magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» VII. ÉVFOLYAM - 2002. 2. (24.) SZÁM - ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁS ROMÁNIÁBAN
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája

1990

- folytatás -

 

Marosvölgyi Lajos: Egy kérdôíves felmérés tapasztalatai. A Pest megyében élô nemzetiségek helyzete. Együttélés. Tanulmányok a Pest megyei nemzetiségek körébôl. Budapest 1990, Állami Gorkij Könyvtár. 3-65.

Mastnak, Tomas: Szlovén nacionalizmus. Mozgó Világ 1990. 12. sz. 16-18.

Mezey László Miklós: Személyes és kollektív akarat. A nemzetiség fogalmához. Forrás 1990. 11. sz. 85-91.

Molnár Imre: A Kassai Kormányprogram szerepének vizsgálata a történelmi szakirodalomban (45 éve hirdették ki a kassai kormányprogramot). In Varietas Historiae. Budapest 1990, Magyarságkutató Intézet. 151-157.

Molnár Imre: Emlékirat és helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról 1945-ben. Regio 1990. 1. sz. 112-131.

Molnár Imre: Esterházy János életútja (1901-1957). Regio 1990. 2. sz. 102-123.

Nagy Zsuzsa, L.: Trianon: a magyarság és Európa ügye. Világosság 1990. 8-9. sz. 695-700.

ua. História 1990. 3. sz. 24-26.

Niederhauser Emil: A nemzeti kérdés történeti elôzményei Kelet-Európában. Magyar Tudomány 1990. 4. sz. 370-376.

Niederhauser Emil: A szlovák történetírás a két világháború közt. Regio 1990. 2. sz. 181-206.

Ohler Anna: A pécsváradi németek. - Die Deutschen in Pécsvárad. Pécsvárad 1990. Pécsváradi Baráti Kör. 39 l.

Orcun, Faut: A kaukázusi konfliktus forrásainál. Ford. Takács Ágnes. Eszmélet 1990. 6. sz. 89-104.

Pethô László: Magyar tanítók kisebbségi sorsban. Pedagógiai Szemle 1990. 2. sz. 99-111.

Pomogáts Béla: Erdélyi tél - erdélyi tavasz. Kritika 1990. 3. sz.

Pomogáts Béla: Irodalmunk egysége (és ami ebbôl következik...) Regio 1990. 2. sz. 45-51.

Pomogáts Béla: Kisebbség és humánum. Mûértelmezések az erdélyi magyar irodalomból. Budapest 1990, Tankönyvk. 227 l.

Pomogáts Béla: Közép-Európa. - Identitás, sorsközösség, integráció. Forrás 1990. 11. sz. 78-83.

Pomogáts Béla: Múlt, jelen, jövendô és a magyar nemzetiségek. Itt-ott 1990. 115. sz. (2. sz.) 13-15.

Popély Gyula: A felvidéki sorsforduló. Etnikum, impériumváltás, országhatár. Regio 1990. 2. sz. 70-101.

Popély Gyula: A kisebbségi magyar pártpolitika megújulása a harmincas évek elsô felében. Regio 1990. 3. sz. 97-132.

Popély Gula: A nemzetközi kisebbségvédelem és a Csehszlovák kisebbségvédelmi szerzôdés. Regio 1990. 1. sz. 66-89.

Prazak, Richard: Cseh-magyar kulturális kapcsolatok 1945-ig. Regio 1990. 3. sz. 29-51. l.

Prugberger Tamás - Beke Mihály: A kisebbségi jogok rendezésének kérdései Közép-Európa térségében. Borsodi Szemle 1990. 3. sz. 78-92.

Rehák László: Nyelvhasználat és önkifejezés. Létünk 1990. 6. sz. 667-672.

Sebôk László: Hányan vannak? Töprengések a romániai magyarok számáról. In Varietas Historiae. Budapest 1990, Magyarságkutató Intézet. 201-214.

Seewann, Gerhard: A nyelv és a hagyomány megôrzésének lehetôségei. A magyarországi németség fejlôdése. Regio 1990. 2. sz.

Sinkó Ferenc: A felvidéki ifjúsági mozgalmak kezdetei Trianon után. Regio 1990. 2. sz. 148-160.

Sinkó Ferenc: Esterházy Lujza két világháború közti közéleti szereplése. Regio 1990. 4. sz. 189-192.

Skultéty Csaba: Keresztény felelôsségünk a magyarságért. Katolikus Szemle 1990. 2. sz. 97-101.

Somos Péter: A kisebbségi lét határvonalai. Regio 1990. 2. sz.

Süle Andrea, R.: Az erdélyi társadalmi változások hatása a nemzetiségekre 1920-1940 között. Iparosítás, urbanizáció, migráció. In Varietas Historiae. Budapest 1990, Magyarságkutató Intézet. 217-224.

Süle Andrea, R.: Történeti áttekintés. In Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989. Budapest 1990, Magyarságkutató Intézet. 5-9. (A Magyarságkutatás könyvtára 5.)

Sütô András: Omló egek alatt. Arcképvázlatok és tûnôdések: gyászôrségben. Budapest 1990, Madách-Szépirodalmi. 271 l. (Sütô András mûvei.)

Szabó Antal: A Szlovákiai Református Keresztény Egyház története. Regio 1990. 3. sz. 133-162., 4. sz. 204-221.

Szabó Ferenc: Az alföldi nemesi vármegyék ujjászervezése és a felvidéki hivatalkeresô nemesség migrációja a 18. században. Békési Élet 1990. 1. sz. 93-96.

Szakály Ferenc: Trianon török kori gyökerei. História 1990. 3. sz. 5-7.

Szalatnai Rezsô: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 között. Regio 1990. 2. sz. 124-147., 3. sz. 163-190.

Szarka László: A kisebbségi kérdés a magyar-csehszlovák kapcsolatokban. Regio 1990. 3. sz. 231-244.

Szarka László: A méltányos nemzeti elhatárolódás lehetôsége 1918 végén. A Jászi-féle nemzetiségi minisztérium tevékenységérôl. Regio 1990. 1. sz. 49-65.

Szarka László: Kantonok, föderációs tervek, Magyarország 1919 vége. História 1990. 3. sz. 7-10.

Székely András Bertalan: A jugoszláviai magyarok vallásos életének tanulságai. Confessio 1990. 2. sz. 71-77.

Szépfalusi István: Kettôs kötôdés. Magyarnak lenni külföldön. Diakonia 1990. 1. sz. 31-33.

Szilli Gyula: A Zobor-hegy körüli magyarok. Somogy 1990. 1. sz. 29-31.

Tabajdi Csaba: A közép- és kelet-európai nemzeti és etnikai kisebbségek néhány idôszerû problémája. Tiszatáj 1990. 12. sz. 61-67.

Tabajdi Csaba: Magyarország helye Európában és a nemzetiségi kérdés hazánkban. Napjaink 1990. 2. sz. 9-13.

Takács Ferenc, V.: Göbbels tanítványai. A román sajtó hazugságai. Erdélyi Magyarság 1990. 3. sz. 12-13.

Tilkovszky Lóránt: Botránykô vagy hídpillér? Világosság 1990. 4. sz. 288-294. A magyarországi német nemzetiségrôl.

Tóth Károly Antal: A kisebbségek nemzetközi jogi helyzete. Regio 1990. 4. sz. 34-51.

Tóth Károly: Nemzet vagy nemzeti kérdés? Regio 1990. 2. sz. 19-26.

Tóth Lajos: Anyanyelvû oktatás a Vajdaságban. Hitel 1990. 25. sz. 38-39.

Tóth László: A magyar mûkedvelô színjátszás Szlovákiában 1918-1939 között. Regio 1990. 4. sz. 145-169.

Tóth László: Csehszlovákiai (magyar) változásokra. Forrás 1990. 4. sz. 43-65.

Tóth Pál Péter: A szomszédos országokban élô magyarság iskolaügye. Forrás 1990. 1. sz. 50-60.

Tôkéczki László: Az önismeret senkit sem veszélyeztet. Hitel 1990. 5. sz. 24-26.

Tôkéczki László: Történelmi valóság - kontra erkölcsi igazság? Hitel 1990. 21. sz. 32-33.

Tôkés László: Ceausescu meghalt, de szelleme tovább él. Marosvásárhely tanulságai. Itt-ott 1990. (1. sz.) 114. sz. 14-15.

Török Gábor: Nemzetiségi-kisebbségi jogok itt és most. Jogtudományi Közlöny 1990. 4. sz. 226-229.

Törzsök Erika: Mi történt Romániában? 1989. december 17. - 1990. május 20. Katolikus Szemle 1990. 2. sz. 171-181.

Törzsök Erika: Szempontok a nemzeti kisebbségek nemzetközi charta-tervezetéhez. Regio 1990. 4. sz. 52-58.

Tôzsér Árpád: Bjornson kontra Apponyi. Hitel 1990. 21. sz. 30-31.

Ujvári Ferenc: Románia és a szerzôdésszegések. Erdélyi Magyarság 1990. 2. sz. 58-59.

Ürmös Béla: A jugoszláviai magyarság életébôl. Katolikus Szemle 1990. 3. sz. 270-273.

Várady Tibor: Nemzetiségek Jugoszláviában és nemzetközi szabályozás esélyei. Létünk 1990. 6. sz. 597-602.

Várdy S. Béla: A kettôs identitás és kettôs kötôdés kérdése - különös tekintettel az észak-amerikai magyarságra. Magyarok 1990. 11. sz. 34-42.

Varga Sándor: Csehszlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalom az 1960-as években. Regio 1990. 2. sz. 161-166.

Várkonyi Ágnes, R.: Erasmus Kárpátalján. Hitel 1990. 1. sz. 20-21.

Végel László: A kisebbségek közép-kelet-európai küldetése. Létünk 1990. 6. sz. 643-648.

Velliste, Tigri: Kitekintés a balti államokból. Mozgó Világ 1990. 12. sz. 15-16.

Vigh Károly: Duray Miklós önéletírása és a csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédô Bizottsága. Tiszatáj 1990. 2. sz. 84-88.

Vigh Károly: Magyarország a Trianonhoz vezetô úton. Tiszatáj 1990. 6. sz. 3-16.

Zielbauer György: A kollektív felelôsség és büntetés kérdése 1945-1948 között és a magyarországi németek kitelepítése. A Céh 1990. 3. sz. 75-78.

Zielbauer György: A magyarországi németek nehéz évtizede 1945-1955. Szombathely-Vép 1990, Pannon Mûhely. 170 l.

Zielbauer György: A mai Csongrád megyei németség XX századi történetének néhány kérdése és az asszimiláció. Demográfia 1990. 3-4. sz. 282-295.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék