

Szabó Zoltán: Hazugság nélkül. = Babér és tövis. Paris 1985, Dialogues Européens. 31--88. (Magyar Füzetek 13.)

Székely András Bertalan: Nemzetiségi jelenkutatás. Napjaink 1985. 1. sz.

Szűcs Jenô: Történeti "eredet"-kérdések és nemzeti tudat. Valóság 1985. 3. sz. 31--49.

Tilkovszky Lóránt: Magyar--szlovák viszony és szlovák nemzetiségi mozgalom Magyarországon (1941--1945). = Baranyai Helytörténetírás 1983--1984. Pécs 1985., Somogy m. ny. 549--574.

Zvara, Juraj: Nemzet, nemzetiség, nemzeti tudat. Ford. Dósa László. Bratislava 1985, Madách. 210 l. Bibliogr. 208--210.

1986

Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Bp. 1986, Kossuth. 329 l. Bibliogr. 323--330.

András Károly: Magyar kisebbség, szlovák többség. -- A csehszlovákiai magyarok 1956 elôtt és után, valamint rövid kitekintés Kárpátaljára. = Harminc év. 1956--1986. Bern 1986. 389--425.

András Károly: Nemzeti identitás. = Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 9--26.

Ua. Katolikus Szemle 1981. 4. sz. 303--318.

Bagi Éva: A magyar örményekrôl. Confessio 1986. 3. sz. 38--43.

Balogh Edgár: Magyarok, románok, szlávok. Tanulmányok, cikkek, interjúk. Bp. 1986, Kossuth. 418 l.

Balogh Sándor: A magyar kérdés a párizsi békekonferencián, 1946. História 1986. 5--6. sz. 62--64.

Benda Kálmán: A moldvai csángó magyarok. Confessio 1986. 3. sz. 59--65.

Berlász Jenô: Pavao Ritter-Vitezovic az illírizmus szülôatyja. Magyar--horvát viszony a 17--18. század fordulóján. Századok 1986. 5--6. sz. 943--1002.

Bibó István: Válogatott tanulmányok. 1--3. köt. Bp. 1986, Magvetô. 737; 923; 653 l.

Bíró Sándor: A magyarországi román egyetemi és fôiskolai oktatás 1867--1918. Új Látóhatár 1986. 4. sz. 521--534.

Bognár Tibor: A hazai németségre vonatkozó rendelkezések végrehajtása Szulokban 1945 és 1949 között. = Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 17. köt. Kaposvár 1986, Somogyi ny. 409--414.

Bona Gábor: Örmények az 1848--1849-es magyar szabadságharcban. Szovjet Irodalom 1986. 9. sz. 132--135.

Borsody István: A magyar nacionalizmus demokratizálása. = Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 55--67.

Botlik József: Német és szlovák nemzetiségek Komárom megyében (1957--1982). Komárom 1986, TIT ny. 42.

Bôdy Pál: Magyarok az Egyesült Államokban. Itt-ott 1986. 3. sz. 19--24.

Cseresznyés Ferenc: Az 1947--48. évi baranyai telepítések néhány dokumentuma. = Baranyai Helytörténetírás 1985--1986. Pécs 1986, Somogy m. ny. 637--714.

Dobos László Gábor: A szomszédos államok magyarságának református egyházi életérôl. Confessio 1986. 3. sz. 44--49.

Fogarassy László: A magyar--délszláv kapcsolatok katonai története 1918--1921. = Baranyai Helytörténetírás 1985--1986. Pécs 1986, Somogy m. ny. 537--574.

Füzes Miklós: A népesség anyanyelv szerinti összetételét befolyásoló tényezôk Délkelet-Dunántúlon 1941--1949 között. 1. rész. = Baranyai Helytörténetírás 1985--1986. Pécs 1986, Somogy m. ny. 715--772.

Glatz Ferenc: Identitás-konfliktusok a felszabadulás után. = Szülôföld és Nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986, Országos Béketanács. 37--57. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Gombos Gyula: Nemzeti tudatunkról. = Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 190--208.

Gyenge Imre: Reformátusok Burgenlandban. Confessio 1986. 3. sz. 94--97.

Hajdú Demeter Dénes: Magyar szórvány Nyugat-Csehországban. Confessio 1986. 3. sz. 78--82.

Harsányi Andrea: A magyar reformátusok élete az Egyesült Államokban és a "gyökérkeresés". Confessio 1986. 3. sz. 111--115.

Hoóz István: A nemzetiségi lakosság kétnyelvűségének alakulása Baranyában. Modern nyelvoktatás 1986. 1. sz. 91--101.

Horváth Csaba: A revíziós törekvések és a nemzetiségpolitika tükrözôdése Baranyában (1935--1937). = Baranyai Helytörténetírás 1985--1986. Pécs 1986, Somogy m. ny. 575--602.

Illyés Elemér: Harminc év a romániai magyarok történetébôl 1956--1986. = Harminc év. 1956--1986. Bern. 1986. 426--457.

Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. Válogatás. Bev., vál. és jegyz. Litván György. Bp. 1986, Gondolat. 315 l. (Közös dolgaink.) Bibliogr. a jegyzetekben.

Joó Rudolf: Etnikum, kisebbség, szórvány. Confessio 1986. 3. sz. 3--9.

Juhász Gyula: A második világháború traumái nemzeti identitásunkban. = Szülôföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986, Országos Béketanács. 29--36. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Juhász László: A várvidéki magyar népcsoport válságos helyzete. Burgenlandi magyarság. = Harminc év. 1956--1986. Bern 1986. 458--472.

Kass Tibor: Élni akarunk mint ember, mint nemzetiség. Katolikus Szemle 1986. 3. sz. 268--272.

Katus László: Erdély népei 1918 elôtt. História 1986. 2. sz. 24--27.

Kosáry Domokos: A modern nemzettudat születése. = Szülôföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986, Országos Béketanács. 7--16. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Ua. Kosáry Domokos: Nemzeti fejlôdés, művelôdés -- európai politika. Bp. 1989. 9--15. (Társadalom és művelôdéstörténeti tanulmányok 4.)

Kovács Andor: A magyar élet kialakulása és jelenlegi formái Nyugat-Európában. = Harminc év. 1956--1986. Bern 1986. 473--512.

Köteles Pál: A transzilvanizmus és az erdélyi avantgárdé. Confessio 1986. 3. sz. 52--59.

Laczkó Miklós: A magyar nemzettudat alakulásának néhány problémája a két világháború között. = Szülôföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986, Országos Béketanács. 17--28. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Medgyesy László: Magyar reformátusok között Dél-Amerikában. Confessio 1986. 3. sz. 119--125.

Megyeri Tamás: Mi a magyar ma Szlovákiában? Katolikus Szemle 1986. 1. sz. 73--76.

Mezey László Miklós: Ôrálló poszton. A kisebbségi kérdés Fábry Zoltán életművében. -- A szlovákiai magyarságról. Új Forrás 1986. 1. sz. 70--74.

Nagy Gyula: A nemzet és nemzetköziség gondolata a protestáns teológiában. = Szülôföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986, Országos Béketanács. 58--67. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Nagy Károly: Kettôs nemzeti tudat. Itt-ott 1986. 2. sz. 18--25.

Nagy Zsuzsa, L: Az 1920. évi magyar békeszerzôdés. Társadalmi Szemle 1986. 1. sz. 56--66.

Pethô Sándor: A magyar államhatalom és a nemzetiségi kérdés (1939). = Helyünk Európában. 1--2. köt. Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon. Vál. és szerk. Ring Éva. Bp. 1986, Magvetô. 497--500.

Pomogáts Béla: Az erdélyi gondolat. Műhely 1986. 1. sz. 3--15.

Pomogáts Béla: Lake Hope, 1985. Itt-ott 1986. 2. sz. 26--30.

Pomogáts Béla: A nyugati magyar irodalomról -- három tételben. Confessio 1986. 3. sz. 100--104.

Pomogáts Béla: Válasz a történelemre. Autonómiatörekvések a romániai magyarság körében 1918--1921. Alföld 1986. 7. sz. 66--75.

Romsics Ignác: Az agrárkérdés nemzeti-nemzetiségi aspektusa 1890--1914 között. Forrás 1986. 1. sz. 26--30.

Sarosácz György: A Pécs környéki bosnyák falvak iskolaügyének és közművelôdésének kezdetei. = Baranyai Helytörténetírás 1985--1986. Pécs 1986, Somogy m. ny. 515--536.

Schweitzer József: Emancipációtól -- emancipációig. -- A hazai zsidóság történetébôl. Confessio 1986. 3. sz. 28--38.

Solymár Imre--Szôts Zoltán: Források a bukovinai székelyek történetének tanulmányozásához. = Baranyai Helytörténetírás 1985--1986. Pécs 1986, Somogy m. ny. 495--513.

Folytatás: Baranyai Helytörténetírás 1987--1988. Pécs 1988, Pécsi Szikra ny. 385--418.

Száraz György: Nemzet és nemzetköziség a magyar irodalomban. = Szülôföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986, Országos Béketanács. 77--84. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Száraz György: Történelem jelenidôben. Tanulmányok. 2. kiad. Bp. 1986, Magvetô. 873

Székely András Bertalan: Hitélet a szlovéniai magyar szórvány körében. Diakónia 1986. 2. sz. 83--87.

Székely András Bertalan: A honismereti mozgalom nemzetiségeink körében. Békési Élet 1986. 1. sz. 85--93.

Székely András Bertalan: Kultúra és nemzetiség. Vasi Szemle 1986. 3. sz. 340--347., 4. sz. 512--516.

Székely András Bertalan: Magyar reformátusok a jugoszláviai Muravidéken. Confessio 1986. 3. sz. 84--85.

Székely András Bertalan: A nemzeti önismeret szolgálatában. Napjaink 1986. 12. sz. 5--7.

Szeli István: Az erózió ellen. Tanulmányok, esszék. Újvidék 1986. Fórum. 225 l.

Szita László: A nemzetiségi nyelvtanítás a Délkelet-Dunántúlon a két világháború közötti idôszak oktatásügyi statisztikájának tükrében. = Baranyai helytörténetírás 1985--1986. Pécs 1986, Pécsi szikra ny. 603--645. (Baranyai levéltári füzetek 94.)

Szôllôsy Árpád: A magyar szellemi élet szolgálata Nyugaton. = Harminc év. 1956--1986. Bern 1986. 513--523.

Sztáray Zoltán: A magyar valóság nyomában. Bibó István emlékének. = Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 338--353.

Tilkovszky Lóránt: Bajcsy-Zsilinszky Endre 1944. évi tanulmánya a kisebbségi kérdésrôl és Magyarország belsô föderalizmusáról. = Baranyai Helytörténetírás 1985--1986. Pécs 1986, Somogy m. ny. 647--671.

Tilkovszky Lóránt: Nemzetiségi lét és nemzetiségi tudat a mai Magyarországon. Politika-Tudomány 1986. 3. sz. 43--57.

Tilkovszky Lóránt: A Szociáldemokrata Párt és a nemzetiségi kérdés Magyarországon 1919--1945. Bp. 1986, Kossuth. 175

Ujszászy Kálmán: A magyar egyházak tevékenysége a magyar nyelv és kultúra ápolásában. Confessio 1986. 3. sz. 107--111.

Zielbauer György: Észak-Somogy németsége XX. századi történetének néhány kérdése. Somogy 1986. 6. sz. 87--94.

A zsidóság helyzete Magyarországon 1945-tôl napjainkig. Itt-ott 1986. 2. sz. 11--17.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék